Winogradzki statek uśmiechu i radości


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Winogradzki statek uśmiechu i radości
Skrócony opis projektu
Rozbudowa infrastruktury szkolnego obiektu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego „MAŁPI GAJ” polepszy warunki do zabawy, edukacji, sportu, rekreacji.
Opis projektu
Projekt będzie realizowany na terenie istniejącego obiektu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego „MAŁPI GAJ” - mini parku linowego i siłowni zewnętrznej, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu służy celom zabawy, sportu i rekreacji dla mieszkańców, a rozbudowa infrastruktury idealnie wpisze się w całościowy obraz terenu.
Zagospodarowanie terenu związane jest ze stworzeniem stref do zabawy dla dzieci młodszych i starszych. W tym celu planuje się montaż wysokiej klasy bezpiecznego i nowoczesnego urządzenia zabawowo-ruchowo-sportowego - DUŻY WIELOFUNKCYJNY STATEK LINOWY. Montaż urządzenia pozwoli na stworzenie obiektu, na którym wydzielone strefy zabaw pozwolą na aktywne spędzanie czasu zarówno najmłodszym, jak i starszym dzieciom. Przestrzeń przeznaczona do różnorodnych aktywności będzie sprzyjać wielokierunkowemu rozwojowi dzieci. Wydzielenie stref dla dzieci młodszych i starszych znacznie podniesie bezpieczeństwo użytkowników całego obiektu, o co od dawna zabiegają mieszkańcy osiedla. Obiekt stanie się wówczas „w pełni otwarty” na wszystkich mieszkańców Osiedla – od „maluchów” po seniorów, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, w którym każda grupa wiekowa znajdzie odpowiednie dla siebie urządzenia, gdyż obecne urządzenia linowe są kierowane dla starszych dzieci i młodzieży, a siłownia dla osób w wieku od 18 lat, a dla młodzieży w wieku od 15 lat pod nadzorem opiekuna (rodzica). Zwraca na to uwagę wielu mieszkańców.
Nie trudno dostrzec, że istniejące obecnie na terenie obiektu cztery duże wieże typu linarium (najwyższa wieża z zamontowanymi zjeżdżalniami), połączone ze sobą mostkami, tworzą jedyną tego rodzaju konstrukcję zbudowaną z urządzeń linowych w Polsce – otwartą i ogólnodostępną dla mieszkańców. Obiekt zabawowo-sportowo-rekreacyjny „MAŁPI GAJ”, położony w centrum Osiedla Wichrowe Wzgórze, stał się już wizytówką Osiedla i cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Osiedla i Winograd, ale gościmy również wielu mieszkańców z innych części Miasta, którzy specjalnie tu przyjeżdżają, by móc korzystać z innowacyjnej konstrukcji obiektu.

Wszystkie założenia projektowe zostały opracowane we współpracy z Dyrektorem placówki oświatowej ujętej w projekcie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

XX Liceum Ogólnokształcące na Wichrowym Wzgórzu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Mini park linowy „MAŁPI GAJ” znajduje się obok stacjonarnej siłowni zewnętrznej i boiska OTPS Winogrady.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest otwarty na wszystkich mieszkańców Winograd i Miasta:
- przedszkolaki i uczniowie – dzieci i młodzież,
- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich,
- społeczność miejska,
- seniorzy,
- osoby niepełnosprawne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest podniesienie poziomu infrastruktury, poprawa warunków i poszerzenie oferty do zabawy, nauki, uprawiania sportu i rekreacji dla szerokiej grupy odbiorców – od przedszkolaków, poprzez dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne umożliwiając korzystanie z najróżniejszych form aktywności oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej – osiedlowej i społeczności miejskiej poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych. Projekt idealnie wpisuje się w przestrzeń osiedla – znajduje się w jego centralnym miejscu i odpowiada na oczekiwania mieszkańców. Stworzenie kompletnej strefy aktywnego wypoczynku znacznie wzbogaci już istniejące zaplecze zabawowo-sportowo-ruchowe na terenie osiedla, zachęcając dzieci z każdej grupy wiekowej, w tym dzieci niepełnosprawne, do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, pozwoli na różnorodne działania w otoczeniu zieleni jego młodszym mieszkańcom oraz będzie inspirującym miejscem propagowania zdrowego stylu życia, odciągając dzieci od ekranów telewizorów, komputerów i telefonów.

Teren, na którym będzie realizowany projekt jest otwarty, ogólnodostępny, bezpieczny (jest zamontowany zewnętrzny monitoring i oświetlenie) i przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta w możliwie najszerszym zakresie – opisane w punktach „Potencjalni odbiorcy projektu” i „Uzasadnienie dla realizacji projektu”.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż wielofunkcyjnego dużego statku linowego wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaskowej w mini parku linowym „MAŁPI GAJ” przy XX Liceum Ogólnokształcącym na Wichrowym Wzgórzu. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Winogradzki statek uśmiechu i radości – opis techniczny i wizualizacja. xx_lo_winogradzki_statek_usmiechu_i_radosci.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Zaremba
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd LOXX, brak zgody zarządcy
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.