Bezpiecznie nad Wartą i Maltą


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Bezpiecznie nad Wartą i Maltą
Skrócony opis projektu
Poprawmy bezpieczeństwo nad Wartą i Maltą poprzez regularne patrole służb i instalację kół ratunkowych.
Opis projektu
Projekt zakłada organizację regularnych patroli obszarów Warty i Malty zarówno z wody, jak i z lądu przez ratowników WOPR i współpracujące z nimi służby. Zespoły te będą interweniować w przypadku konieczności udzielenia komuś pomocy, ale ich zadaniem będzie również zapobieganie wypadkom. Ratownicy będą przypominali o zasadach bezpieczeństwa i przepisach obowiązujących na wodzie (jak np. zakaz falowania w pewnych miejscach i sytuacjach). Dodatkowo warto podkreślić, że działania te będą prowadzone w szczególności w dni i godziny największego zainteresowania obszarami wodnymi, czyli również w weekendy w godzinach późno wieczornych, a nawet nocnych.

Do realizacji powyższego zadania niezbędne będzie pozyskanie małej i zwrotnej jednostki, która pomieści ratowników WOPR wraz z przedstawicielami innych służb (np. Straży Miejskiej) oraz niezbędnym wyposażeniem. Motorówka ta będzie również mogła brać udział w poszukiwaniach oraz zabezpieczeniu imprez organizowanych na wodzie.

Ponadto projekt zakłada inną istotną inwestycję. Będzie to zamontowanie kół ratunkowych wzdłuż brzegów Warty i Malty. Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ często to właśnie świadkowie wypadku są pierwszymi, którzy mogą (i powinni) udzielić pomocy, zanim jeszcze na miejscu pojawią się służby ratownicze. Jednak zasada "dobry ratownik to żywy ratownik" obowiązuje również tutaj, dlatego należy zapewnić im sprzęt, którym będą mogły udzielić pomocy bez narażania własnego życia. Co ważne, wiele miast już dawno zainwestowało w podręczny sprzęt ratowniczy nad brzegami rzek i lokalnych akwenów, który z powodzeniem spełnia swoje zadanie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wschodni brzeg Warty oraz południowy brzeg Malty

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsca ustawienia kół ratunkowych zostaną ustalone w wyniku konsultacji
Potencjalni odbiorcy projektu
Na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy rejonu "Chartowo, Rataje, Żegrze", ponieważ zaplanowane działania dotyczą poprawy bezpieczeństwa na ich fyrtlu. Ponadto osobą potrzebującą pomocy nad wodą może być każdy, dlatego potencjalnym odbiorcą projektu jest każda osoba przebywająca nad Wartą lub Maltą.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Od kilku lat Poznań hucznie wraca nad Wartę i inne lokalne akweny. W obrębie rzeki i jezior rozwija się infrastruktura, pojawiają się atrakcje, lokale gastronomiczne, strefy wypoczynku czy ścieżki rowerowe. Jednak przy zwiększającej się popularności tych terenów, zapomina się o rozwoju systemu bezpieczeństwa, który powinien na nich funkcjonować. W wielu polskich miastach stała obecność służb na wodzie (szczególnie w ciepłe wieczory) jest czymś normalnym podobnie jak widok kół ratunkowych ustawionych na brzegu. Jednak w Poznaniu takich rozwiązań brakuje co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

Jeśli Poznań faktycznie ma wrócić nad Wartę i inne akweny, konieczne jest zadbanie, aby mieszkańcy i turyści czuli się na nich bezpiecznie. Niemożliwym jest zwiększenie popularności terenów nad wodą bez równoczesnego rozwoju rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa dla tego obszaru.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt "Bezpiecznie nad Wartą i Maltą" będzie realizowany na ogólnodostępnym terenie, z którego chętnie korzysta wielu mieszkańców Poznania. Tym samym będzie dostępny dla wszystkich w możliwie najszerszym zakresie. Ponadto pomocy nad wodą może potrzebować każdy bez względu na wiek, płeć, przekonania czy niepełnosprawność. Zostanie ona udzielona wszystkim tym, którzy będą jej w danym momencie potrzebować.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż 20 kół ratunkowych w obudowach na słupkach. Dodatkowo zakup i montaż 20 tabliczek informacyjnych o sposobie użycia kół i zasadach bezpieczeństwa nad wodą. 60 000
Organizacja patroli ratowników WOPR we współpracy z innymi służbami w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Działania byłyby prowadzone zarówno z lądu, jak i z wody, w szczególności w ciepłe dni w godzinach wieczornych. 50 000
Zakup małej i zwrotnej jednostki pływającej, która służyłaby do patrolowania Warty i Malty przez ratowników WOPR we współpracy z innymi służbami oraz prowadzenia poszukiwania i zabezpieczenia imprez odbywających się na wodzie. 123 000
SUMA: 233 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartłomiej Banachowicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: projekt miękki - właściwy Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: -
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): -
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: -
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: -
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: -

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Zarządzani Kryzysowego i Bezpieczeństwa realizuje zadania związane z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, podejmuje między innymi działania mające na celu współpracę z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi – podmiotami zewnętrznymi umieszczonymi na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykazie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego (między innymi WOPR) mogącymi realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Poznania. Zakup i montaż 20 kół ratunkowych oraz jednostki pływającej oraz wykonywane patrole z lądu i wody przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających nad Wartą i Maltą.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Banaś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 233 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 233 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę Uzasadnienie: Informujemy, że POSiR nie są właściwe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (WZKiB). W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców wypoczywających nad Jeziorem Maltańskim uprzejmie informuję, że jezioro to pełni rolę toru regatowego i jest udostępniane jedynie w celu organizacji zawodów wioślarskich i kajakarskich, a na co dzień odbywają się tutaj treningi zawodowych klubów wioślarskich i kajakarskich. Nie ma możliwości uprawniania żadnych sportów wodnych w ramach indywidualnej rekreacji ani poruszania się po akwenie innych jednostek pływających poza dedykowanymi zawodom i treningom jw. Nadmiemy, że w sezonie kąpielowym wyznaczony obszar kąpieliska jest przez tut. Zakład zabezpieczony.
  Zespół Obradował w składzie: z-ca dyr. Maciej Piekarczyk, Paweł Koralewski, Piotr Wrześniewski

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zespół obradował w składzie: Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cieloszyk Marzena, Cwojdziński Grzegorz, Grochowski Grzegorz, Krupińska Urszula, Multaniak Joanna, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Szajstek Jolanta, Szymański Maciej, Świtalska Elżbieta
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rozlokowanie kół ratunkowych bez możliwości zabezpieczenia ich przed kradzieżą lub dewastacją. Zgodnie z opinią Wydziału Sportu tereny nad Maltą w miejscach wyznaczonych do kąpieli posiadają należycie zapewnione bezpieczeństwo (m.in. ratownik). Na samym akwenie dopuszczone jest operowanie jedynie przez profesjonalnych zawodników lub kluby sportowe, posiadające własne zabezpieczenia w trakcie zawodów lub treningów. Nad Wartą nie ma zlokalizowanych miejsc do kąpieli.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Chomicz, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Łukasz Kapustka, Mateusz Trafny, Piotr Zbyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.