Zadbajmy o najmłodszych!


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
Zadbajmy o najmłodszych!
Skrócony opis projektu
Troska o najmłodszych, poprzez poprawę warunków do nauki i zabawy.
Opis projektu
Celem projektu jest troska o najmłodszych poprzez poprawę warunków do nauki i zabawy na terenie Piątkowskiej Szkoły Społecznej (szkoły podstawowej) im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu polegającej na modernizacji szkoły i otoczenia. Piątkowska Szkoła Społeczna to placówka założona 30 lat temu przez rodziców. Powstała z troski o dobrą edukację, kształtowanie postawy wrażliwości i szacunku wobec drugiego człowieka. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności - rodziców, nauczycieli i uczniów udało się stworzyć placówkę, która jest dzisiaj jasnym punktem na edukacyjnej mapie Poznania. Kształci zaangażowanych społecznie małych poznaniaków, ucząc ich wrażliwości na świat i otaczających ludzi, w zgodzie z wartościami i postawą niezwykłej Patronki – dr Wandy Błeńskiej - słynnej lekarki, noszącej m. in. zaszczytny tytuł Poznanianki 100-lecia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stróżyńskiego 16

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przy zbiegu ulic Stróżyńskiego i Jaroczyńskiego, przy rondzie im. dr Wandy Błeńskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są obecni i przyszli uczniowie szkoły oraz pracujący tam nauczyciele. Dodatkowo z uwagi na poprawę estetyki terenu wokół budynków zyska najbliższe otoczenie szkoły- Osiedle Władysława Łokietka oraz cała dzielnica jako że szkoła leży przy zbiegu ruchliwych ulic.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego zyska najbliższe otoczenie szkoły, ale przede wszystkim skorzystają dzieci, które będą mogły uczyć się i rozwijać w otoczeniu dopasowanym do ich potrzeb.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego i uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja szkoły i otoczenia (placu zabaw) do wysokości środków
590 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zgoda dyrekcji o_wiadczenie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Śniadek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość przy ul. Stróżyńskiego 16 jest objęta umową dzierżawy z ZKZL sp. z o.o., mając na uwadze postanowienia umowy informujemy, że zakładany w projekcie remont łazienki nie może być realizowany w ramach PBO, realizacja zadania nie może więc zostać powierzona ZKZL sp. z o.o.Rekomendacja WGN -Realizacja projektu może zostać powierzona spółce ZKZL Sp. z o.o. z wyłączeniem „remont łazienki ” ponieważ Spółka może w ramach inwestorstwa zastępczego wykonywać jedynie prace modernizacyjne.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie decyzja pozytywna po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Marcin Grabowski, Jacek Muller, Katarzyna Przybysz
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Pragnę odwołać się od negatywnej opinii ZKZL skutkującej odrzuceniem projektu „Zadbajmy o najmłodszych”, licząc na uwzględnienie licznych argumentów przemawiających za dopuszczeniem projektu do konkursu i umożliwienie Poznaniakom podjęcie decyzji w demokratycznym głosowaniu. Działka oraz budynki szkoły są własnością Miasta Poznania. Jeśli projekt „Zadbajmy o najmłodszych” zdobędzie wymagane poparcie, Stowarzyszenie prowadzące szkołę w ramach umowy użyczenia na miejskiej nieruchomości deklaruje zapewnienie Miastu wszelkiego wymaganego do realizacji projektu wsparcia. W załączeniu pisemna deklaracja Dyrekcji i Zarządu Stowarzyszenia. Głównym uzasadnieniem dla braku rekomendacji jest to, że zadanie wymaga sporządzenia projektu, co wg opinii czyni zamiar inwestycyjny nieściśle określonym. Trudno jest się z tą oceną zgodzić. Zadanie składa się z 5 elementów, z których 2 zasadnicze, to jest wykonanie natrysku akustycznego na sufitach oraz wymiana nawierzchni placu zabaw jako prace remontowe, nie wymagają projektu, a ich cena jest bardzo łatwa do oszacowania na podstawie ofert wybranych firm. Realizacja tych zadań jest szybka i nie wymaga skomplikowanych uzgodnień. Natrysk akustyczny sufitów odbywa się w 1-2 dni, firma go wykonująca zabezpiecza pomieszczenia, a wykonanie natrysku nie wymaga demontażu urządzeń czy mebli. Wymiana nawierzchni placu zabaw także odbywa się sprawnie. Kolejne proste w realizacji zadanie to nowe urządzenia na plac zabaw-najmłodsi uczniowie marzą o piaskownicy oraz o urządzeniu umożliwiającym wspinanie. Są to gotowe urządzenia, których wycena i montaż są bardzo proste i przewidywalne. Jedynie dwa zadania wymagają typowego projektu, przy czym zakładana kwota na ich realizację to łącznie 75 tys zł, co pokazuje ich znikomy udział w budżecie. Jedno z nich jest bardzo proste i ograniczone w zakresie-to instalacja odgromowa. Zadanie wymagające projektu, którego koszty i zakres faktycznie określi dopiero projekt, a jest mniej przewidywalne, to „drenaż wokół budynków A,B i C i zbiornik na wodę deszczową i system podlewania”. Można założyć, że to zadanie, jeśli projekt i oferta wykażą koszty przekraczające budżet, zostanie ograniczone na etapie przygotowania do realizacji Inwestycji np. do samego drenażu. Wskazać należy, że z regulaminu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wynika, że co do zasady jest on skierowany jest do mieszkańców, którzy nie muszą dysponować projektem, a same projekty stanowią część zadania objętego wnioskiem. W tym przypadku projekt jest bardzo ograniczony i prosty i dotyczy zaledwie 12,5 procent szacowanych kosztów. Zadanie nie wymaga środków na eksploatację. Prosimy o wskazanie, co zdaniem ZKZL jako opiniującego, miałoby wymagać ponoszenia wydatków eksploatacyjnych. Stowarzyszenie pokrywa z własnego budżetu wszelkie koszty remontowe, inwestycyjne i eksploatacyjne w placówce. Trudno się też zgodzić z opinią, iż zadanie nie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie. Zadania oświatowe, w tym zapewnienie dostępu do edukacji w ramach szkoły podstawowej należą do zadań własnych gminy. Praktyka pokazuje, że wiele zadań własnych gmin i powiatów realizowanych jest poprzez przekazanie ich realizacji innym podmiotom. W tym przypadku poznańskie szkoły społeczne wspierają Miasto Poznań w realizacji zadania oświatowego, a ich społeczny charakter -prowadzenie przez Stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego działającą non profit, rozbudowa i utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobach Miasta, obniżenie kosztów utrzymania placówki poprzez partycypację w kosztach przez mieszkańców Miasta (rodziców dzieci uczęszczających do szkoły) nie powinno być powodem do dyskryminacji tych placówek. Dodatkowo, zgłoszony projekt służy realizacji innych zadań własnych gminy takich jak podkreślone w przywołanej poniżej ustawie: „Zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; (…)8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych(…)15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; (...)17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie13; „ Nie można też zgodzić się z zarzutem niezgodności projektu z prawem lokalnym. Jeżeli ZKZL uważa inaczej, proszę o wskazanie konkretnej niezgodności. Podobnie niezasadny jest zarzut braku zgodności z przyjętą strategią i programami Miasta czy uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nie sposób przyjąć, że wspieranie inicjatyw lokalnych, samorządności, dostępu do edukacji nie mieści się w tych dokumentach. Z pewnością też troska o obiekty należące do Miasta, a użytkowane przez mieszkańców Miasta, nie pozostaje w sprzeczności z jego strategią działania. Niezasadna jest również opinia, że projekt dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność komercyjna. Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego działającą non profit. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, działalność komercyjna jest prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a nadwyżkę przychodów nad kosztami tej działalności Stowarzyszenie przeznacza w całości na działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zatem są to zadania ściśle związane z prowadzeniem placówki. Projekt w związku z tym absolutnie nie ma charakteru komercyjnego. Nie można z niego czerpać korzyści finansowych. Realizacja zadania, co opisano powyżej, jest bardzo prosta i przewidywalna, jak również możliwa do realizacji w bardzo krótkim czasie. Gdyby jednak z jakiegoś powodu okazało się, że musiałaby zostać realizowana choćby w części w kolejnym roku, nie mamy żadnych w tym zakresie przeciwwskazań. Możliwym jest oczywiście ograniczenie zakresu zadań w projekcie tak by wyeliminować ryzyko przekroczenia budżetu. Uniemożliwienie udziału zgłoszonego projektu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2022 stoi w sprzeczności z ideą przyświecającą tej wartościowej inicjatywie. Miasto powinno wspierać mieszkańców w ich w samodzielności i odpowiedzialności za jakość życia w jego ramach. Zakładanie i prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie wzbogaca ofertę edukacyjną gminy, a przez to poprawia warunki kształcenia. Mając na uwadze powyższe argumenty oraz licząc na zrozumienie i równe traktowanie ufam, że ponowna analiza projektu umożliwi realizację projektu, a tym samym realizację marzenia społeczności mieszkańców Poznania. Wspaniała inicjatywa Budżetu Obywatelskiego jest ważnym elementem wspierającym społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność za wspólnotę mieszkańców. Będziemy szczęśliwi mogąc pokazać ich moc także najmłodszym mieszkańcom Poznania. Poparcie dla projektu, który ma na celu zapewnienie poznaniakom właściwych warunków do edukacji, będzie szansą na krok w stronę lepszego Miasta.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie wymaga sporządzenia projektu co czyni zamiar inwestycyjny nieściśle określonym. W związku z tym faktem jak i obecną sytuacją rynkową (wzrosty cen, ponawiane przetargi), niemożliwym jest, żeby ocenić czy środki określone na realizację są wystarczające i czy zadanie zmieści się do wykonania w jednym roku kalendarzowym. Ponadto, ZKZL nie ma zabezpieczonych środków na eksploatację obiektu. Opinia negatywna.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Marcin Grabowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wskazany teren objęty jest mpzp „Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna B” w Poznaniu oznaczony symbolem 7UO są to tereny tereny zabudowy usługowej – oświaty. W przypadku gdy tematyką muralu będzie „promocja” dzielnicy oraz rozpowszechnianie wiedzy o niej, nie jest wymagane żadne postępowanie w WUiA, ponieważ taki mural nie stanowi reklamy w rozumieniu mpzp (reklama – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych) i projektu uchwały krajobrazowej. Projekt muralu wymaga wyłacznie akceptacji MKZ. UA rekomenduje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Beata Horoszko-Makarska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.