Szkoła z kulturą


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Szkoła z kulturą
Skrócony opis projektu
Profesjonalne wyposażenie pozwalające na realizację imprez kulturalnych i szkolnych w SP1, SP62, SP28, SP57.
Opis projektu
Zakup profesjonalnego wyposażenia dla szkół mieszczących się na terenie Strzeszyna, Podolan, Kiekrza oraz Krzyżownik-Smochowic, pozwalającego na realizację imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym zarówno w pomieszczeniach szkolnych (m.in. w aulach, salach) jak i w plenerze (boiska szkolne). Projekt skierowany jest do całych społeczności szkolno-przedszkolnych, seniorów oraz wszystkich mieszkańców.
W szczególności zakłada zakup mobilnego sprzętu:
- kina plenerowego, projektorów i nagłośnienia;
- systemu kinowego (ekrany projekcyjne, rzutniki 4K, system dźwięku przestrzennego, odtwarzacze BlueRay);
- oświetlenia scenicznego;
- nagłośnienia koncertowego i konferencyjnego (wzmacniacze, miksery, mikrofony, głośniki);
- systemów do rejestracji i transmisji internetowych (zestawy kamer do streamingu, mikserów audio i wideo, urządzenia do sterowania kamerami);
- wykupienie Parasola Licencyjnego – całorocznego pozwolenia na publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych (Parasol Licencyjny jest uniwersalną, zbiorczą licencją obejmującą repertuar ponad 950 producentów filmowych i telewizyjnych, w tym największe hollywoodzkie studia i wytwórnie niezależne. Licencjobiorca otrzymuje dostęp do katalogu setek tysięcy tytułów i możliwość publicznego ich wyświetlania, dowolnie często przez cały rok),
- audytoryjnej trybuny teleskopowej,
- systemów scenicznych z kurtyną i kulisami,
- krzeseł i leżaków,
- tablic i monitorów interaktywnych wraz z laptopami,
- oraz innego sprzętu umożliwiającego realizację szeroko pojętej KULTURY na terenie ww. placówek.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

SP nr 1 ul. Hezjoda 15, SP nr 62 ul. Druskienicka 32 (od 01.09.2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15),

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

SP nr 28 ul. Chojnicka 57, Szkoła Podstawowa Nr 57 ul. Leśnowolska 35 (od 01.09.2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14)
Potencjalni odbiorcy projektu
Cała społeczność lokalna mieszkańców osiedli z tego rejonu, a w szczególności dzieci i młodzież, uczniowie i seniorzy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada zakup profesjonalnego sprzętu, wyposażenia, licencji i dostosowania auli, który pozwoli na realizację "Szkoły z Kulturą", czyli organizację kulturalnych i edukacyjnych wydarzeń szkolnych oraz osiedlowych o wysokim standardzie i różnorodności, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych. Pozwoli młodzieży na "rozwinięcie skrzydeł" i przygotowywanie przedstawień i audycji o wysokim standardzie, zapoznając z nowoczesnymi sposobami tworzenia kultury, a całym społecznościom lokalnym na udział w takich wydarzeniach kulturalnych na swoich osiedlach.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zapewni lepszy odbiór imprez kulturalnych i szkolnych osobom niedosłyszącym i niedowidzącym. Nowe wyposażenie pozwoli podnieść poziom organizowanych wydarzeń, eventów, spotkań i konferencji, z których korzystać będą wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym gronie, w tym dzieci, młodzież, nauczyciele oraz pracownicy ww. szkół i seniorzy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup wyposażenia dla SP nr 62 ul. Druskienicka 32 (od 01.09.2021 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15) 250 000
Zakup wyposażenia dla SP nr 1 ul. Hezjoda 15 250 000
Zakup wyposażenia dla SP nr 57 ul. Leśnowolska 35 (od 01.09.2021 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14) 50 000
Zakup wyposażenia dla SP nr 28 ul. Chojnicka 57 50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
SP28 akceptacja projektu SP28_Szkola z kultura_akceptacja.pdf
SP62 akceptacja projektu SP62_Szkola_z_kultura_akceptacja.pdf
SP1 akceptacja projektu SP1_Szkola_z_kultura_akceptacja.png
SP57 akceptacja projektu SP57_Szkola_z_kultura_akceptacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Sobkowiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ireneusz Dolata, Andrzej Fiszer, Emilia Gutaj, Teresa Jackowiak, karolina Jajesnica, Dariusz Smoczek, Hanna Smoczek, Zdzisław Roth, Michał Staszak, Małgorzata Woźniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Podolany popiera wspólną inicjatywę, dla dobra i rozwoju dzieci szkolnych.
  Zespół Obradował w składzie: Damian Dudziński, Sylwia Kaźmierska, Artur Kosonowski, Tomasz Ławiak, Jarosław Południkiewicz, Wacław Przybyszewski, Krzysztof Ratajczak, Piotr Rorot, Elżbieta Sobkowiak, Marek Szydłowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.