EkoCzwórka dla Rataj #2


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
EkoCzwórka dla Rataj #2
Skrócony opis projektu
Projekt obejmie działania związane z kontynuacją rozbudowy i modernizacji szkolnej infrastruktury ekologicznej.
Opis projektu
Nasze bieżące plany to ekomodernizacja budynku, która pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i powiększenie komfortu pracy w nasłonecznionych klasach.
Zakres ten miałby na celu przeciwdziałanie nasłonecznieniu m.in. poprzez montaż rolet zewnętrznych, jak i zoptymalizowaniu temperatury poprzez montaż klimatyzacji.

Ten zestaw działań wpisuje się w szeroko rozumiane działania ekologiczne, prowadzi do zwiększenia świadomości ekologicznej naszej społeczności, a także pozwala na ograniczenie emisji do atmosfery.
Działania te prowadzą również do poprawy jakości powietrza.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu, Osiedle Oświecenia 64, 61-209 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Sąsiedztwo szkoły w lokalizacji dużego zasiedlenia młodzieży i dzieci
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do szkoły wraz z rodzeństwem i rodzicami, tj. około 400 uczniów i około 800 członków najbliższej rodziny. Projekt uzyskał zgodę Dyrektora placówki, a niezbędny zakres zmian został opisany na podstawie przeprowadzonych konsultacji ze szkołą. Chcemy również zapraszać uczniów z pobliskich szkół i mieszkańców sąsiednich bloków.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem jest konieczność zwiększenia nakładów na niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolną w zakresie inwestycji ekologicznych, które wciąż pozostają na niewystarczającym poziomie i przeznaczenie tych środków na podniesienie jakości przestrzeni w jakiej nasze dzieci się uczą.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego i uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ekomodernizacja budynku 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radosaw Masiarek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość przy ul. Oświecenia 64 jest objęta umową o korzystanie. Zgodnie z postanowieniami umowy biorący do korzystania zobowiązanych jest do wykonania prac remontowo-budowlanych. Ze względu na zakres prac uwzględniający m.in. montaż paneli fotowoltaicznych i przebudowę ogrodu edukacyjnego, stanowiących prace modernizacyjne, w naszej opinii realizacja zadania może zostać powierzona ZKZL sp. z o.o.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Bożena Urbaniak i Bartosz Wein w dniu 02.07.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie po doprecyzowaniu zmieniono decyzję na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Marcin Grabowski, Bożena Urbaniak, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, niniejszym wnoszę odwołanie od NEGATYWNEJ opinii wydanej przez zarządcę terenu (ZKZL) do projektu PBO 2022 pn. “EkoCzwórka dla Rataj #2” (numer zgłoszenia 173) - dalej “Projekt”. W szczególności chciałbym zarzucić niezasadną kwalifikację Projektu. Jak bowiem wynika z kryteriów nr 7 i nr 8, opiniujący określili proponowane działania jako komercyjne, podczas gdy budynek szkoły użytkowany jest nieodpłatnie na podstawie umowy z ZKZL zawartej przez stowarzyszenie Samodzielne Koło Terenowe nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, posiadające status organizacji pożytku publicznego, które od 30 lat prowadzi działalność non-profit prowadząc w Poznaniu Społeczną Szkołę Podstawową nr 4. Zgodnie z Projektem, miał on stanowić kontynuację działań wykonywanych w ramach projektu PBO 2021. Z zaskoczeniem odebrałem zaprezentowaną ocenę poszczególnych kryteriów, być może błędne założenie o rzekomej komercyjności rzutowało na pozostałe kryteria, bowiem w połowie przypadków obecna ocena różni się od oceny wydanej w ubiegłym roku przez Biuro Spraw Lokalowych, pomimo kontynuacji założeń projektowych. Trudno uznać, że na przestrzeni roku mogło dojść do tak diametralnej zmiany we wszystkich obszarach. Do korespondencji załączam opinię przedstawioną w ubiegłym roku, a poniżej porównanie ocen pomiędzy poprzednim i bieżącym projektem. Z przedstawionych argumentów w opinii z 2022 wskazano, że “ZKZL nie ma zabezpieczonych środków na eksploatację obiektu”. W roku 2021 podano “Opinia pozytywna z zastrzeżeniem, że koszty eksploatacji będzie ponosił organ prowadzący.” Tak jak i w ubiegłym roku organ prowadzący szkołę potwierdza gotowość pokrycia tych kosztów, na dowód czego załączam stosowne oświadczenie. Na koniec pozostaje się odnieść do argumentu, jakoby sytuacja rynkowa związana z wzrostami cen oraz brak projektu nie pozwalały określić, czy wnioskowane środki są wystarczające na realizację Projektu. Po pierwsze, zadanie w takim przypadku może zostać ograniczone, co dokładnie miało miejsce przy okazji projektu w ramach PBO 2021. Po drugie, taki argument dotyczy praktycznie KAŻDEGO projektu, co nie wydaje się być wystarczającym powodem do całkowitego zaniechania działań i przeczy sensowności organizowania całego przedsięwzięcia PBO. Reasumując, zwracam się z prośbą o uwzględnienie ww. odwołania oraz organizację przez wydział wiodący lub jednostkę merytoryczną spotkania z urzędnikami lub zewnętrznymi ekspertami w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z Projektem oraz jego zgodnością . 1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? w 2021 - tak w 2022 - nie 2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z: zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM), innymi uchwałami Rady, zarządzeniami Prezydenta w 2021 - tak w 2022 - nie 3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? w 2021 - tak w 2022 - nie 7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? w 2021 - nie w 2022 - tak 8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? w 2021 - nie w 2022 - tak 9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego xxx? w 2021 - tak w 2022 - nie 13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy: a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych, b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta, c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę, d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu, e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego, f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. w 2021 - tak w 2022 - nie Odwołanie wraz z załączikami przesyłamy również drogą tradycyjną ( list polecony) Z poważaniem Radosław Masiarek tel.: 790005349 e-mail:radoslaw.masiarek@skt185sto.pl OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczamy, że stowarzyszenie dysponuje środkami pozwalającymi na utrzymanie inwestycji planowanych w ramach PBO 2021 jak i PBO 2022 i tym samym pokryje koszty ich eksploatacji. Kacper Kruszewski – Prezes Zarządu Henryk Puk - Skarbnik
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie wymaga sporządzenia projektu co czyni zamiar inwestycyjny nieściśle określonym. W związku z tym faktem jak i obecną sytuacją rynkową (wzrosty cen, ponawiane przetargi), niemożliwym jest, żeby ocenić czy środki określone na realizację są wystarczające i czy zadanie zmieści się do wykonania w jednym roku kalendarzowym. Ponadto, ZKZL nie ma zabezpieczonych środków na eksploatację obiektu. Opinia negatywna.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Marcin Grabowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.