Poznań Alternatywnych Doznań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Poznań Alternatywnych Doznań
Skrócony opis projektu
Działania zapobiegające zniknięciu Poznania z map alternatywnej muzyki w Polsce. Organizowanie około 20 koncertów.
Opis projektu
Celem projektu jest organizowanie około 20 koncertów muzyki alternatywnej w Poznaniu. Nasze miasto właśnie znika z map polskiej sceny alternatywnej. Wynika to z braku miejsc, w których takie koncerty można organizować na zadowalającym poziomie, ale przede wszystkim tez z sytuacji spowodowanej pandemią. Uważamy, że Poznań powinien być naturalnym przystankiem dla artystów niszowych, alternatywnych, uznanych na całym świecie. Budowanie publiki wymaga jednak czasu i nakładów finansowych. Poznań z powodzeniem może zostać miastem, do którego będą przyjeżdżać muzycy z całego świata. Naszym celem jest zrealizowanie tego projektu i pokazanie, że jeszcze w tym mieście alternatywna kultura nie umarła.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wydarzenia odbywać się będą w dostosowanych do tego przestrzeniach w mieście (przestrzeń zamknięta) oraz w przestrzeni otwartej (plener) uzgodnionych wspólnie z potencjalnymi realizatorami wniosku

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Publiczność z całej Polski jak i spoza granic naszego kraju, związana z kulturą, w szczególności muzyką alternatywną, młodzież oraz lokalna społeczność Poznania zainteresowana naszymi artystycznymi wydarzeniami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W dniu dzisiejszym w Poznaniu brak miejsc w których można byłoby organizować takie koncerty. Większość lokali zostaje zamkniętych, a te które zostaną nie spełnią kryteriów organizacyjnych takiego wydarzenia. Dlatego powinniśmy działać i zapobiec naturalnej śmierci Poznańskiej sceny alternatywnej, organizując koncerty które będą wizytówką i reklamą naszego miasta.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Miejsce organizacji koncertów będzie uwzględniało potrzeby osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kompleksowa organizacja 20 koncertów. W ramach organizacji:

- wynajem klubu wraz z nagłośnieniem, oświetleniem, obsługą
- wynajem sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem, oświetleniem, obsługą
- zabezpieczenie sanitarne imprezy plenerowej
- ochrona
- wynagrodzenie obsługi technicznej
- wynagrodzenie artystów i/lub agencji/impresariatu
- streaming + rejestracja koncertu
- promocja wydarzenia (w tym: kampania online, outdoor, social media management)
- ogrodzenie terenu
- przygotowanie identyfikacji wizualnej dla całego cyklu wydarzeń
- przygotowanie materiałów graficznych na poszczególne wydarzenia
- wyżywienie dla artystów i obsługi
- zakwaterowanie
1 500 000
SUMA: 1 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Konrad Maik
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji przez Wydział Kultury oraz Estradę Poznańską. Założenia projektu dotyczą organizacji 20 wydarzeń koncertowych w różnych częściach i przestrzeniach miasta Poznania co byłoby z pewnością korzystne. W kompleksowej ocenie trzeba wskazać jednak na duży poziom ogólności w zakresie udziału potencjalnych muzyków/ artystów, harmonogramu czy charakteru samego wydarzenia, dlatego projekt w przypadku realizacji będzie wymagał doprecyzowania. Kwota przeznaczona na realizację projektu jest wystarczająca. Ostateczny koszt projektu zależy przede wszystkim od ostatecznej formy wydarzeń, ilości koncertów, udziału artystów (polskich i zagranicznych).
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Marianna Piskorz - przedstawicielka Estrady Poznańskiej, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.