Skład na Warzywnej


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Skład na Warzywnej
Skrócony opis projektu
Wyremontowanie pomieszczeń szkolnych oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem -aranżacja placu oraz montaż zewnętrznej siłowni.
Opis projektu
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu jest szkołą, która od 1946 roku przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w przemyśle spożywczym. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w pracowniach: kucharskich, cukierniczo – piekarskiej i przetwórstwa mięsa. W pracowniach tych uczniowie pod opieką wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej oraz mistrzów kucharstwa, cukiernictwa i piekarstwa, wykonują wyroby cukiernicze, piekarskie, wędliniarskie oraz garmażeryjne. Ze względów technicznych i estetycznych „skład” wymaga remontu. Zagospodarowania wymaga też przestrzeń przed szkołą. Kompleksowość prac remontowych obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, montaż instalacji wentylacyjnej, wymianę podłogi oraz malowanie sufitu i ścian. Działania modernizacyjne dotyczą także wymiany wyposażenia meblowego i technologicznego. Zamontowana zostanie rozbudowana lada spożywcza, regały do ekspozycji wyrobów ciastkarskich i piekarskich. Ponadto lada chłodnicza, stół chłodniczy, szafa chłodnicza i mroźnicza służące do bezpiecznego przechowywania produktów cukierniczych i garmażeryjnych. Pomieszczenie wyposażone zostanie w nowoczesny piec. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu przed wejściem do szkoły, stworzenie ogródka i plenerowej siłowni. Bezpośrednie otoczenie tego miejsca zostanie wyłożone kostką brukową. Dla celów estetycznych planowane jest obsadzenie ozdobnymi roślinami pojemników (skrzyń), które zostaną usytułowane wokół utwardzonej nawierzchni. Teren będzie również spełniać funkcję rekreacyjną - będzie miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu, zachęcającym do wypicia kawy w miłej atmosferze i w otoczeniu zieleni. Integracji i aktywizacji mieszkańców przysłuży się także zewnętrzna siłownia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań, Winogrady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań, Winogrady
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalni odbiorcy projektu:
- uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy szkoły,
- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich – Osiedla Przyjaźni, Osiedla Stare Winogrady, Osiedla Konsumentów, Osiedla pod Lipami, Osiedla Wichrowe Wzgórza, Osiedla Zwycięstwa, rejon Cytadeli,
- społeczność studencka ze względu na bliską lokalizację akademików,
- społeczność miejska.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest wyremontowanie i unowocześnienie pomieszczenia szkolnego oraz stworzenie „zielonej” i aktywnej strefy. Należy zatem dostosować instalację elektryczną do obecnych standardów, co ograniczy awarie i ryzyko pożaru. Wymiany wymaga także instalacja ciepłej i zimniej wody, instalacja sanitarna i wentylacyjna, która usunie z powietrza wirusy, bakterie i alergeny. Przed wejściem powstanie zielona aktywna strefa relaksu z kwiatami i krzewami owocowymi tworzącymi mini klin zieleni wśród budynków przestrzeni szkolnej, meblami wypoczynkowymi i stojakiem na rowery. Jednocześnie zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, co pozwoli mieszkańcom Winograd zadbać o zdrowie fizyczne i kondycję psychiczną w miłym otoczeniu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych, ponieważ zostanie wybudowany podjazd przed wejściem, celem likwidacji bariery architektonicznej. Plenerowy „fitness park” będzie miejscem dostępnym dla młodzieży, dorosłych, seniorów i osób o niskiej sprawności ruchowej, gdyż przy odpowiednim doborze ćwiczeń mogą mieć one działanie rehabilitacyjne. Plenerowa siłownia służyć będzie aktywności fizycznej oraz będzie miejscem utrwalania relacji sąsiedzkich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja projektu 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Kosztorys inwestycyjny kosztorsy inwestycyjny.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Borowy
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, brak zgody zarządcy terenu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zawiera cenne walory edukacyjne i społeczne. Efekty pracy uczniów na etapie nauczania od dłuższego czasu pozwalają im uczestniczyć w tworzeniu więzi z okolicznymi mieszkańcami. Zrealizowanie projektu znacząco poprawi warunki pracy uczniów pod okiem nauczycieli na rzecz lokalnej społeczności, a stworzenie nowego otoczenia szkoły wzbogaci proces kształtowania lokalnej wspólnoty i uwrażliwi młodzież na potrzeby innych, zwłaszcza osób starszych i poszkodowanych przez los.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Janczewski - Przewodniczący Halina Owsiana Wojciech Dobski Maria Adamczewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.