Leśna ścieżka edukacyjna z placem zabaw


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Leśna ścieżka edukacyjna z placem zabaw
Skrócony opis projektu
Leśna ścieżka edukacyjna jest połączeniem placu zabaw z elementami edukacyjnymi dla dzieci i dorosłych.
Opis projektu
Główne założenie projektu to stworzenie leśnej ścieżki edukacyjnej połączonej z placem zabaw. Umożliwi to zintegrowanie aktywnego spędzania czasu w otoczeniu zieleni z możliwością poszerzenia wiedzy na temat lasów oraz ich mieszkańców. Pozwoli to na budowanie świadomości proekologicznej najmłodszych mieszkańców Poznania oraz ich rodziców. Zapewni także dzieciom możliwość rozwijania sprawności fizycznej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych miejsc zabaw w otoczeniu zieleni.

W ramach leśnej ścieżki poza elementami przeznaczonymi do zabawy (wspinania, ćwiczenia równowagi, koordynacji ruchów) stworzone zostaną także instalacje łączące w sobie elementy zabawy i edukacji, np. skocznia z zaznaczonymi odległościami jak daleko skaczą różne zwierzęta, tablice manipulacyjne (np. znajdź mój trop, połącz mamę z młodymi, gdzie mieszkają wybrane zwierzęta, jakie to drzewo). Ponadto plac będzie nawiązywał do naturalnych miejsc zabaw zapewniając dzieciom zabawę w otoczeniu przyrody (np. konary do wspinania się, ścieżka sensoryczna, pieńki do ćwiczenia równowagi, szałas z wikliny). Dodatkowo na placu zabaw zostaną zapewnione elementy manipulacyjne do samodzielnego tworzenia przestrzeni zabaw (np. pieńki).

Działania: 1. stworzenie projektu koncepcyjnego, 2. stworzenie projektu wykonawczego, 3. realizacja, 4. otwarcie leśnej ścieżki edukacyjnej
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Malta, polana przy pomniku Harcerzy Powstańców Wielkopolskich od ulicy Baraniaka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ważne by ścieżka edukacyjna powstała w otoczeniu zieleni (najlepiej lasu lub parku).
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania z dziećmi, turyści odwiedzający nasze miasto.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest budowanie odpowiedzialnej postawy wobec przyrody. Stworzenie miejsca łączącego w sobie elementy leśnego placu zabaw ze ścieżką edukacyjną umożliwi dzieciom poznawanie lasu i ich mieszkańców w czasie zabawy. Dodatkowo powstałoby atrakcyjne miejsce na rodzinnej mapie Poznania nie tylko dla mieszkańców, ale również dla osób odwiedzających nasze miasto.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dostęp do placu zabaw i elementów ścieżki edukacyjnej będą ogólnodostępne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednak niektóre elementy placu zabaw mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie projektu koncepcyjnego z przygotowaniem mapy geodezyjnej. 7 500
Stworzenie projektu wykonawczego. 2 500
Realizacja projektu. 350 000
SUMA: 360 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Skocznia do skoku w dal. Skacz_ daleko jak ....jpg
Ścieżka sensoryczna. _cie_ka sensoryczna.jpeg
Tropy i ślady zwierząt. Tropy i _lady zwierz_t.jpeg
Ścieżka z pieńków. _cie_ka z pie_k_w.jpeg
Rozpoznawanie drzew. Jakie to drzewo.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Dziewolska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, powierzenie POSiR, toczy się postępowanie o trwały zarząd na rzecz POSiR
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Justyna Bieniasz-Szczepańska (POSiR), Paulina Tomaszewska (POSiR), Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 360 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 360 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 4 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zespół obradował w składzie: Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cieloszyk Marzena, Cwojdziński Grzegorz, Grochowski Grzegorz, Krupińska Urszula, Multaniak Joanna, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Szajstek Jolanta, Szymański Maciej, Świtalska Elżbieta
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.