Sportowy fyrtel


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Sportowy fyrtel
Skrócony opis projektu
Modernizacja boiska sportowego, wykonanie bieżni dookólnej oraz modernizacji boiska rekreacyjnego.
Opis projektu
Propozycja realizacji Sportowego Fyrtla obejmuje:
a) Długość bieżni dookólnej na 200 m, dodatkowo odcinek prosty 100 m, start 3m oraz hamowanie 17 m. Łączna powierzchnia- ilość torów na bieżni dookólnej i na bieżni prostej wynosi cztery plus zakole do skoku wzwyż.
b) Powierzchnia bieżni to ok 1400 m2
c) Powierzchnia boiska sportowego to ok 1200 m2
d) Powierzchnia boiska rekreacyjnego to ok 250 m2
e) Nawierzchnia PU-Et 35 mm +SBR 10 mm + natrysk EPDM 2 3mm
f) Łączna ilość m2- 2850,00
g) Wyposażenie:
- Belka do skoku w dal, bramki do piłki nożnej 5x2m z siatkami
- Bramki do piłki ręcznej/ nożnej 3x2 m
- zewnętrzne stoły do tenisa stołowego (2 szt.)
h) Utworzenie torów do nauki jazdy na rowerze i poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz ze znakami.
i) Utworzenie boiska do bouli. (sporty całego życia)
j) Brama wjazdowa, zdalnie sterowana.

Nowy teren o powyższej specyfikacji zapewni dzieciom możliwość jeszcze bardziej urozmaiconej formy treningowej a mieszkańcom w godzinach popołudniowych zwiększenie swojej aktywności fizycznej oraz integracji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
- mieszkańcy miasta Poznań,
- uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu,
- miejskie kluby sportowe,
- podmioty zewnętrzne (szkółki lekkoatletyczne, piłkarskie itp.),
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rok 2020/21 to rok, który ograniczył mobilność, aktywność ruchową poznaniaków, w tym dzieci. Stworzenie przestrzeni do uprawiania sportu w formie zawodowej jak i rekreacyjnej przyczyni się do poprawy zdrowia, kondycji i dobrego samopoczucia wszystkich odbiorców ww. inwestycji. Dodatkowym uzasadnieniem jest fakt, że szkoła, która ubiega się u realizację tego projektu, jest szkołą sportową, współpracującą na co dzień z największymi klubami sportowymi w Polsce, tj. AZS AWF oraz AZS OŚ a dzieci uczęszczające do naszej szkoły tworzą przyszłą kadrę Polski w skokach na trampolinie oraz Judo.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Stworzenie przestrzeni do uprawiania sportu w formie zawodowej jak i rekreacyjnej przyczyni się do poprawy zdrowia, kondycji i dobrego samopoczucia wszystkich odbiorców ww. inwestycji. Stworzenie dogodnych warunków treningowych i rekreacyjnych pomoże w integracji społecznej, pozwoli na przełamanie barier komunikacyjnych między osobami zdrowymi a niepełnosprawnymi- np. treningi lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych, zajęcia na powietrzu dla seniorów itd.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie gruntu

200 000
Utylizacja starej nawierzchni bitumicznej i prace ziemne 150 000
Nawierzchnie boiskowe 600 000
Wyposażenie powierzchni boiskowych 150 000
Prace elektryczne, montaż oświetlenia, monitoring, brama wjazdowa 100 000
SUMA: 1 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dagmara Kapitaniuk-Pertek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Opinia pozytywna,trwały zarząd ZS 8, brak zgody zarządcy terenu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Bożena Urbaniak i Bartosz Wein w dniu 02.07.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz (20 radnych)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.