Oświetlony chodnik: Urbanowska - Park Wodziczki.


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Oświetlony chodnik: Urbanowska - Park Wodziczki.
Skrócony opis projektu
Wykonanie oświetlonego chodnika umożliwiającego bezpieczne dojście z ulicy "Urbanowska" do Parku Wodziczki.
Opis projektu
Wykonanie chodnika z ulicy "Urbanowska" wprost do Parku Miejskiego imienia Adama Wodziczki w Poznaniu. Przy ulicy "Urbanowska" i ulicy "Piątkowska", znajduje się wiele bloków mieszkalnych usytuowanych na osiedlu mieszkaniowym "Słowiańskie". Niezmiernie wielu mieszkańców tego osiedla, jak i wolno-stojących jedno i wielorodzinnych domków usytuowanych w tej okolicy, celem dojścia na teren ww. parku korzysta z obecnie istniejącego tak zwanego "przedeptu" przed wielu laty nieformalnie i prowizorycznie wykonanego pomiędzy ulicą "Urbanowska" a terenem tego parku, wzdłuż Estakady PST, przy działce obecnie dzierżawionej przez Klub Sportowy "Leśnik". Cały odcinek obecnie istniejącego "przedeptu" z ulicy Urbanowska" do ww. parku jest niedbale wyłożony nierówno ułożonymi płytami betonowymi ówcześnie służącymi na potrzeby budowy Estakady PST i pozostawionymi po zakończeniu tej budowy, w wielu miejscach jest pokrytych ziemią przez co po opadach deszczu na długi czas niemal na całym jego odcinku tworzy się błoto i kałuże w wielu miejscach obejmujące całą jego szerokość, co znacznie utrudnia dojście do tego parku tą trasą i zmusza do korzystania na przykład z innego niedaleko znajdującego się "przedeptu" prowadzącego do ww. parku z ulicy "Drzymały", przy czym przechodzenie oboma tymi "przedeptami" jest niebezpieczne w szczególności w porach wieczornych z uwagi na brak oświetlenia i ich usytuowanie bezpośrednio przy bujnych krzakach w jakich nierzadko bywają osoby spożywające alkohol, które mogą stanowić zagrożenie wobec przechodniów. Proponowany chodnik o szerokości 2. metrów na całym odcinku obecnego "przedeptu" z ulicy "Urbanowska" do Parku Wodziczki o długości 180. metrów, należy oświetlić minimum czterema punktami świetlnymi. Zamontowanie punktów świetlnych na Estakadzie PST i zasilanie ich z rozdzieleni NN znajdującej się na Estakadzie PST, zdecydowanie ułatwi zrealizowanie oświetlenia ww. chodnika na jego całym odcinku, na okoliczność czego nie potrzeba doprowadzać instalacji elektrycznej z pobliskiej drogi publicznej lub z oświetlenia ww. parku planowanego do wykonania w ramach jego rewitalizacji. Wykonanie oświetlenia LED z panelami fotowoltaicznymi wyeliminuje koszta zasilania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Urbanowska - Park Wodziczki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wzdłuż Estakady PST, obecnie istniejący "przedept".
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania. Spacerowicze do Parku Wodziczki. Użytkownicy rowerów. Rodziny z dziećmi. Inne osoby. Wszyscy chcący bezpiecznie spacerować i jeździć rowerem do Parku Wodziczki, od ulicy "Urbanowska", bez potrzeby zbędnego wchodzenia do tego parku od ulicy Pułaskiego - głównym wejściem oddalonym o ponad pół kilometra.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zwiększenie komfortu życia mieszkańców miasta. Usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa drogi do Parku Wodziczki od ulicy Urbanowska", bez potrzeby zbędnego wchodzenia do tego parku od ulicy Pułaskiego - głównym wejściem oddalonym o ponad pół kilometra. Wyeliminowanie trudności w korzystaniu z obecnie istniejącego w tym miejscu "przedeptu" narażającego na niebezpieczeństwo w szczególności w porach wieczornych z powodu braku oświetlenia, jak i często utrudniającego przejście z powodu błota i szerokich kałuż.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wykonanie chodnika w miejscu ww. "przedeptu" pozwoli na korzystanie z tej trasy do Parku Wodziczki przed osoby poruszające się na wózkach lub innych pojazdach wymagających równego i niezabłoconego podłoża, dzięki czemu pozwoli tym osobom na ponad półkilometrowe skrócenie dojścia (dojazdu) do tego parku od ulicy "Urbanowska".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowe koszta wykonania inwestycji wg kosztorysu z załącznika do PBO:
1. chodnik na odcinku 180 metrów o szerokości 2. metrów - ok.180.000,-zł;
2. czteropunktowe oświetlenie chodnika na odcinku 180 metrów, mocowane do Estakady PST, zasilane z rozdzielni NN znajdującej się na Estakadzie PST - ok. 40.000,-zł.
220 000
SUMA: 220 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
17.05.2021, PBO2022, plan terenu (graficzny) 17.05.2021, PBO2022, plan terenu (graficzny).jpg
17.05.2021, PBO2022, plan terenu (rzeczywisty) 17.05.2021, PBO2022, plan terenu (rzeczywisty).jpg
11.05.2021,PBO22, przedept 11.05.2021,PBO22, przedept.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Kusiak
Ocena projektu
UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu została złożona po terminie. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 17.05.21 - listę poparcia dostarczono 31.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniach: 20 i 27 maja.
Złożono odwołanie - szczegóły na karcie projektu
Niniejszym składam Zażalenie na Decyzję z dnia 18 czerwca 2021 roku wydaną przez organ administracji samorządowej o nazwie 'Prezydent Miasta Poznania' (Organ) w sprawie złożenia niniejszego projektu - wniosku do PB2022 nie godząc się z nią w całości i wnoszę o: 1. uchylenie zaskarżonej Decyzji w całości; 2. rozpoznanie złożonego projektu - wniosku do PBO2022; albowiem: 3. stosownie do §2.pkt.4. załącznika nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania (RMP) z dnia 9 marca 2021 roku, projekt - wniosek do PBO2022 składa się w terminie wskazanym w 'Harmonogramie PBO22', którym jest data dnia 31 maja 2021 roku; 4. stosownie do §2.pkt.5. załącznika nr 1 do ww. uchwały RMP, oryginał listy poparcia składa się w formie pisemnej osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania w terminie trzech dni od dnia ostatecznego złożenia projektu; 5. oryginały kilku List Poparcia złożonego projektu - wniosku do PBO2022 złożono w dacie dnia 31 maja 2021 roku; 6. skoro dniem ostatecznego złożenia projektu - wniosku PBO2022 jest dzień 31 maja 2021 roku a Listę Poparcia składa się w terminie trzech dni od dnia ostatecznego złożenia projektu - wniosku PBO2022, to termin do złożenia Listy Poparcia trwał do 3 maja 2021 roku; wobec czego twierdzenia Organu jakoby uchybiono terminowi złożenia Listy Poparcia niniejszego projektu - wniosku do PBO2022 pozostają rażąco chybione. Żalący (-) Tomasz Kusiak
Złożono uzasadnienie - szczegóły na karcie projektu
Uzasadnienie Podczas spotkania w dniu 25.06.21, podtrzymano negatywną rekomendację dla projektów (4, 6 i 9) ze względów formalnych, tj. nie dotrzymania obowiązującego terminu dostarczenia list poparcia. Zgodnie z zasadami PBO22: „Oryginał listy poparcia wypełniony zgodnie z ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu składa się w formie pisemnej osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „PBO22” lub przesyła pocztą/kurierem w terminie trzech dni od dnia ostatecznego złożenia projektu (w przypadku przesłania oryginału listy poparcia pocztą o zachowaniu wyznaczonego terminu decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku przesłania kurierem – data nadania przesyłki).” W ocenie Gabinetu Prezydenta, nie ma podstaw, aby interpretować zasady w sposób przyjęty przez wnioskodawcę, tj., że termin na dostarczenie list poparcia liczony jest od ostatniego dnia składania projektów, przewidzianego w Harmonogramie PBO22 – tj. od 31 maja 2021 r. Pracownicy Gabinetu Prezydenta kilkukrotnie przypominali o obowiązku dostarczeniu list poparcia przez wnioskodawcę. Wszystkie listy poparcia zostały dostarczone po upływie obowiązującego terminu.
Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Mail w dniu 21.06.21 z zaproszeniem na spotkanie odwoławcze, spotkanie odwoławcze odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania 25.06.21.
Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź
Decyzja: Brak możliwości dalszego procedowania projektu

Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.