Poprawa bezpieczeństwa pieszych


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Poprawa bezpieczeństwa pieszych
Skrócony opis projektu
Profesjonalne doświetlenie dwunastu przejść dla pieszych. Budowa i remont osiedlowych chodników.
Opis projektu
Bezpieczeństwo pieszych a zwłaszcza dzieci powinno być priorytetowym działaniem każdego samorządu. Dzięki Poznańskiemu Budżetowy Obywatelskiemu to My, mieszkańcy możemy zadecydować o tym, jakie działania z tym związane są potrzebne.
Zaprojektowanie i budowa dodatkowego oświetlenia oraz odtworzenie malowania wybranych przejść dla pieszych przez ulicę Szczepankowo przy skrzyżowaniu z ul. Owocową i Chotomoińską, przez ulicę Ostrowską przy skrzyżowaniu z ul. Spławie, Rodawską i Gardowską oraz przez ulicę Skibową przy Przedszkolu nr 93 oraz Rodawską przy Poznańskie Sady będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę widoczności pieszych. Dobrze oświetlone przejście dla pieszych jest widoczne z dużej odległości przez co skutecznie przykuwa uwagę kierowcy.
To czego brakuje na Krzesinach-Pokrzywnie-Garaszewie to chodniki, dlatego projekt zakłada budowę i remont chodników.
Projekt zakłada również montaż progów i poduszek berlińskich w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szczepankowo, Krzesiny, Spławie, Pokrzywno, Chotomińska, Garaszewo, Owocowa, Okólna, Tarnowska, Rodawska, Przeskok, Poprzeczna, Gardowska, Nowotarska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon osiedli Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo oraz Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami tego projektu są wszyscy użytkownicy dróg zarówno piesi, którzy będą mogli korzystać z chodników i którzy będą bardziej widoczni na bezpieczniejszych przejściach jak i kierowcy, którzy będą mieli szansę zareagować na czas.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizując ten projekt przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa w komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowej na naszych Osiedlach. Zaproponowane rozwiązania kierują szczególną uwagę na najsłabszych użytkowników drogi, którzy są bezbronni w spotkaniu z rozpędzonym pojazdem. Uspokojenie ruchu wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych to bardzo skuteczne metody zmierzające do uniknięcia kolizji.
Budowa i remont chodników znacząco poprawi nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Realizacja projektu ułatwi przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami i poprawi ich bezpieczeństwo.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt, ustawienie lamp doświetlających oraz odmalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Szczepankowo przy skrzyżowaniu z ul. Owocową i Chotomińską. 90 000
Projekt, ustawienie lamp doświetlających i odmalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Ostrowską przy skrzyżowaniu z ul. Spławie, Rodawską i Gardowska 170 000
Projekt, ustawienie lamp doświetlających i odmalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Skibową przy Przedszkolu nr 93 oraz przez ul. Rodawską przy Poznańskie Sady (do wysokości środków) 75 000
Budowa chodnika ok. 80m2, dz. 3/7, ark. 35, obr.10 Krzesiny - osiedle ZKZL ul. Nowotarska do budynku 26/9 od skrzyżowania z ul. Mielecką 33 600
Remont istniejących chodników (ewentualna rozbudowa, poszerzenie) w rejonie skrzyżowań ulic Okólnej z ulicami Przeskok i Poprzeczną i ulicy Okólnej (do wysokości środków) 166 400
Montaż 2 zestawów poduszek berlińskich na ulicy Pokrzywno, Garaszewo-Krzesiny-Tarnowska, budowa 2 progów zwalniających: ul. Jarosławska, ul. Nowotarska 65 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mariusz Szlendak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja zadania przez ZDM w zakresie: 1. Projekt, ustawienie lamp doświetlających oraz odmalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Szczepankowo przy skrzyżowaniu z ul. Owocową i Chotomińską - ok. 90.000 zł 2. Projekt, ustawienie lamp doświetlających i odmalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Ostrowską przy skrzyżowaniu z ul. Spławie, Rodawską i Gardowska - ok. 170.000 zł 3. Projekt, ustawienie lamp doświetlających i odmalowanie przejść dla pieszych przez ulicę Skibową przy Przedszkolu nr 93 oraz przez ul. Rodawską przy Poznańskie Sady (do wysokości środków) - ok. 90.000 zł, 4. Montaż 2 zestawów poduszek berlińskich na ulicy Pokrzywno, Garaszewo-Krzesiny-Tarnowska, budowa 2 progów zwalniających: ul. Jarosławska, ul. Nowotarska - 65.000 zł, 5. Remont istniejących chodników (ewentualna rozbudowa, poszerzenie) w rejonie skrzyżowań ulic Okólnej z ulicami Przeskok i Poprzeczną i ulicy Okólnej - do wysokości pozostałych środków. Brak możliwości realizacji budowy chodnika ok. 80m2, dz. 3/7, ark. 35, obr.10 Krzesiny - osiedle ZKZL ul. Nowotarska do budynku 26/9 od skrzyżowania z ul. Mielecką przez ZDM ze względu na lokalizację poza pasem drogowym.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Heilman, Maciej Saleta, Radosław Ciesielski, Paulina Gowin Sikora, Krzysztof Olejniczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejski Inżynier Ruchu (BKP)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do wykonania, jeżeli zostaną spełnione uwagi MIR. Do przejścia numer 2 należałoby zawęzić przejście od strony tarczy skrzyżowania i dobudować chodnik dostosowany do standardów dostępności miasta Poznania. Do przejścia numer 5 należy przygotować projekt stałej organizacji ruchu i przedłożyć do MIR w celu zatwierdzenia. Przejście dla pieszych nr 7 należy przesunąć od łuku i wykonaniu odpowiednich robót budowlanych, jeżeli takowe będą konieczne przy przesunięciu przejścia. Przejście dla pieszych numer 11: a)należy dobudować brakujący fragment chodnika, b) należy przejście i przystanek (przystanek i przejście po południowej stronie skrzyżowania) odsunąć tak, aby uzupełnić na przystanku oznakowanie P-17, ustawić znak D-15 w połowie długości znaku poziomego P-17. c) między przejściem dla pieszych, a znakiem P-17 musi być zachowane 10 metrów długości, d) przedłożyć Miejskiemu Inżynierowi projekt stałej organizacji ruchu Po zmianie projektu dodano kolejną rekomendację dot. lamp doświetlających i odmalowania przejść dla pieszych przez ulicę Skibową przy Przedszkolu nr 93 oraz przez ul. Rodawską przy Poznańskie Sady: 1. lokalizacja progów zwalniających musi być zgodna z pkt 8.1 załącznika 4 do Szczegółowych Warunków Technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 2. progi zwalniające mogą zostać zaprojektowane i wdrożone jedynie na nawierzchni bitumicznej.
  Zespół Obradował w składzie: Mateusz Halski, Izabela Olejnik
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Dt. zakresu chodnika na Nowotarskiej: ZKZL opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Marcin Grabowski

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Radę Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Jakub Dalz, Grzegorz Gryska, Eugeniusz Gruszczyński, Grzegorz Lewandowski, Mariusz Matysiak, Ireneusz Pachliński, Filip Piotrowski, Waldemar Pniewski, Borys Rembeza, Mariusz Szlendak, Jakub Świątek, Marek Tomaszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Filipiak, Magdalena Filipiak, Wiesława Kaniewska, Iwona Kruszona, Irena Najdkowska, Jakub Napierała, Mariusz Przybyła, Paweł Woźniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.