Wieszaki na placu zabaw Parku Wodziczki.


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Wieszaki na placu zabaw Parku Wodziczki.
Skrócony opis projektu
Zainstalowanie dwóch wolno stojących wielopunktowych wieszaków "szatniowych" na placu zabaw Parku Wodziczki.
Opis projektu
Zainstalowanie dwóch wolno stojących wielopunktowych wieszaków "szatniowych" na placu zabaw Parku Wodziczki, dzięki czemu każde osoby przebywające na placu zabaw Parku Wodziczki, w szczególności z dziećmi, będą mogły powiesić swe ubrania wierzchnie i bagaż podręczny, zamiast pozostawiać na urządzeniach do zabawy lub ćwiczeń i ławkach mokrych w deszczowe dni, co jest niekomfortowe a wskutek wykonywania różnych czynności może powodować utratę rzeczy z pola widzenia. Wieszaki powinny posiadać podesty umożliwiające położenie bagażu podręcznego na przykład na potrzeby umożliwienia postawienia go celem wyjęcia przechowywanych w nim przedmiotów, wobec tego powinny to być wieszaki "szatniowe" jakie są używane na przykład w szatniach szkolnych, lecz przeznaczone do instalowania w warunkach zewnętrznych. W przypadku braku możliwości zakupienia tego typu wieszaków przeznaczonych do instalowania w warunkach zewnętrznych, albo w przypadku stosunkowo niższej ceny wieszaków przeznaczonych do instalowania w warunkach wewnętrznych, należy zakupić wieszaki przeznaczone do instalowania w warunkach wewnętrznych, a konstrukcję i inne elementy narażone na korozję, uprzednio należy pokryć odpowiednimi środkami anty korozyjnymi i ochronnymi. Wieszaki należy zainstalować w miejscu objętym monitoringiem obecnie istniejących na terenie placu zabaw ww. parku, w dwóch przeciwległych miejscach - na stronie przy kamerze ww. monitoringu i na przeciw tej kamery celem umożliwienia korzystania z wieszaków po obu stronach tego placu zabaw dla wyeliminowania zbędnego wieszania odzieży wierzchniej lub bagażu podręcznego zbyt daleko od miejsca przebywania. Wykonując czynności projektowe i instalacyjne, należy jednak zwrócić szczególną uwagę, żeby wieszaki zainstalować w miejscach odpowiednio oddalonych lecz niezbyt odległych od urządzeń przeznaczonych do wykonywania zabaw i urządzeń przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Aleje Wielkopolskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Plac zabaw w Parku Miejskim imienia Adama Wodziczki w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Każde osoby przebywające na placu zabaw Parku Wodziczki, w szczególności z dziećmi, którzy będą mogli powiesić ubrania wierzchnie i bagaż podręczny, zamiast pozostawiać na urządzeniach do zabawy lub ćwiczeń i ławkach mokrych w deszczowe dni, co jest niekomfortowe a wskutek wykonywania różnych czynności może powodować utratę rzeczy z pola widzenia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osoby przebywające placu zabaw głównie z dziećmi korzystającymi z urządzeń przeznaczonych do zabawy i inne osoby korzystające z dedykowanych urządzeń przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych, nie mają gdzie pozostawić swych ubrań wierzchnich i swego bagażu podręcznego, które pozostawiają na ławkach, z uwagi na brak dedykowanych miejsc przeznaczonych w tym celu. O każdej porze roku, a w szczególności w porze wiosennej i letniej, na placu zabaw przebywa wiele osób korzystających z urządzeń do wykonywania zabaw lub urządzeń do wykonywania ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych. Te osoby często pozostawiają ubrania wierzchnie lub bagaż podręczny na ławkach, które z powodu deszczu pozostają mokre. Wiele osób korzystających z urządzeń do wykonywania ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych wiesza swoje rzeczy na tych urządzeniach i opiera o te urządzenia, co przeszkadza innym osobom korzystającym z tych urządzeń i wymusza potrzebę zwracania uwagi o udostępnienie określonego urządzenia "zajętego" przez przedmioty pozostawione na nim lub przy nim. Wieszaki zwiększą komfort korzystania z placu zabaw.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Punkt "Potencjalni odbiorcy projektu".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i zainstalowanie dwóch wolno stojących wielopunktowych wieszaków "szatniowych", przeznaczonych do instalowania w warunkach zewnętrznych. Koszt ok. 3.000,-zł według szacunkowych kosztów na podstawie kosztorysu z załącznika do PBO. 3 000
SUMA: 3 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
P.Wodziczki, Plac Zabaw, rzut P.Wodziczki, Plac Zabaw, rzut.jpg
wieszak szatniowy, przykład 1 wieszak szatniowy, przyk_ad 1.jpg
wieszak szatniowy, przykład 2 wieszak szatniowy, przyk_ad 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Kusiak
Ocena projektu
UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu została złożona po terminie. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 18.05.21 - listę poparcia dostarczono 31.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniach: 20 i 27 maja.
Złożono odwołanie - szczegóły na karcie projektu
Niniejszym składam Zażalenie na Decyzję z dnia 18 czerwca 2021 roku wydaną przez organ administracji samorządowej o nazwie 'Prezydent Miasta Poznania' (Organ) w sprawie złożenia niniejszego projektu - wniosku do PB2022 nie godząc się z nią w całości i wnoszę o: 1. uchylenie zaskarżonej Decyzji w całości; 2. rozpoznanie złożonego projektu - wniosku do PBO2022; albowiem: 3. stosownie do §2.pkt.4. załącznika nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania (RMP) z dnia 9 marca 2021 roku, projekt - wniosek do PBO2022 składa się w terminie wskazanym w 'Harmonogramie PBO22', którym jest data dnia 31 maja 2021 roku; 4. stosownie do §2.pkt.5. załącznika nr 1 do ww. uchwały RMP, oryginał listy poparcia składa się w formie pisemnej osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania w terminie trzech dni od dnia ostatecznego złożenia projektu; 5. oryginały kilku List Poparcia złożonego projektu - wniosku do PBO2022 złożono w dacie dnia 31 maja 2021 roku; 6. skoro dniem ostatecznego złożenia projektu - wniosku PBO2022 jest dzień 31 maja 2021 roku a Listę Poparcia składa się w terminie trzech dni od dnia ostatecznego złożenia projektu - wniosku PBO2022, to termin do złożenia Listy Poparcia trwał do 3 maja 2021 roku; wobec czego twierdzenia Organu jakoby uchybiono terminowi złożenia Listy Poparcia niniejszego projektu - wniosku do PBO2022 pozostają rażąco chybione. Żalący (-) Tomasz Kusiak
Złożono uzasadnienie - szczegóły na karcie projektu
Uzasadnienie Podczas spotkania w dniu 25.06.21, podtrzymano negatywną rekomendację dla projektów (4, 6 i 9) ze względów formalnych, tj. nie dotrzymania obowiązującego terminu dostarczenia list poparcia. Zgodnie z zasadami PBO22: „Oryginał listy poparcia wypełniony zgodnie z ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu składa się w formie pisemnej osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „PBO22” lub przesyła pocztą/kurierem w terminie trzech dni od dnia ostatecznego złożenia projektu (w przypadku przesłania oryginału listy poparcia pocztą o zachowaniu wyznaczonego terminu decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku przesłania kurierem – data nadania przesyłki).” W ocenie Gabinetu Prezydenta, nie ma podstaw, aby interpretować zasady w sposób przyjęty przez wnioskodawcę, tj., że termin na dostarczenie list poparcia liczony jest od ostatniego dnia składania projektów, przewidzianego w Harmonogramie PBO22 – tj. od 31 maja 2021 r. Pracownicy Gabinetu Prezydenta kilkukrotnie przypominali o obowiązku dostarczeniu list poparcia przez wnioskodawcę. Wszystkie listy poparcia zostały dostarczone po upływie obowiązującego terminu.
Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Mail w dniu 21.06.21 z zaproszeniem na spotkanie odwoławcze, spotkanie odwoławcze odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania 25.06.21.
Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska-Gwóźdź
Decyzja: Brak możliwości dalszego procedowania projektu

Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.