Monitoring miejski na osiedlu Marysieńki


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
Monitoring miejski na osiedlu Marysieńki
Skrócony opis projektu
Monitoring miejski na osiedlu Marysieńki na ulicach Wilanowskiej, Chocimskiej, Wiedeńskiej i Stróżyńskiego
Opis projektu
Projekt obejmuje zainstalowanie monitoringu miejskiego na Osiedlu Marysieńki: ulicach Wilanowskiej, Chocimskiej, Wiedeńskiej i Stróżyńskiego. Postępujący proces zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mateckiego generuje wzrost ruchu pieszych i jednośladów na os. Marysieńki. Ulice Chocimska, Wiedeńska (a w niedalekiej przyszłości Wilanowska) są miejscem codziennego tranzytu tysięcy osób, zmierzających do komunikacji miejskiej, pracy, szkół, przedszkoli oraz do terenów rekreacyjnych znajdujących się na Os. Jana III Sobieskiego. Powoduje to wzrost zagrożeń dla mieszkańców osiedla, wywołane przez to, że:
1. zachowanie niektórych osób jest niezgodne z przyjętymi normami prawnymi i normami życia społecznego;
2. poruszanie się jednośladów i pojazdów wbrew przepisom i zdrowemu rozsądkowi;
3. wzrost liczby włamań i kradzieży.
4. ulice Osiedla Marysieńki zamieniają się z place zabaw dla dzieci.
Ponadto:
1. częste spożywanie alkoholu na ul. Wiedeńskiej (aleja Gantkowskiego) i placu manewrowym na ul. Chocimskiej, na przystanku autobusowym Marysieńki I, na skwerze przy przystanku oraz w zatoczce przy Chacie Polskiej;
2. jazda pod prąd, na odcinku jednokierunkowym ul. Wiedeńskiej od ul. Marka z Aviano, samochodów chcących uniknąć korku na dojeździe do ul. Stróżyńskiego.
W związku z powyższym proponujemy na każdej ulicy osiedla zamontowanie w newralgicznych punktach kamery panoramiczne i kamery obrotowe
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Marysieńki ulice: Wilanowska, Chocimska, Wiedeńska, Stróżyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań, Piątkowo
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są mieszkańcy Osiedla Marysieńki, Osiedla Jana III Sobieskiego, osiedla przy ul. Mateckiego oraz pozostałe osoby przechodzące przez osiedle.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Powstanie osiedla przy ul. Mateckiego, które cały czas się rozbudowuje (uchwalony w 2020 r. MPZP dla tego terenu), powoduje wzmożony ruch pieszych i jednośladów na Osiedlu Marysieńki, zwłaszcza na ul. Chocimskiej, a za niedługi czas ul. Wiedeńska i Wilanowska. Skutkuje to wystąpieniem nowych zagrożeń dla mieszkańców oraz osób poruszających się po osiedlu. Ulice Osiedla Marysieńki, ze względu na swój charakter (drogi osiedlowe) oraz parametry (drogi nie spełniają parametrów dróg publicznych) - są wąskie, w przeważającej części bez chodników, nie są przystosowane do takiej przepustowości ruchu pieszego i jednośladów.
Wzrost włamań i kradzieży na osiedlu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Uzasadnienie zawierają punkty:
- Opis projektu,
- Potencjalni odbiorcy projektu,
- Uzasadnienie dla realizacji projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1 macierz dyskowa 80 000
trasa kablowa + przyłącze 180 000
7 kamer panoramicznych 140 000
4 kamery obrotowe 120 000
SUMA: 520 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Cebulska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Jednakże WZKiB zastrzega ze względu na rosnące ceny możliwość ograniczenia liczby kamer do najbardziej priorytetowych po dokonaniu dodatkowych uzgodnień z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej Miasta Poznania. Ponadto ze względu na obszar obserwacji sugerujemy zastosowanie innego rodzaju kamer niż zaproponowane. W miejscach wskazanych lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie kamer stacjonarnych lub obrotowych. Obawy WZKiB zawiązane są z zaproponowaną kwotą na utrzymanie infrastruktury w trakcie kolejnych 5 lat. Koszt samej energii elektrycznej to w dużym uproszczeniu ok. 60-80 zł miesięcznie za jedną kamerę. Zatem zaproponowana kwota nie obejmuje w całości kosztów bieżącego utrzymania w postaci remontów, konserwacji, okresowego czyszczenia kamer oraz amortyzacji sprzętu. WZKiB szacuje, że "czas życia" aktualnie montowanych kamer to 5-8 lat. Po tym okresie kamery należy wymieniać na nowe.
  Zespół Obradował w składzie: Anna Frankowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 520 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 520 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 98 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 800 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Obszar Osiedla Marysieńki objęty jest projektem planu miejscowego 'Rejon ul. T. Mateckiego - część B' w Poznaniu. Opracowywanie projektu planu jest na etapie koncepcyjnym, nie sporządzono jeszcze rysunku i tekstu projektu mpzp. Zwyczajowo jednak w projektach mpzp opracowywanych w Poznaniu wprowadzany jest zapis dotyczący dopuszczenia robót budowlanych w zakresie sieci monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego. W związku z powyższym, ewentualna realizacja monitoringu wizyjnego na Osiedlu Marysieńki będzie zgodna z projektem opracowywanego mpzp.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opisany zakres realizacji prac nie mieści się w zadaniach statutowych jednostki. Brak możliwości realizacji zadania przez Zarząd Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich nie znajduje przeciwwskazań do realizacji zadania przez właściwą jednostkę.
  Zespół Obradował w składzie: Damian Koziński

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Cebulska Anna, Czechanowski Przemysław, Dera Roman, Golusińska Zofia, Goździewski Benedykt, Grzybowska Ewa, Hejna Tomasz, Józefowski Henryk, Klimpel Teresa, Napierkowski Piotr, Sikora Mariusz, Danuta Wieczerska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.