Remont sali gimnastycznej w ZSO


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Remont sali gimnastycznej w ZSO
Skrócony opis projektu
Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą drzwi, oświetlenia, oraz wykuciem wyjścia ewakuacyjnego.
Opis projektu
Propozycja podyktowana jest koniecznością zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki, uprawiania sportu, organizowania imprez szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń o charakterze edukacyjno-zawodowym. Założeniem projektu jest remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów bezpieczeństwa, wymianą oświetlenia na energooszczędne, co pozwoli na oszczędności podczas jej dalszej eksploatacji, oraz zapewni większy komfort użytkowania. Remont pozwoli także dostosować pomieszczenie do funkcji sali widowiskowej, niezbędnej w życiu szkoły.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kazimierza Wielkiego 17

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

szkolna sala gimnastyczna
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, społeczność lokalna, która w różnej formie korzysta z sali sportowej (zajęcia popołudniowe), środowisko uczniowskie miasta, zapraszane na wydarzenia, rozgrywki, zawody i konkursy organizowane przez placówkę.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zespół Szkół Odzieżowych to placówka ze stuletnią tradycją w kształceniu zawodowym. Popularna „Odzieżówka” przy ul. Kazimierza Wielkiego posiada m. in. certyfikat ISO oraz tytuł Lidera Edukacji Zawodowej.
Absolwenci szkoły byli i są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Szkoła otrzymuje co roku wiele ofert pracy dla krawców, fryzjerów i techników przemysłu mody. Jej absolwentów znajdziemy między innymi w pracowniach poznańskiej Opery jak i wśród kadry dydaktycznej Uniwersytetu Artystycznego i School od Form.
Od 27 lat szkoła organizuje Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów "Mała Pętelka". Młodzi twórcy z całej Polski prezentują swe kolekcje mody oraz stylizacje fryzjerskie. Z roku na rok poziom prezentowanych prac jest coraz wyższy.
Ta i liczne inne imprezy zawodowe i sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, która wymaga remontu i dostosowania do wymogów przepisów bezpieczeństwa (wyjście ewakuacyjne). Szkoła chcąc zapewnić edukację na najwyższym poziomie musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe i techniczne.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Budowa wyjścia ewakuacyjnego wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami zlikwiduje barierę architektoniczną jaką jest dotychczasowe jedyne wejście do sali wymuszające korzystanie ze schodów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt i budowa wyjścia awaryjnego (ewakuacyjnego)
38 000
zakup farb, malowanie sali 98 000
wymiana drzwi do sali i zaplecza 19 000
projekt, zakup i wymiana oświetlenia 14 500
projekt i wykonanie rampy do scenografii 3 000
SUMA: 172 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Lidia Koralewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 172 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 172 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Tomasz Dworek, Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak, Michał Kondella, Lidia Koralewska, Włodzimierz Marciniak, Małgorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, Andrzej Rataj, Wiesław Werner, Alicja Wilak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.