Park zabaw hip hop


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Park zabaw hip hop
Skrócony opis projektu
Park zabaw z wybiegiem dla psów
Opis projektu
Celem projektu jest by w czasach szybko rozwijającej się technologii wyciągnąć dzieci z domu ponieważ maluchy, które często przebywają na placu zabaw czerpią z tego nie tylko przyjemność, ale są zdrowsze. I nie wyłącznie fizycznie, ale także korzysta na tym ich psychika, a dzieciaki nabywają umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, także społecznych. Zapewnienie im kilku bezpiecznych sprzętów oraz kontrola dorosłych, umożliwią beztroską, codzienną zabawę niezależnie od panującej aury. Zaletami placów zabaw są: przebywanie na świeżym powietrzu w miejscu gdzie jest zieleń, zajmują dzieciom twórczo czas i dostarczają wiele radości, zachęcają do wspinania się, biegania, wyginania, bujania, ogólnie rozwijają sprawność całego ciała, co przekłada się także na ich kości, układ nerwowy, rozwój mózgu, dzieci bawiące się w grupie uczą się funkcjonowania wśród rówieśników i dzieci starszych oraz młodszych, przyzwyczajają się do współzawodnictwa, które jest naturalne, ale też do współpracy. Dzieci, które dużo czasu spędzają na placu zabaw są też bardziej kreatywne od tych, które głównie bawią się elektroniką, dzieci, które wybiegają się i wybawią, lepiej jedzą i śpią, są spokojniejsze w domu i lepiej potrafią się skupić. Najlepszym i najbardziej dostępnym miejscem do tworzenia wspólnych wspomnień i wspierania rozwoju dziecka już od najmłodszych lat jest oczywiście osiedlowy plac zabaw. Dodatkowo wybieg dla psów, który jest niezbędny w czasie gdy mamy zaostrzenie przepisów co do czworonogów na smyczach. Niezbędne dla prawidłowego rozwoju czworonoga jest spożytkowanie sił tym bardziej, że można to robić w sąsiedztwie bawiącego się członka rodziny.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nidziańska, Sytkowska, Skalskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak placu zabaw dla dzieci po tej stronie Woli, brak wybiegu dla sów na terenie osiedla Wols
Potencjalni odbiorcy projektu
Plac zabaw przeznaczony bezpośrednio dla wszystkich mieszkańców Poznania z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Place zabaw dla dzieci, prócz korzyści społecznych, są również ważne pod względem zdrowotnym. Niepozorna huśtawka działa na nasze pociechy uspokajająco, poprawiając przy tym ich koncentrację, co pomaga im uzyskiwać lepsze wyniki w nauce. Ponadto huśtanie oddziałuje na nasz układ nerwowy, który odpowiada za zmysł równowagi. Prawidłową postawę dziecko może też uzyskać dzięki torom przeszkód, które są bardzo często dostępne w takich miejscach. Ścianki i drabinki, wchodzące w skład toru przeszkód, ćwiczą ruchy naprzemienne nóg i rąk, co z kolei wpływa na współdziałanie półkul mózgowych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Rada Osiedla Wola na chwilę obecną stara się o przystosowanie przejścia naziemnego na wysokości wskazanych działek w projekcie co pozwoli na dotarcie do placu osób niepełnosprawnych. Na ostatnim spotkaniu Rady z Prezydentem Jaśkowiakiem Rada osiedla została poproszona o wskazanie 2 przejść do przystosowania. Sprzęty na placu dostosowane do dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych, szerokie wejścia na plac.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa placu z wybiegiem 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
zdjcie poglądowe poznańskiego placu zabaw zdjecie 2.pdf
zdjęcie poglądowe wybiegu Wrocław zdjecie 1.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko EWELINA GOGOŁKIEWICZ
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Opinia pozytywna, tz ZZM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Matuszak i Bartosz Wein w dniu 13.07.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ zwiększy atrakcyjność istniejącego terenu we wskazanej dzielnicy miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.