Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny
Skrócony opis projektu
Projekt opiera się na założeniu infrastruktury do biegów, wędkowania,wycieczek przyrodniczo poznawczych, jazdy na rowerze.
Opis projektu
Projekt opiera się na założeniu infrastruktury do biegów ,wycieczek przyrodniczo poznawczych ,jazdy na rowerze, pomostów do biomanipulacji. W ramach infrastruktury będą potrzebne do wybudowania pomosty widokowe(biomanipulacja) , jeden pomost linowy nad taflą jeziora , poszerzenie wyrównanie i utwardzenie wyznaczonej trasy na omawianym obszarze , ustawienie tablic przyrodniczych , pojemników na śmieci .Wybudowanie infrastruktury plażowo-wypoczynkowej na dwóch polanach (plus pojemniki na odpady segregowalne), ewentualnie powiększenie i dodanie parkingu leśnego.Niezbędne są tablice informujące jak dokarmiać występujące zwierzęta .Omawiany projekt dotyczy 4,5 km ścieżki wokół stawu antoninek oraz staw Młyński.
Projekt realizowany będzie wyłącznie na terenie w administracji Zakładu Lasów Poznańskich.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komando, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

trasa jest zlokalizowana na terenie stowarzyszenia miłośników doliny cybiny. Omawiany projekt dotyczy 4,5 km ścieżki wokół stawu antoninek oraz staw Młyński.
Potencjalni odbiorcy projektu
przede wszystkim mieszkańcy rejonu Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komando, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, mieszkańcy całego Poznania oraz całego kraju podczas różnego rodzaju imprez sporotowo rekreacyjnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zgoda zarządcy terenu stowarzyszenia miłośników doliny cybiny , poparcie mieszkańców. Mieszkańcy jak i stowarzyszenie od lat dbają o teren organizując różnego rodzaju akcje sprzątające , udrażniające trasy jak i porządkujące teren. Z omawianą infrastrukturą oddaną w ręce stowarzyszenia teren zostanie w końcu uporządkowany a jego unikatowy krajobraz odkryty przed wszystkimi meszkańcami Poznania we właściwy sposób. Realizacja i wycena na dzień 30 maj 2021. wykonawca MCM INVEST Sp. z o.o. link : https://krs-pobierz.pl/mcm-invest-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-i7018678
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Trasy zostaną wyrównane oraz utwardzone na tyle że pozwolą poruszać się osobą z niepełnosprawnościami, nawet pomosty oraz wjazd na nie zostanie odpowiednio dostosowany.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
4,5 km ścieżki na gotowo:
-korytowanie,grys, ubicie - 54,50 zł /m2
245 000
4,5 km ścieżki na gotowo:
opornik szary 5cm na podbudowie z betonu 24 zł netto mb
108 000
pomost pływający całoroczny, odporny na mróz -40 stopni 6m 11 000 zł z montażem.
projekt zakłada 3 pomosty na stawie Młyński oraz 1 pomost na stawie Antoninek
44 000
Tablice informacyjne o roślinności , zwierzętach i sposobie dokarmiania 6szt. po 1000zł za 1szt. 6 000
mostek linowy na sprzęcie atestowanym ,rekraacyjny 80 000
kosze na śmieci plus ławka i stolik drewniany 6000 zł za komplet. W projekcie przewidziano 10 szt wokół 2 stawów. 60 000
SUMA: 543 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
mapka projektu Mapka projektu.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Rodziejczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Z uwagi na duży obszar projektu nie jest możliwe sprawdzenie stanu własnościowego. Niezbędna opinia ZLP i POSiR (w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu przez jednostkę możliwa zmiana rekomendacji WGN). Opinia została zmieniona po konsultacji z ZLP.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji wyłącznie na terenie w administracji Zakładu Lasów Poznańskich jednakże w przypadku wzrostu cen wykonania zakres realizowanych elementów może ulec zmniejszeniu i wydłużeniu ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń wodno-prawnych.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 543 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 543 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Banasiak Grzegorz, Burandt Grzegorz, Józiak Sebastian, Klessa Jarosław, Olejnik Robert, Radojewski Dionizy, Wachowiak Mieczysław, Ziółkowska Magdalena
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.