Kompleksowy program diagnostyki fizjoterapeutycznej dzieci


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Kompleksowy program diagnostyki fizjoterapeutycznej dzieci
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie rzetelnych badań fizjoterapeutycznych i diagnostyki wad postawy wśród dzieci przedszkolnych
Opis projektu
Kampania badań przesiewowych skierowana będzie do dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych - wiek 3-6 lat, z rejonu 13 (Jeżyce, św. Łazarz) i ich rodziców polegająca na oferowaniu bezpłatnych badań w kierunku rozwoju aparatu ruchu dziecka. Projekt zakłada również prowadzenie warsztatów informacyjnych rodziców i warsztatów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych na terenie Jeżyc i św. Łazarza. Najnowsze wyniki badań dzieci aglomeracji poznańskiej pokazują stałą potrzebę aktualizacji wiedzy: dzieci, ich rodziców i kadry pedagogicznej - w zakresie fizjoterapii, diagnostyki i profilaktyki wad postawy.

Procedury badania dziecka (każde dziecko badane jest około 8-10 minut)
a. oceny prawidłowego ułożenia stóp i kolan (m. in. koślawość, szpotawość, ocena stępu),
b. ocena wysklepienie łuków stopy i obciążenie aparatu ruchu (z wykorzystaniem podoskopu),
c. ocena stóp dziecka pod względem podologicznym (wykluczymy brodawki, nagniotki, odciski, wrastające paznokcie),
d. ocena ustawienie kolan dziecka,

Jakie informacje otrzyma Rodzic dziecka?
a. przekazanie zaleceń indywidualnych dla każdego dziecka,
b. omówienie wyniku indywidualnie z rodzicami,
c. doradztwo w zakresie pracy nad sensoryką stóp dziecka,
d. doradztwo na jakie elementy zwrócić uwagę przy doborze prawidłowego obuwia dla dziecka,
e. doradztwo jak powinny wyglądać działania profilaktyczne w zakresie diagnostyki aparatu ruchu u dzieci i dorosłych.

Projektem objętych zostanie: nie mniej niż 600 dzieci z Jeżyc, zakładamy ilość rodziców/opiekunów prawnych na poziomie 1200 osób (2 opiekunów/dziecko).
Nie mniej niż 600 dzieci z św. Łazarza, zakładamy ilość rodziców/opiekunów prawnych na poziomie 1200 osób (2 opiekunów/dziecko). Pozostałe osoby to kadra pedagogiczna (i wspomagająca opiekę nad dzieckiem w jednostkach przedszkolnych), którą określamy ilościowo jako 280 osób. Liczby te przyjmujemy na takim poziomie (uwzględniając również ryzyko braku udziału w projekcie 2 opiekunów ze strony każdego dziecka), ze względu na fakt przygotowania broszur edukacyjnych (materiały drukowane przekazywane każdemu dziecku). Pozwala to na dotarcie z treściami merytorycznymi programu do dziadków/babć i innych domowników w ramach jednostki rodzinnej danego dziecka.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dąbrowskiego/Kościelna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

placówki oświatowe przedszkolne z rejonu 13 (Jeżyce, św. Łazarz)
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu "Kompleksowy program diagnostyki fizjoterapeutycznej dzieci w wieku 3-6 lat” są: dzieci, ich rodzice, kadra pedagogiczna (a dzięki zakładanym drukowanym materiałom edukacyjnym - również dziadkowie/babcie i innych domowników w ramach jednostki rodzinnej danego dziecka. Estymowana liczba beneficjentów projektu to blisko 4000 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Najnowsze wyniki badań dzieci aglomeracji poznańskiej pokazują stałą potrzebę aktualizacji wiedzy: dzieci, ich rodziców i kadry pedagogicznej - w zakresie fizjoterapii, diagnostyki i profilaktyki wad postawy. W oparciu o badania i dane własne - % potrzebę dzieci wymagających interwencji fizjoterapeutycznej po edukacji przedszkolnej, określa się na 70%. Profilaktyka wad postawy i prowadzona diagnostyka są zatem niezwykle istotne w perspektywie możliwości poprawy i korekcji wad (dobór ćwiczeń indywidualnych dla dzieci, dobór obuwia profilaktycznego, korekcja nawyków dziecka). Istotne jest też przekazywanie wiedzy nt. wczesnej profilaktyki kadrom przedszkolnym i rodzicom dzieci. Organizacja warsztatów, ale także stworzenie materiałów drukowanych/w wersji elektronicznej pozwoli na to, by wiedza wynikająca z prowadzonych działań została z rodzicami na dłużej, a punkty kontrolne wieku rozwojowego - i dalsza, późniejsza, okresowa potrzeba diagnostyki dzieci - były dla rodziców oczywiste. Badania pokazują, iż wczesna interwencja fizjoterapeutyczna przynosi doskonałe rezultaty i procentuje efektami (stan zdrowia dziecka) na dalsze lata.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Projekt zakłada objęcie badaniami dzieci w wieku 3-6 lat, udział w warsztatach edukacyjnych ich rodziców i członków kadr placówek oświatowych (przedszkolnych) niezależnie od płci, stanu dziecka, istniejących niepełnosprawności intelektualnej czy wad posiadanych przez dziecko.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty rzeczowe (bierzemy pod uwagę, iż nie wszystkie zakupy są możliwe do sfinansowania w ramach umów dotacyjnych), koszty personalne (wykwalifikowana kadra fizjoterapeutyczna - fizjoterapeuci dziecięcy), koszty organizacyjne, koszty promocyjne (w tym lokalna promocja w postaci nagłośnienia kampanii w lokalnych mediach i mediach społecznościowych) zadania oraz jego koordynacji. 498 000
SUMA: 498 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jan Głodowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Joanna Olenderek, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Jadwiga Kulikowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 498 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 498 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 9 września 2021 r. - Uchwała nr XXIX/209/VII/2021 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 9 września 2021 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz (20 radnych)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.