Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany
Skrócony opis projektu
Organizacja festiwali, kina plenerowego oraz wydarzeń kulturalnych w Kiekrzu, na Smochowicach, Strzeszynie i Podolanach.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w Kiekrzu, na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, Strzeszynie i Podolanach, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku. Założeniem projektu jest:
- organizacja festiwali na poszczególnych Osiedlach - m.in. SMOCHY FESTIWAL,
FESTIWAL KIERSKI, w ramach których odbędą się przedsięwzięcia muzyczne, tj. koncerty, występy młodych talentów muzyczno-wokalnych, lokalnych grup muzycznych, tanecznych,
- organizacja wieczornych seansów LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz z warsztatami dla dzieci i dorosłych podczas całych wakacji,
- organizacja teatralnych spektakli plenerowych,
- festiwale wzbogacone będą o działania rekreacyjne, artystyczne, takie jak: warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, dmuchańce, malowanie twarzy itp, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej.
- organizacja całorocznych zajęć kulturalnych - projekt polega na popularyzacji sztuk performatywnych /warsztaty rękodzieła artystycznego, teatralne, muzyczne, taneczne itp/ szczególnie wśród mieszkańców wymienionych Osiedli. Zajęcia odbywałyby się pod okiem wykwalifikowanych trenerów, animatorów.
Lokalizacja wydarzeń:
- KIEKRZ - tereny należące do Miasta Poznania - Plaża Parkowa, ul. Nawrota nad
Jeziorem Kierskim;
- KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE - Obiekt Sportowy, ul. Braniewska /pomiędzy ulicami
Myśliborską, Tczewską, Lubowską/, teren Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
ul. Słupska 62;
- STRZESZYN - ul. Literacka/Owidiusza/ Homera/Horacego - boiska i tereny przy górce;
ul. Homera - Park Edukacji Przyrodniczej; ul. Kaczmarskiego - boisko i plac zabaw;
ul. Krajenecka - boisko;
- PODOLANY - tereny przy Szkole Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej 32, Fort VI
przy ul. Lutyckiej, Parafia Rzymskokatolicka pw, Matki Bożej Pocieszenia przy
ul. Kartuskiej 33, tereny zielone przy ul. Karpińskiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plaża Parkowa, ul. Nawrota; Boiska, Braniewska, tereny WMN Słupska 62, ul. Literacka/Owidiusza/Homera/Horacego/Krajenecka/Kaczmarskiego; Druskienicka 32 SP, Fort VI Lutycka, Kartuska 33, Karpińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Terenami ul. Nawrota zarządza RO Kiekrz; Obiekt Sportowy ul. Braniewska znajduje się w zarządzie RO Krzyżowniki- Smochowice; obiekt przy ul. Słupskiej 62 należą do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i przeznaczone są na cele kulturalne, wskazane lokalizacje na terenie Osiedla Strzeszyn podlegają zarządowi RO Strzeszyn; teren przy Druskienickiej jest w zarządzie SP62, teren przy Lutyckiej i Kartuskiej należą do zewn. podmiotów; teren przy ul. Karpińskiej jest w zarządzie ZZM.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są Mieszkańcy Poznania, przyjezdni, a w szczególności mieszkańcy osiedli peryferyjnych: Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna, Podolan, a także Jeżyc, Ogrodów, Woli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyżej wymienione osiedla są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie miasta, w szczególności w miesiącach wakacyjnych. Istotną kwestią i celem wszystkich wydarzeń oraz organizacji całorocznych zajęć i warsztatów kulturalnych jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej w tej części miasta. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych i artystycznych, rozwijających twórcze pasje mieszkańców, w szczególności dzieci, dostarczających przyjemności oraz poczucia integracji. Podobne działania w latach ubiegłych pokazały, jak duże jest zapotrzebowanie i zainteresowanie na uzupełnienie tego typu oferty rekreacyjno-wypoczynkowej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zaplanowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tak, aby wszystkie tereny, na których odbędą się imprezy i wydarzenia były dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian.
Wszystkie tereny, o których mowa wyżej, to tereny ogólnodostępne, bez barier architektonicznych: boiska, tereny rekreacyjne, place zabaw, parki.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
KOSZTY TECHNICZNE koncertów /honoraria artystów, technikę sceniczną, ławki, obsługę, transport, logistykę promocję wydarzeń. ZAIKS, itp./ 280 000
KINO PLENEROWE /wynajem projektora, ekran (wynajem - np.pneumatyczny), odtwarzacz blue-ray lub DCP, nagłośnienie, oświetlenie, miejsca siedzące, koszty porządkowe, obsługa, licencje, transport, logistyka/ 65 000
KOSZTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I PORZĄDKIEM /wynajem toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie itp./ 43 000
KOSZT WYNAGRODZEŃ PROWADZĄCYCH WARSZTATY, ANIMACJE, WYKONAWCÓW, KOSZTY PRODUKCJI 200 000
PROMOCJA, REKLAMA WYDARZEŃ /np. plakaty 6 000
Koszty obsługi produkcyjno - księgowe 6 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Witold Puchalski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Kultury oraz Estradę Poznańską. Duża złożoność projektu wymaga aktualizacji i ewentualnego późniejszego dopracowania założeń organizacyjnych oraz kosztorysowych. Projekt jest realizowany obecnie w ramach edycji PBO 2021.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury, Izabela Jarczyk, Magdalena Stachurska - przedstawicielki Estrady Poznańskiej, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ireneusz Dolata, Andrzej Fiszer, Emilia Gutaj, Teresa Jackowiak, karolina Jajesnica, Dariusz Smoczek, Hanna Smoczek, Zdzisław Roth, Michał Staszak, Małgorzata Woźniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Koncert z okazji 100-lecia powołania osiedla Podolany w dniu 21 sierpnia 2021, zrealizowany w ramach PBO 2021 oraz Festyn dla dzieci w dniu 4 września 2021 zrealizowany ze środków osiedla pokazały, że mieszkańcy bardzo pragną - po okresie izolacji - wspólnej zabawy. Projekt bardzo potrzebny dla odbudowania więzi lokalnych.
  Zespół Obradował w składzie: Damian Dudziński, Sylwia Kaźmierska, Artur Kosonowski, Tomasz Ławiak, Jarosław Południkiewicz, Wacław Przybyszewski, Krzysztof Ratajczak, Piotr Rorot, Elżbieta Sobkowiak, Marek Szydłowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.