Nieletni uwięziony w sieci - interwencja


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Nieletni uwięziony w sieci - interwencja
Skrócony opis projektu
Wdrożenie i realizacja modelu wczesnej interwencji wobec osób nieletnich zagrożonych uzależnieniem od mediów elektronicznych
Opis projektu
Istotą naszego projektu jest realizacja modelu wczesnej interwencji wobec osób nieletnich zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi, w szczególności od gier komputerowych i mediów społecznościowych oraz utajonych form hazardu i pornografii. Model interwencji opracowany został w oparciu o zasady przyjęte w BaltCity Prevention, programie, którego uczestnikiem było m. Poznań. Działaniami podejmowanymi w tym modelu jest diagnoza określająca rodzaj i poziom uwikłania w nieletniego w problemowe zachowania związane z używaniem mediów elektronicznych oraz krótka, obejmująca trzy sesje interwencja oparta na Dialogu Motywującym podejmowana wobec osób nieletnich, i ich prawnych opiekunów. Ich celem będzie ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych dzieci i młodzieży, a w przypadku zdiagnozowania uzależnienia, planowanie i podejmowanie udziału w programach terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich bliskich DM jest odejściem, którego skuteczność potwierdzona jest wynikami badań naukowych. Dialog Motywujący jest metodą rekomendowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w profilaktyce i terapii osób zagrożonych i uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin. Realizatorami planowanych działań będą psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci uzależnień. Podmiotami współpracującymi w realizacji tego zadania będą poradnie psychologiczno-pedagogiczne działające na terenie Miasta Poznania. .
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

lokal wskazany przez Miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą mieszkające w Poznaniu osoby nieletnie w wieku 12-18 lat wykazujące problemowe zachowania związane z korzystaniem z mediów elektronicznych oraz ich prawni opiekunowie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ostatni rok - czas pandemii, uwięził tysiące młodych ludzi mieszkających w Poznaniu przed ekranami smarfonów i komputerów. Urządzania te stały się głównymi, a niejednokrotnie jedynymi narzędziami realizacji obowiązków szkolnych, podtrzymywania więzi rówieśniczych oraz zabawy i rozrywki. Konsekwencją tego stanu rzeczy było przeniesienie przez osoby nieletnie zdecydowanej większości swoich aktywności "do sieci''. Operatorzy komunikatorów i portali społecznościowych, a także producenci gier komputerowych oraz firmy oferujące zakłady bukmacherskie i inne formy hazardu, zareagowali na tę niezwykle im sprzyjającą sytuację, dostosowując stare i tworząc nowe produkty dla zamkniętych w domach młodych ludzi, będących dla nich ofiarowanym przez pandemię wymarzonym "targetem". Nieuchronnym skutkiem tych okoliczności jest gwałtowny wzrost liczby osób nieletnich zagrożonych lub już uzależnionych od różnego rodzaju zachowań podejmowanych w mediach elektronicznych. W zgodnej opinii specjalistów zajmujących się problemami dzieci i młodzieży istnieje paląca potrzeba podejmowania działań stanowiących skuteczną odpowiedź na już ujawnione i długookresowe konsekwencje zdrowotne i wychowawcze w/w problemów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Uczestnictwo w projekcie dostępne jest dla wszystkich mieszkańców Poznania. Nie są w nim stosowane żadne kategorie wykluczające , a miejsce, w którym odbywać się będą zajęcia będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sesje diagnostyczne - 150 x 100 zł/godzinę

15 000
Sesje interwencyjne - 450 x 100 zł/godzinę 45 000
Grupa wsparcia dla nieletnich 40 spotkań x 2 godziny x 150 zł/godzinę 12 000
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów 40 spotkań x 2 godziny x 150 zł/godzinę
12 000
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów
6 grup x 3 spotkania x 4 godziny x 150 zł/godzinę
10 800
SUMA: 94 800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jarosław Banaszak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wpisuje się w zadania, które aktualnie są realizowane w niewystarczającym zakresie (brak środków, niemożność wykorzystania na tego typu działania Funduszu Alkoholowego ze względu na panujące uwarunkowania prawne).
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Łukasz Grzybak, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 94 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 94 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Ocena negatywna - budynek stanowi własność spółdzielni mieszkanowej
  Zespół Obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.