#TuBędzieDomKultury: koncerty, spektakle, kino, warsztaty, animacje


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
#TuBędzieDomKultury: koncerty, spektakle, kino, warsztaty, animacje
Skrócony opis projektu
Organizacja całorocznych wydarzeń kulturalnych na terenie osiedla Główna: koncertów, spektakli, warsztatów, animacji, projekcji filmowych
Opis projektu
Na terenie Głównej nie funkcjonuje instytucja kultury, gwarantująca realizację działań z zakresu kultury, sztuki, edukacji oraz integracji i aktywności lokalnej – najwyższy czas to zmienić!

Projekt #TuBędzieDomKultury jest całorocznym, rozbudowanym programem wydarzeń i imprez kulturalnych realizowanych na świeżym powietrzu. W skład projektu wchodzą działania takie jak:
– OTWARTE PRACOWNIE TWÓRCZE (pracownie plastyczne, rękodzieła, muzyczne, teatralne, cyrkowe, literackie),
– WARSZTATY I ZAJĘCIA tematyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (naukowe, międzypokoleniowe, gra miejska, quizy, questy i rozgrywki rodzinne, zero waste/less waste, ekologiczne i inne)
– ZAJĘCIA ROZRYWKOWO-REKREACYJNE – np. joga, zumba,
– PLENEROWE SPEKTAKLE TEATRALNE,
– KONCERTY PLENEROWE,
– POTAŃCÓWKI, FAJFY, DANCINGI (plenerowe),
– AKCJE TWÓRCZE,
– PLENERY ARTYSTYCZNE,
– LETNIE KINO PLENEROWE (funkcjonujące w szczególności w okresie wakacyjnym)
i wiele innych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, tworzących bogaty program całorocznych imprez popularyzujących działania kulturalne i artystyczne jako ważny element życia każdego człowieka oraz społeczności lokalnej. Wszystkie wydarzenia realizowane będą przed profesjonalistów, wykwalifikowanych animatorów i trenerów oraz artystów rozpoznawalnych na arenie ogólnopolskiej i regionalnej.

Realizacja imprez i wydarzeń umiejscowiona zostanie w otoczeniu zieleni, na terenach otwartych, ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Głównej oraz osiedli sąsiedzkich. Wydzielona zostanie strefa rekreacji i relaksu z leżakami oraz hamakami. Dodatkową atutem projektu jest jego mobilność – działania będą realizowane w różnych przestrzeniach i miejscach na terenie osiedla Główna.

#TuBędzieDomKultury to także projekt, który ma na celu zmapowanie możliwości realizacji stałej oferty działań kulturalnych na terenie Głównej – dzięki wykorzystaniu różnych miejsc na realizację koncertów, kina plenerowego, warsztatów czy animacji – sprawdzone zostaną warunki, a także przetestowany potencjał różnych przestrzeni. Projekt stanie się także miejscem integracji lokalnej społeczności z artystami, animatorami oraz organizacjami funkcjonującymi na terenie wskazanych osiedli.

Całoroczny program wydarzeń to doskonała opcja na uczestnictwo w kulturze w najbliższej okolicy! Jeśli idea projektu jest Ci bliska, zagłosuj i wspólnie sprawmy, że #TuBędzieDomKultury!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

okolice ulic: Wschodniej/Krańcowej, Skromnej/Nadolnik, Park im. ks. T. Kirschke

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny w okolicach ulic Wschodniej/Krańcowej oraz Skromnej/Nadolnik znajdują się w zasobach miejskich; teren Parku im. ks. T. Kirschke znajduje się w zasobach ZZM
Potencjalni odbiorcy projektu
Program całorocznych wydarzeń kulturalnych skierowany jest do społeczności lokalnej osiedli: Główna, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, a także szerzej – dla wszystkich mieszkańców północno-wschodniej części Poznania. Umiejscowienie części wydarzeń kulturalnych nieopodal dworca kolejowego Poznań Wschód umożliwi korzystanie z atrakcyjnej oferty kulturalno-rozrywkowej również pozostałym mieszkańcom Poznania (dojazd z centrum to zaledwie 6 minut!)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu będzie odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę dostępu do usług kultury, sztuki, rozrywki i rekreacji mieszkańców północno-wschodniej części Poznania, a także zapoczątkuje proces kulturalnego ożywiania osiedla Główna. Wydarzenia organizowane w ramach projektu będą także płaszczyzną integracji artystów, mieszkańców oraz grup nieformalnych zaangażowanych w działania kulturalne, artystyczne i rekreacyjne na północno-wschodnich osiedlach – w szczególności na osiedlu Główna.

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb dostępu do ciekawych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-rozrywkowych na terenie osiedli oddalonych od centrum Poznania. Cykl działań realizowany w różnych miejscach osiedla Główna stanie się podstawą do programowania kolejnych działań kulturalnych na terenie osiedla, a także pierwszym elementem w długofalowym procesie stworzenia na Głównej domu/centrum kultury. Wcześniejsze działania kulturalne realizowane na Głównej w latach ubiegłych pokazały, jak duże jest zapotrzebowanie i zainteresowanie na uzupełnienie tego typu oferty rekreacyjno-wypoczynkowej. W załączeniu znajdują się zdjęcia z imprez i wydarzeń w latach 2019-2021.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wszystkie tereny i wskazane lokalizacje, na których odbędą się wydarzenia i imprezy są dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian – w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wskazane lokalizacje cechują się ogólnodostępnością oraz brakiem barier architektonicznych (boiska, parki, tereny zielone, tereny rekreacyjne, place zabaw).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty produkcji wydarzeń (koncertów, spektakli, kina plenerowego, warsztatów, animacji) – wynajem techniki scenicznej, siedzisk, ławek, leżaków, stolików, transport, montaż/demontaż, projektora kinowego, ekranu, odtwarzacza blue-ray, nagłośnienia, oświetlenia; koszty logistyczne; zakup licencji/ZAiKS 90 000
Koszty utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa – wynajem toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie i pozostałe koszty 30 000
Wynagrodzenia i honoraria artystów, animatorów, prowadzących warsztaty i animacje, wykonawców, koordynatorów-producentów, obsługa prawno-księgowa 140 000
Koszty promocji wydarzeń (city lighty na terenie osiedla Główna oraz osiedli sąsiedzkich, plakatowanie, reklama w mediach społecznościowych)
15 000
SUMA: 275 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Kultura na Głównej – warsztaty naukowo-artystyczne Wydarzenia kulturalne na Glownej_02.jpg
Kultura na Głównej – potańcówka Wydarzenia kulturalne na Glownej_01.jpg
Kultura na Głównej – koncerty Wydarzenia kulturalne na Glownej_03.jpg
Kultura na Głównej – Bóbr z Głównej (Parada Sobótkowa 2019) Wydarzenia kulturalne na Glownej_04.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Stachuła
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Kultury oraz Estradę Poznańską (potencjalnego realizatora projektu). Projekt prawidłowy pod względem merytorycznym i finansowym.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury, Izabela Jarczyk, Magdalena Stachurska - przedstawicielki Estrady Poznańskiej, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 275 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 275 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Główna na sesji 21 września br. Gaczkowska Agnieszka, Gaczkowski Jacek, Kubiak Ewa, Maciejewski Grzegorz, Taraska Paulina, Taraska Michał, Kaźmierczak Wiesława, Jawgiel Kamil, Troiński Ludwik, Ignaczak Mariusz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.