Bezpiecznie na poznańskich jeziorach


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Bezpiecznie na poznańskich jeziorach
Skrócony opis projektu
Doposażenie zespołu interwencyjnego WOPR w sprzęt umożliwiający kompleksowe zabezpieczanie poznańskich jezior.
Opis projektu
Celem projektu jest doposażenie poznańskich ratowników WOPR w sprzęt, który umożliwi im szybkie i profesjonalne udzielanie pomocy na wodzie i jej obszarze.

Jedną z istotnych potrzeb jest motorówka, która będzie gotowa do holowania uszkodzonych jednostek i odwracanie tych, które się przewróciły. Ponadto kabina i dodatkowy osprzęt umożliwią pracę w nocy i w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dzięki temu ratownicy WOPR będą mogli sprawniej prowadzić działania ratownicze zarówno na wodzie, ale również na linii brzegowej, do której nie ma łatwego dojazdu. Tym samym pomoc będzie mogła dotrzeć tam, gdzie nie docierają naziemne zespoły ratownicze.

Projekt zakłada również zakup samochodu terenowego, który zdecydowanie poprawi mobilność zespołów ratowniczych WOPR. Dzięki napędowi na wszystkie koła, ratownicy będą mogli wodować sprzęt w miejscach do tego nieprzystosowanych, skracając tym samym czas akcji ratunkowej. Ponadto samochód zostanie wyposażony w sprzęt medyczny przez co w kryzysowych sytuacjach ratownicy będą mogli wspomóc Zespoły Ratownictwa Medycznego udzielając kwalifikowanej pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem ambulansu. Co ważne, taka pomoc będzie mogła zostać udzielona nie tylko w obrębie jeziora, ale również poza nim, każdej osobie tego potrzebującej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jezioro Kierskie, Jezioro Strzeszyńskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt wpływa na poprawę bezpieczeństwa całego rejonu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Na realizacji projektu najbardziej skorzystają mieszkańcy rejonu "Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn", którzy często wypoczywają nad poznańskimi jeziorami. Jednak poprawa bezpieczeństwa jest wartością dodaną dla wszystkich mieszkańców tej części Poznania. Ponadto bezpośrednim odbiorcą jest każda osoba, która uległa wypadkowi nad wodą.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ratownictwie wodnym istotną rolę odgrywa czas, ponieważ podczas ratowania osoby tonącej każda sekunda jest na wagę złota. Jednak poza gotowością ratowników i ich umiejętnościami, na sprawność akcji ratunkowej wpływa sprzęt i infrastruktura. Niestety szczególnie tej drugiej w Poznaniu brakuje. Ani Jezioro Strzeszyńskie, ani Kierskie nie posiadają specjalnych slipów dla służb ratowniczych, które umożliwiałyby szybkie wodowanie łodzi. Podobnie jest z tzw. "drogami życia". Tym samym akcje ratownicze niepotrzebnie się wydłużają. Ponadto "odcięcie" północno-zachodniej części Poznania przez linie kolejowe powoduje stratę kolejnych cennych minut.

Zakup motorówki gotowej do ratowania ludzi i jednostek pływających, która na stałe mogłaby pełnić dyżur na wodzie, ograniczy konieczność dojazdu i wodowania. Ponadto zakup samochodu terenowego przyspieszy te dwie czynności, a jednocześnie umożliwi ratownikom niesienie pomocy również poza obszarami wodnymi.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Statystyki prowadzone przez Komendę Główną Policji jasno pokazują kto i w jakich okolicznościach najczęściej tonie. Jednakże nie może nas to zwieść. Potencjalną ofiarą utonięcia jest każda i każdy z nas niezależnie od posiadanych przez nas umiejętności pływackich. Dlatego projekt "Bezpiecznie na poznańskich jeziorach" nie jest kierowany tylko i wyłącznie do mieszkańców rejonu "Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn". Ratownicy WOPR przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu udzielą pomocy każdej osobie, która tego potrzebuje bez względu na płeć, wiek, przekonania czy niepełnosprawność.

Z poprawy bezpieczeństwa nad poznańskimi jeziorami będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy, zarówno ci, którzy są stałymi bywalcami, jak i ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że wybiorą się nad jezioro.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Motorówka kabinowa z silnikiem zaburtowym, echosondą, oświetleniem roboczym i belką sygnalizacyjną oraz przyczepą podłodziową. 350 000
Samochód terenowy z napędem 4x4 typu pick-up z zabudową przestrzeni ładunkowej. 220 000
SUMA: 570 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartłomiej Banachowicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: projekt miękki - właściwy Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: -
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): -
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: -
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: -
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: -

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Zarządzani Kryzysowego i Bezpieczeństwa realizuje zadania związane z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, podejmuje między innymi działania mające na celu współpracę z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi – podmiotami zewnętrznymi umieszczonymi na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykazie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego (między innymi WOPR) mogącymi realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Poznania. Zakup samochodu terenowego oraz motorówki przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających nad poznańskimi jeziorami.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Banaś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 570 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 570 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie dotyczy zadań realizowanych przez POSiR, koordynowanie przedsięwzięć dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie miasta Poznania leży w kompetencjach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w sezonie kąpielowym są odpowiedzialne za organizowanie kąpielisk na jeziorach Rusałka, Maltańskim, Strzeszyńskim i Kierskim i w tym właśnie ściśle określonym terminie odpowiadają za bezpieczeństwo osób z nich korzystających.
  Zespół Obradował w składzie: z-ca dyr. Maciej Piekarczyk, Paweł Koralewski i Piotr Wrześniewski

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ireneusz Dolata, Andrzej Fiszer, Emilia Gutaj, Teresa Jackowiak, karolina Jajesnica, Dariusz Smoczek, Hanna Smoczek, Zdzisław Roth, Michał Staszak, Małgorzata Woźniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.