Piękniejsze rosarium Cytadeli


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Piękniejsze rosarium Cytadeli
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wprowadzenie kilku elementów w obrębie i okolicach rosarium, które podniosą jego estetykę,bezpieczeństwo.
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja i doposażenie rosarium w celu zwiększenia jego atrakcyjności dla osób odwiedzających, w tym:
1) wzbogacenie i rozbudowanie kolekcji róż – obsadzenie wszystkich rabat w rosarium (pokrytych obecnie trawnikiem) cennymi, pachnącymi odmian róż.
2) wymiana ławek i drewnianych siedzisk na murkach – kontynuacja wymiany elementów małej architektury.
3) opracowanie projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Za Cytadelą, Park Cytadela

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Cytadela, rosarium i okolice mostu prowadzące w kierunku muzeum i restauracji Umberto
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania oraz wszyscy turyści odwiedzający największy park.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park Cytadela jest największym parkiem Poznania z ogromnym potencjałem. Docenili to turyści i mieszkańcy przyznając wyróżnienie w postaci Złotej Pinezki. Uważam, że takie wyróżnienie to zobowiązanie do dalszej dbałości o przestrzeń parkową i wyzwanie aby stale poprawiać jego estetykę oraz bezpieczeństwo. Jest wiele fragmentów, które wymagają jeszcze rewitalizacji. W jej ramach planuje się doposażenie rosarium poprzez dosadzenie cennych, pachnących odmian róż w poletkach porośniętych obecnie trawnikiem oraz wymianę ławek i wysłużonych, drewnianych siedzisk na murkach.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Jest to przestrzeń ogólnodostępna, bez barier architektonicznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie i obsadzenie poletek różami
Wymiana ławek
Wymiana siedzisk
Opracowanie projektu
1 900 000
SUMA: 1 900 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 380 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Halina Owsianna
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, powierzenie ZZM i ZDM w części. Toczy się również postępowanie o trwały zarząd na rzecz ZZM. Niezbędna opinia MPU.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, w części dotyczącej wykonania nasadzeń kolejnych rabat roślinnością złożoną z cennych, pachnących odmian róż. Dodatkowo w pełni wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Każda dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna odgrywa istotną rolę w środowisku silnie zurbanizowanym.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 380 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 380 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Proponowany projekt znajduje się w obrębie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Cytadela” w Poznaniu 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe działki przeznacza się pod teren zieleni urządzonej z budowlami fortyfikacji obronnych Fortu Winiary i ich pozostałościami, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP. 2. Projekt planu miejscowego został skierowany na Sesję Rady Miasta dnia 6.07.2021 r. celem uchwalenia. 3. Kwestie realizacji nawodnienia, dosadzenia kwiatów i wykonania muralu są kwestiami nieregulowanymi przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 4. Planu „Park Cytadela” w Poznaniu w §4, pkt. 3, lit. n dopuszcza lokalizację „obiektów małej architektury, pomników i rzeźb, o wysokości nie większej niż 5 m, z zakazem ich lokalizowania w osi widokowej wskazanej na rysunku planu”. Dopuszczenie to ma na celu umożliwienie realizacji m.in. oświetlenia. 5. Ponadto mpzp „Park Cytadela” w Poznaniu w §4, pkt. 3, lit. o dopuszcza lokalizację „budowli hydrotechnicznych i urządzeń wodnych, w tym zbiorników retencyjnych”. Dopuszczenie to ma na celu umożliwienie realizacji m.in. zbiorników retencyjnych. W kontekście planu miejscowego „Park Cytadela” w Poznaniu nie ma przeciwwskazań do realizacji projektu „Piękniejsze rosarium Cytadeli”. Niemniej wniosek ten powinien być również opiniowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zaproponowany zakres terytorialny realizacji zadania nie przebiega przez grunty będące w zarządzie jednostki. Brak zatem możliwości zajęcia stanowiska w sprawie Jednostka rekomenduje wniosek pozytywnie z zastrzeżeniem konieczności podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji zadania przez zarządcę terenu.
  Zespół Obradował w składzie: Ewa Zalewska, Agnieszka Szulc, Piotr Libicki

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Cytadela jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc miasta, o wielkich walorach historycznych, martyrologicznych, przyrodniczych i rekreacyjnych. Ważnym punktem jest rosarium, które przez lata uległo już znaczącej degradacji. Projekt przywraca pierwotną świetność i znakomicie upiększy krajobraz parku Cytadela. Nowe nasadzenia wzbogacą świat przyrody, która dominuje na tym obszarze, co wpisuje się w działania określone w Miejskim Programie Adaptacji do Zmian Klimatu.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Janczewski - Przewodniczący Halina Owsiana Wojciech Dobski Maria Adamczewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.