Cichy tramwaj Hetmańska


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Cichy tramwaj Hetmańska
Skrócony opis projektu
Wyciszenie torowiska tramwajowego na ul. Hetmańskiej pomiędzy ul. Głogowską i ul. Dmowskiego.
Opis projektu
Pomiędzy ul. Głogowską i ul. Dmowskiego wzdłuż ul. Hetmańskiej występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa, a mieszkający tam ludzie są narażeni na wysoki poziom hałasu, który generuje ruch na jednej z głównych ulic Poznania - zarówno w ruchu dziennym, jak i podczas porannych wyjazdów i nocnych zjazdów do pobliskiej zajezdni. Projekt zakłada wyciszenie torowiska tramwajowego na tym odcinku, aby ograniczyć hałas generowany przez jeden ze środków transportu, który funkcjonuje na ul. Hetmańskiej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców ulicy, osób pracujących przy niej oraz wszystkich użytkowników ulicy, jak osoby przemieszczające się nią na tym odcinku i pasażerowie oczekujący na przystankach.

Zaproponowany sposób wyciszenia torowiska jest dostosowany do technologii, w jakiej zbudowane jest torowisko na tym odcinku ul. Hetmańskiej i polega na montażu gumowych absorberów drgań i hałasu po bokach szyn tramwajowych. Takie elementy pochłaniają część fal akustycznych generowanych podczas przejazdu tramwaju i dzięki temu ograniczają odczuwalny hałas w sąsiedztwie linii tramwajowej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Hetmańska, Głogowska, Dmowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ulica Hetmańska na odcinku między Głogowską a Dmowskiego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Liczni mieszkańcy okolicy ulic Głogowska/Hetmańska/Dmowskiego oraz pasażerowie linii tramwajowych, kierowcy, cykliści i piesi poruszający się ulicą Hetmańską na odcinku między Głogowską a Dmowskiego od strony Osiedla Hetmańskiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia na ul. Hetmańskiej poprzez redukcję hałasu komunikacyjnego, a tym samym poprawę klimatu akustycznego.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt spełnia zasady projektowania uniwersalnego, poprawa warunków akustycznych poprzez ograniczenie hałasu będzie pozytywnie wpływać na funkcjonowanie wszystkich użytkowników ulicy, a przede wszystkim wszystkich jej mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż przyszynowych absorberów hałasu dla 600 m toru pojedynczego 595 000
Oznakowanie projektu. 5 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Łuczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę. Ze względu na obowiązujący mpzp potrzebna opinia WUiA.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wskazany teren częściowo przy skrzyżowaniu z ul. Dmowskiego objęty jest mpzp w rejonie ulic Hetmańskiej, R. Dmowskiego, J. Krauthofera - Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu symbol KD-GP, pozostały teren do ul. Głogowskiej nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, . Proceduralnie zatem w przypadku gdy inwestycja będzie realizowana w obrębie istniejącego pasa drogowego ul. Hetmańskiej będzie to przebudowa i należy inwestycję zgłosić w wydziale Architektury, w przypadku gdy inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym i na terenach poza pasem drogowym ul. Hetmańskiej na obszar nie objęty planem wymagane będzie wystąpienie o lokalizację inwestycji celu publicznego ewentualnie warunki zabudowy.
  Zespół Obradował w składzie: Beata Horoszko-Makarska
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W związku ze zmianą zakresu realizacji zadania ZDM rekomenduje projekt do realizacji przez właściwą jednostkę (ZTM). Realizacja zadania może dotyczyć wyłącznie torowiska na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Hetmańskiej w miejscach nieutwardzonych. Realizacja zadnia nie może być realizowana w miejscach występowania nawierzchni bitumicznej jak również w obrębie skrzyżowań.
  Zespół Obradował w składzie: Mariusz Woźniak, Radosław Ciesielski,

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz (20 radnych)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.