Ogród sensoryczny na Grunwaldzie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Ogród sensoryczny na Grunwaldzie
Skrócony opis projektu
Stworzenie ogrodu niewykluczającego nikogo - dla wszystkich, by Grunwald znów był zielonym osiedlem.
Opis projektu
Ogrody sensoryczne to tzw. kompleksy ogrodów tak zaprojektowane, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Wchodząc w taką przestrzeń będziemy mogli wykorzystać nie tylko zmysł wzroku i powonienia, ale także dotyku, smaku i słuchu. Przestrzeń w ogrodzie będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych w tym także dla osób niewidomych. Tak przygotowane miejsce będzie dostępne dla każdego. W ogrodzie pojawią się kwiaty, owoce i warzywa oraz trawy i krzewy ozdobne. Ogród będzie nie tylko miejscem wypoczynku i zebrania energii, ale także skarbnicą wiedzy o roślinach. Przedsięwzięcie obok przygotowania infrastruktury, nasadzeń i oznaczeń będzie w sobie zawierać prowadzenie warsztatów dla uczniów i mieszkańców miasta na temat pielęgnacji roślin i ich praktycznego zastosowania. Część ogrodu będzie przeznaczona do kolektywnej uprawy roślin jadalnych, dzięki czemu projekt będzie miał także charakter integrujący lokalną społeczność. Opisy roślin będą wzbogacone o nakładkę w języku Braille'a. Chodnik poprowadzony wzdłuż ogrodu będzie wygodnym korytarzem komunikacyjnym dla osób na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. W części ogrodu ulokowana będzie tzw. ścieżka sensoryczna, czyli pola o zróżnicowanej fakturze stworzone z różnorodnych materiałów. Taka ścieżka oprócz wrażeń estetycznych pomaga kształtować wyobraźnię poznawczą u dzieci. Projekt zakłada także przygotowanie podłoża oraz modernizacje płotu. Wdrożenie specjalnego systemu pozwoli na zagospodarowanie wody deszczowej do podlewania roślin, co znacznie obniży koszty utrzymania ogrodu i pozytywnie wpłynie na środowisko. Projekt będzie wzbogacony o technologię Internetu Rzeczy (IoT - ang. internet of things) dzięki czemu ogród będzie można monitorować, zdalnie sterować oraz prowadzić w nim badania przyrodnicze i społeczne na temat rozwoju roślin i relacji międzyludzkich. Przestrzeń towarzyszącą zajmą urządzenia zabawowe i sprzęty do ciczeń na powietrzu tak by zielona przestrzeń pomogła zintegorwać maksymalnie różnorodne grupy mieszkańców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Promyk/Płomienna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy szkole podstawowej nr 91 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkanki i mieszkańcy Poznania, turyści, uczniowie szkół, rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościom.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle na którym projekt miałby być realizowany zostało uznane Uchwałą Rady Miasta z 22.11.2016r. za obszar zdegradowany, wymagający wdrożenia procesów rewitalizacyjnych. Duże zagęszczenie mieszkańców w okolicy sprawia, że komfort zamieszkania jest niski. Jego podwyższenie może nastąpić przez stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Powstanie ogrodu sensorycznego wpisuje się w pełni w obszar rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni. Utworzenie miejsca zielonego o potencjale nie tylko rekreacyjnym, ale także edukacyjnym i poznawczym, to byłaby nowa jakość dla mieszkańców blokowisk.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest wprost dedykowany osobą z niepełnosprawnościami, osobą poruszającym się na wózkach lub prowadzących wózki dziecięce. Przestrzeń będzie dostosowana do osób o różnych potrzebach w tym także dla osób niewidzących lub słabowidzących.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie podłoża, rozbudowa nasadzenia roślin i czynności pielęgnacyjne dla drzew, krzewów 90 000
Mała architektura ogrodowa, urządzenia zabawowe i przyrządy do ćwiczeń 130 000
Infrastruktura komunikacyjna, system gospodarowania wody deszczowej i podlewania oraz modernizacja ogrodzenia i system IoT 150 000
Warsztaty edukacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 100 000
SUMA: 470 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Plansza 1 Plansza_nowa lokalizacja.jpg
Rzut rzut.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kosicki
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 470 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 470 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w działania kształtujące i podnoszące świadomość ekologiczną, a także w zielono-błękitną infrastrukturę przestrzeni miejskiej. Dodatkowo w pełni wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.