Smochowicki rejon wspinaczkowy


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Smochowicki rejon wspinaczkowy
Skrócony opis projektu
Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa na Smochowicach
Opis projektu
Założeniem projektu jest stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców Poznania i okolic. Ścianka wspinaczkowa miałaby się mieścić w sąsiedztwie placu zabaw oraz Pumptruck'u co wpłynie na propagowanie niszowych sportów. Ponadto, projekt nawiązuje do "Poznańskiego Rejonu Wspinaczkowego" nad Wartą co wpisuje się w promocję tego sportu wśród dorosłych i młodzieży.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Maszewska, Lubowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren obecnego parku na Smochowicach
Potencjalni odbiorcy projektu
Wspinaczka boulderowa jest sportem, który nie ma ograniczeń. Każda osoba chcąca spróbować tego sportu może się wspinać ze względu na zróżnicowany stopień trudności chwytów i ścian. Jest to dobre miejsce dla osób chcących rozpocząć przygodę z tym sportem oraz dla osób już trenujących.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecny teren parku na Smochowicach jest miejscem przciągającym dzieci z rodzicami oraz młodzież. Postawienie w tym miejscu ścianki wspinaczkowej byłoby uzupełnieniem tego obiektu o dodatkową atrackcję, która wypromuje to miejsce jako ośrodek sportów niszowych. Wspinający się rodzice będą mogli obserwować swoje dzieci bawiące się na sąsiednim placu zabaw oraz pumptrack'u. Może to stać się atrakcją, która będzie przyciągała nietylko rodziny z dziećmi do tego miejsca ale także osoby w każdym wieku zainteresowane wspinaczką na wolnym powietrzu. Dodatkowo projekt ten nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych takich jak mała infrastruktura lub chodniki.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Wspinaczka jest sportem, który można uprawiać od wczesnego wieku oraz do późnej starości jednak wymaga on przynajmniej podstawowej sprawności fizycznej oraz ogólnej motoryki ciała. Osoby z niepełnosprawnością będą miały utrudnione bądź niemożlwe korzystanie ze ścianki wspinaczkowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ścianka wspinaczkowa/boulder 140 000
Zieleń 5 000
SUMA: 145 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Proponowana lokalizacja lokalizacja.png
Wizualizacja wiz-2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Piotr Szukała
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd ZZM. Potrzebna opina MPU.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ zgodnie ze wskazaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w stosunku do działek nr 144/2 i 152/2, arkusz mapy 13, obręb 22 Krzyżowniki toczy się postępowanie zwrotowe. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ projekt dotyczy nieruchomości miejskiej wobec której WGN stwierdza, że jest zagrożona utratą własnoci w przedmiotowym zakresie (Zasady PBO22 § 3 Weryfikacja projektów pkt 7, ppkt 5) e).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 145 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zakres wnioskowanej inwestycji znajduje się na obszarze, dla którego opracowywany jest projekt planu miejscowego 'Rejon ulicy Maszewskiej i Myśliborskiej' w Poznaniu. Na obecnym etapie procedury planistycznej działka nr 144/2, ark. 13, obr. Krzyżowniki, na której zlokalizowana ma być ścianka wspinaczkowa znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZP tj. teren zieleni urządzonej, dla którego projekt ustala lokalizację pumptruck'ów oraz ciągów pieszych i rowerowych (kwestie lokalizacji obiektów małej architektury nie są regulowane w planie miejscowym). Projekt planu nie zakładał na tym terenie realizacji innych budowli niż wyżej wymienione (ścianka wspinaczkowa jest budowlą), nikt również nie składał takich wniosków do projektu mpzp. Niemniej, ze względu na obecny etap opracowywania projektu planu miejscowego (przed opiniowaniem i uzgadnianiem), możliwa byłaby ewentualna korekta jego ustaleń dopuszczająca realizację ścianki wspinaczkowej. Podkreślić jednak tu należy, że prace nad projektem mpzp zostały zawieszone ze względu na trwające postępowanie zwrotowe i ewentualną zamianę gruntów.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.