NAVIdziki - GPS dla dzików


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
NAVIdziki - GPS dla dzików
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest stworzenie systemu śledzenia tras dzików online, celem szybszej interwencji służb miejskich.
Opis projektu
Obecnie miasto i miejskie tereny leśne nawiedzane są przez stada dzików, co wywołuje frustracje mieszkańców. Ze względu na obecny stan epidemiczny spowodowany ASF (afrykański pomór świń) służby miejskie mogą odławiać dziki i przewozić je do oddalonych terenów leśnych na terenie miasta Poznania, skąd dziki mogą migrować z powrotem na tereny zamieszkane, by zdobywać pożywienie.
Celem projektu jest stworzenie systemu monitorowania stad dzików za pomocą GPS, tak, by służby miejskie mogły reagować od razu, a nie dopiero na indywidualne zgłoszenia Poznanianek i Poznaniaków. Zwierzęta miałaby zakładane obroże z systemem GPS w momencie ich pierwszego odłowu, a przy następnych próbach następowałaby konserwacja nadajników. Dodatkowo w ramach projektu planowane jest udostępnienie wglądu w ten system mieszkańcom za pomocą aplikacji Smart City i systemu map na miejskiej stronie internetowej, tak by mieszkańcy sami mogli unikać kontaktu ze zwierzyną oraz by sami mogli zgłosić wniosek o wywóz dzików na bardziej odludne tereny. Planowane jest też, by w przypadku obecności dzików w promieniu 100 m od telefonu użytkownika Smart City, dostawał on powiadomienie o obecności dzików w okolicy, by mógł tym samym zachować zwiększoną ostrożność.
Wraz z podaną aktualną lokalizacją zwierzęcia w ramach aplikacji podana byłaby jego płeć oraz informacja, czy zwierzę bywało w przeszłości agresywne, tzn. atakowało znajdujących się w pobliżu ludzi. Towarzyszyłyby temu proste, przejrzyste dla mieszkańców ikonografiki. Ponadto, zebrane dane dot. tras dzików będą mogły być w przyszłości wykorzystane, celem opracowania innych narzędzi skutecznego radzenia sobie z tą palącą kwestią.
Ze względu na fakt, iż epidemia ASF raczej nie wygaśnie w długim okresie, przewidziano, że projekt będzie kontynuowany w latach następnych. Wtedy też zaplanuje się zakup dodatkowych obróż GPS i konserwację systemu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

cały obszar miasta Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

tereny leśne, bulwary nadwarciańskie, osiedla
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest adresowany do mieszkańców Rataj, Strzeszyna, Głuszyny, Piątkowa i innych osiedli regularnie "odwiedzanych" przez dziki. Z systemu monitoringu w czasie rzeczywistym skorzystają również amatorzy biegania i spacerów po poznańskich lasach i nad Wartą. Wreszcie dane telemetryczne z projektu będą mogły też służyć akademickiej społeczności Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Powodem złożenia projektu jest rosnąca obawa ze strony mieszkańców Poznania o nadliczbową populację dzików żyjącą w mieście. Zwierzęta są widywane na terenie zabudowanym, często w samym sercu Miasta, przez co one same narażone są na zagrożenie ze strony ludzi. Gdyby każdy mieszkaniec Poznania uzyskał wcześniej powiadomienie o obecności dzików w pobliżu, mógłby się w spokoju oddalić nie płosząc tym samym zwierząt, co ułatwiłoby tez pracę służbom.
Zgłaszanie bytności dzików przez telefon na infolinię miejską lub do straży miejskiej jest obarczone tym ryzykiem, iż zanim służby dotrą na miejsce zdarzenia, dziki mogą oddalić się w nieznanym kierunku. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na odnalezienie zbłąkanego zwierzęcia nawet w takiej sytuacji oraz pozwoli na natychmiastowe reagowanie służb bez czekania na zgłoszenie. Ponieważ zakładanie obroży oraz jej konserwacja jest planowana razem z odławianiem zgłoszonych dzików, nie planuje się kosztów związanych z odławianiem. Odłów jest już regularnie wykonywany i finansowany przez jednostki miejskie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Z rozwiązania będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Poznania posiadający telefon z aplikacja Smart City. W ramach projektu nie przewiduje się ograniczeń dostępu do wglądu w trasy migracyjne zwierząt. Dane te dostępne będą powszechnie i będą mogły być powszechnie wykorzystywane jako open source data.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszt zakupu obroży dla 300 dzików 600 000
koszt integracji systemu obróż z systemami służb reagowania miejskiego i aplikacją Smart City 150 000
SUMA: 750 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 220 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Oskar Szczepaniak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Obecny stanem prawny dotyczący działań związanych z Afrykańskim Pomorem Świń nie pozwala na dokonywanie odłowu żywołownego dzików. Według obowiązujących przepisów weterynaryjnych każdy odłowiony dzik podlega uśmierceniu a jego tusza musi być przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu wykonania badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF. Z ww. faktu wynika brak możliwości skutecznego założenia na dzika urządzenia lokalizującego (obroży) bez jego uśmiercenia co jest całkowicie sprzeczne z ideą projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Rzepecki, Maciej Kubiak Tomasz Siudziński
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 750 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 220 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ powołany Zarządzeniem nr 43/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 2021 r. Zespół ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane, jednoznacznie wykluczają skuteczność przedstawionego projektu ze względu na zbyt dużą liczbę osobników w mieście. Ponadto realizacja projektu jest niezgodna z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym działań związanych z Afrykańskim Pomorem Świń, który nie pozwala na dokonywanie odłowu żywołownego dzików. Według obowiązujących przepisów weterynaryjnych każdy odłowiony dzik podlega uśmierceniu a jego tusza musi być przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu wykonania badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF. Należy także podkreślić, że koszt pojedynczej profesjonalnej obroży, której cena kształtuje się na poziomie od 10 do 20 tys. zł. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ narusza obowiązujące przepisy prawa (Zasady PBO22 § 2 Zgłaszanie projektów pkt 16 ppkt 6).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.