Powrót do przeszłości retro komputery


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Powrót do przeszłości retro komputery
Skrócony opis projektu
Darmowy cykl interaktywnych wystaw retro komputerów i konsol minionej ery, na których możesz zagrać
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest zaprezentowanie genezy gier komputerowych oraz pokazanie w praktyce jak wyglądały pierwsze konsole i komputery domowe w latach '70, '80 i '90 poprzedniego wieku. Będzie to około 25 stanowisk z różnymi komputerami i konsolami, przy których będzie można usiąść i pograć w gry z minionej epoki. Komputery i konsole do gier, które mają 30, a nawet 40 lat będą gotowe, aby na nich zagrać.
Mamy nadzieję, że uruchomimy dzięki temu nostalgiczne wspomnienia z przeszłości.
Każdy miał albo w klasie albo na osiedlu kolegę, który posiadał sprowadzone z Zachodu lub kupione w Pewexie Atari albo Commodore, przy którym zbierało się grono kolegów i z wypiekami na twarzach czekali na swoją kolej, aby chwycić joystick i zdobyć swoje punkty lub przejść kilka leveli gry. Pomimo, iż grafika pozostawiała wiele do życzenia, często brakowało kolorów ze względu na czarno-białe lub zielone monitory, może nie było dźwięku, ale zawsze wywoływało niesamowite emocje.
Każda kaseta lub dyskietka z porcją nowych gier, zakupionych często na giełdzie, to porcja nowych wrażeń i temat dyskusji przez kolejne tygodnie.
Dorośli Poznaniacy w wieku 35-50 lat będą mogli pokazać swoim dzieciom oryginalny sprzęt jaki był w sferze ich marzeń, lub jaki mieli szczęście mieć w dzieciństwie. Jest to specyficzna możliwość integracji ojców i synów na jednej płaszczyźnie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Osiedlowe Domy Kultury, Szkoły Podstawowe
Potencjalni odbiorcy projektu
Projektem będą zainteresowani zarówno dzieci jak i dorośli w wielu 35-50 lat, którzy mieli jakiekolwiek wspomnienia z pierwszymi komputerami i konsolami jakie pojawiły się na świecie w latach '80 i '90 i chcieliby pokazać gry i sprzęt swojego dzieciństwa swoim latoroślom.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na mapie Polski, Poznań jako jedno z większych miast w kraju nie posiada muzeum związanego ze starymi komputerami. Cykl wystaw jaki proponujemy, ma umożliwić Poznaniakom swobodne skorzystanie ze sprzętu z ich dzieciństwa i ułatwić pokazanie go dzieciom.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wystawy zostaną zlokalizowane w takich miejscach, aby dostęp do nich był dla najszerszego grona Poznaniaków, również z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajęcie potrzebnego sprzętu technicznego do uruchomienia wystawy 75 000
Wynagrodzenie osób z obsługi wystawy i animatorów 95 000
Wynagrodzenie obsługujących zadanie, koszty zakupu wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu, wynajem samochodów, ubezpieczenie eksponatów 175 000
Promocja przedsięwzięcia - kampanie promocyjna w internecie, wydruk plakatów dot. wydarzenia, strona internetowa wydarzenia 85 000
Wynajęcie obiektów na potrzeby wystaw 20 000
SUMA: 450 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Cholewczyński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie szkół podstawowych, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty. Wydział Oświaty wskaże placówki do realizacji do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury rekomenduje projekt do realizacji w zakresie obejmującym przedsięwzięcia wystawiennicze w przestrzeniach należących do miejskich instytucji kultury. Projekt został sformułowany na bardzo ogólnym poziomie, brak informacji dotyczącej ilości wystaw oraz harmonogramu, dlatego bardzo trudno określić zakres rzeczowy w stosunku do zaplanowanego kosztu całkowitego, który jest wysoki jak na tego typu projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.