Ścieżka historyczna Piątkowo


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
Ścieżka historyczna Piątkowo
Skrócony opis projektu
Przybliżenie historii regionu poprzez stworzenie ścieżki turystyczno-historycznej (mapa,tablice,miniatura).
Opis projektu
Projekt zakłada przybliżenie historii regionu Piątkowo poprzez przygotowanie ścieżki turystyczno-historycznej, głównie w postaci tablic umieszczonych w różnych ogólnodostępnych publicznych miejscach, które będą przybliżały miejsca, ludzi i wydarzenia mające wpływ na dzisiejszy kształt dzielnicy i regionu.
Ścieżka wspierałaby samodzielne poznawanie Piątkowa przez mieszkańców dzielnicy oraz mieszkańców całego Poznania czy turystów.

Zakłada się przygotowanie minimum 15 tablic przybliżających/upamiętniających m.in.:
- siedzibę gminy Piątkowo,
- powstawanie osiedli,
- budowę PST,
- wieże RTV,
- obszary dworskie,
- fortyfikacje niemieckie,
- powstańców wielkopolskich,
- postaci historycznych mieszkających/związanych z regionem,
- legendy/podania związane z regionem,
- inne.

Przewiduje się również uwzględnienie 2 miejsc z dodatkowymi tablicami z archiwalnymi zdjęciami:
- powstającej linii PST wraz z przybliżeniem modeli wagonów, które poruszały się po trasie (np. na pętli autobusowo-tramwajowej lub przy jednym z przystanków),
- powstających pierwszych bloków/terenów sprzed przyłączenia do Poznania (np. w alei drzew 285/52, 285/51 lub na obszarze parku).

Dodatkowo cała ścieżka będzie miała stworzoną swoją mapę:
- która będzie dostępna w wersji elektronicznej (z możliwością wprowadzania modyfikacji w przyszłości) do ściągnięcia dla zainteresowanych osób (druki realizowane przez Miasto Poznań byłyby dostępne w lokalnych bibliotekach i szkołach z możliwością dodruku w przyszłości)
oraz
- włączoną w miniaturę Piątkowa umieszczoną w parku na os. B. Chrobrego (jako prawie centralnym miejscu regionu) oraz parku na os. Jana III Sobieskiego, lub w innej lokalizacji wskazanej przez Miasto.

Planuje się uwzględnienie rozwiązań zwiększających dostępność osobom z niepełnosprawnościami różnego typu (w tym wzrokowych i ruchowych) oraz obcokrajowcom (w języku angielskim) na jak największej ilości składowych projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Piątkowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

grunty miejskie
Potencjalni odbiorcy projektu
- mieszkańcy Piątkowa w różnym wieku,
- mieszkańcy Poznania,
- turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podczas rozmów z mieszkańcami Piątkowa (i nie tylko) niezależnie od wieku, pojawiają się informacje, że chcieliby lepiej poznać miejsce, w którym żyją, że nie wiedzą o różnych miejscach i wydarzeniach, które miały miejsce lokalnie (m.in. o mieszkających powstańcach wielkopolskich czy forcie, który znajduje się w sąsiedztwie). Wiele osób aktualnie zamieszkujących Piątkowo nie pochodzi z Piątkowa.

Informacje potwierdzają raporty przygotowane w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piątkowo w 2019 roku (https://www.poznan.pl/mim/main/diagnoza-2019,p,52702,52703.html?wo_id=444) oraz duże zainteresowanie spacerami realizowanymi we współpracy z grupą przewodników PoPoznaniu.pl w ramach projektów CIL Piątkowo w 2019 i 2020 roku (w 2019 roku w 4 spacerach udział wzięło 220 osób; facebook.com/events/916558198690610/?active_tab=discussion).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Planuje się uwzględnienie rozwiązań zwiększających dostępność osobom z niepełnosprawnościami różnego typu (w tym wzrokowych i ruchowych) oraz obcokrajowcom (w języku angielskim) na jak największej ilości składowych projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
tablice tworzące ścieżkę historyczno-turystyczną (ok. 15 szt.; przygotowanie merytoryczne; graficzne; postawienie tablic)

15 szt. x 10 000 zł = 150 000 zł
150 000
tablice z archiwalnymi zdjęciami budowy bloków i PST (lub innych)
(ok. 15 szt.; przygotowanie merytoryczne; graficzne; postawienie tablic)

15 szt. x 10 000 zł = 150 000 zł
150 000
miniatury ze stopu 200 000
mapa ścieżki (przygotowanie merytoryczne; graficzne; umieszczenie na miejskich serwerach internetowych; wydruk) 100 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Arkadiusz Zacharzewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskał pozytywną opinię ze strony Wydziału Kultury wraz z rekomendacją potencjalnego realizatora Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Projekt pn. Ścieżka historyczna Piątkowo" był w takim samym kształcie złożony w ubiegłorocznej edycji PBO 2021. Otrzymał wtedy pozytywną opinię ze strony Centrum Turystyki Kulturowej "TRAKT" Brama Poznania oraz z Wydawnictwa Miejskiego Posnania, które podtrzymało tę opinię również w tej edycji PBO. Założenia projektu są prawidłowe pod względem merytorycznym i finansowym.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Katarzyna Kamińska - Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 7" do uchwały nr XXII/123/V/2021 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Białek Radosław, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kaczmarek Krystyna, Kędzierska Hanna, Król Witold, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Osman Krzysztof, Perz Jan, Polaczyk Jakub, Rzadkiewicz Iwona, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.