Tajemnicze przedszkolne ogrody-przestrzenią wszechstronnego rozwoju


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Tajemnicze przedszkolne ogrody-przestrzenią wszechstronnego rozwoju
Skrócony opis projektu
Modernizacja ogródków przedszkoli na Cześnikowskiej, Księżycowej, Kasztelańskiej i Senatorskiej
Opis projektu
Projekt zakłada modernizację placów zabaw, przedszkolnych ogrodów w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców Grunwaldu. Prace zostaną przeprowadzone w Przedszkolach nr 40, 46 i Zespole Przedszkoli nr 2, obejmą cztery ogródki. U podstaw realizacji leży koncepcja naturalnych placów zabaw, odpowiedź na potrzeby dzieci, stworzenie optymalnych warunków do ich rozwoju. W ramach projektu przewiduje się stworzenie stref: relaksu, zabawy, edukacji, doświadczania, sportowej oraz paneli i ścieżek sensorycznych, atrakcyjnych punktów dla dzieci, dostosowanych do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów. W poszczególnych placówkach m.in. planuje się: P 40- fabryka piasku i błota, panele sensoryczne, strefa relaksu; P 46- kuchnia błotna, urządzenie do zabaw z wodą, szałasy; P47- mini boisko, panele, ścieżka sensoryczna i rowerowa; P83- ścieżka rowerowa, sensoryczna, wiata- mini garaż. We wszystkich przedszkolach przewiduje się zainstalowanie systemu zbierającego deszczówkę, obsadzenie wonnymi roślinami przyciągającymi owady. Ogrody tych placówek są dostosowane do częściowego udostępniania mieszkańcom Poznania, dlatego na realizacji projektu skorzystają rodziny z małymi dziećmi poszukujące atrakcyjnej, umożliwiającej wszechstronny rozwój sensoryczny przestrzeni zabaw w pobliżu domu; a także seniorzy chcący odpocząć od zgiełku miasta, w zakątkach zielonych Tajemniczych Ogrodów, urzekających swoją roślinnością i zapachami. A dla grunwaldzkich Przedszkolaków będą one fundamentem wszechstronnego rozwoju sensorycznego, ustabilizowanego w edukacji przyrodniczej i całorocznym, nieograniczonym dostępie do beztroskiej, bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przedszkole nr 40 ul. Cześnikowska; Przedszkole nr 46 ul. Księżycowa; Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47), ul. Senatorska, Przedszkole nr 83 ul. Kasztelańska)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań Grunwald Południe
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, dzielnicy Grunwald - rodziny z małymi dziećmi, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nowe przestrzenie w ogródkach przedszkolnych pomogą nam stworzyć ciekawe i ekologiczne atrakcje na Grunwaldzie oraz umożliwią lokalną integrację. Dla prawidłowego rozwoju dzieci chcemy, aby przedszkolne ogródki były miejscem edukacji przyrodniczej i wszechstronnej zabawy. Ruchowe i chilloutowe strefy umożliwią zaspakajanie najważniejszych potrzeb dzieci. Realizacja takich elementów projektu jak mini boisko, poprzez organizację piłkarskich rozgrywek umożliwi integrację najmłodszych z różnych przedszkoli, szkół podstawowych. Tworzymy też realia maksymalnie wspierające rozwój integracji sensorycznej u dzieci. Istnieje bezwzględna konieczność wzmacniania rozwoju dzieci w wieku do 6 lat w zakresie rozwoju integracji zmysłów, w szczególności w dobie uzależnienia od mediów, coraz krótszego spędzania czasu na świeżym powietrzu. „Ogród sensoryczny” może być właśnie takim miejscem zmysłowych doświadczeń, może przyczyniać się do rozwoju psychicznego i fizycznego małych dzieci. Zyskamy rozbudowaną, nowatorską postać terenów zielonych - atrakcyjną zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych mieszkańców Grunwaldu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zakłada częściowe korzystanie z realizacji przez mieszkańców.
Utworzenie dydaktycznego i rekreacyjnego parku dla rodzin z dziećmi w Przedszkolu nr 40 da taką możliwość. Park ulokowany będzie na monitorowanym terenie przedszkola – otwarty nieodpłatnie dla mieszkańców Poznania w godzinach pracy przedszkola.
W obrębie ogrodu znajdą się liczne atrakcje: przyrodnicza ścieżka dydaktyczna, edukacyjny ogród i szklarnia warzywno-ziołowa, ścieżka sensoryczna, stacja meteorologiczna i eksperymentalna. Wszystko w zaciszu pięknego, zielonego ogrodu. Naszym priorytetem jest stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i edukacji dla dzieci w różnym wieku, a także miejsca relaksu i wyciszenia dla dzieci i dorosłych. Z kolei realizacja mini boiska w Przedszkolu nr 47 umożliwi integrację poznańskich przedszkoli dzięki aktywizowaniu najmłodszych dzieci w rozgrywki piłki nożnej na nowo powstałym obiekcie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 40 200 000
Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 46 200 000
Modernizacja placu zabaw Zespołu Przedszkoli nr 2 200 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
panele sensoryczne za_acznik1.pdf
ścieżki za_cznik 2.pdf
panele sensoryczne przyklady planowanych realizacji.pdf
mini boisko za_cznik 3.pdf
pozyskiwanie deszczówki za_cznik 4.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Jama
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, w trwałym zarządzie Przedszkoli nr 40, 47, 83, 46, brak zgody zarządcy terenu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Większość z 13 radnych, którzy pochylili się nad projektami uznała, że należy opiniować pozytywnie wszystkie inicjatywy obywatelskie powstające poza budżetem rady osiedla, gdyż PBO stanowi narzędzie realizacji naszych potrzeb w ocenie każdego z mieszkańców ocenianych przez każdego z mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: W głosowaniu udział wzięli radni Rady Osiedla: Karczyński Jakub, Klak-Nowakowa Justyna, Korpal Maria, Łopiński Piotr, Maćkowiak Monika, Meissner-Statkiewicz Wanda, Nowak Włodzimierz, Preiss Elżbieta, Preiss Mirosław, Sasiak-Patkowska Anna, Sokołowski Wojciech, Wróblewski Jerzy, Wudarski Tomasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.