Leśniczówka Naramowice


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Leśniczówka Naramowice
Skrócony opis projektu
Zwiększenie atrakcyjności terenu leśniczówki Naramowice. Wymiana i uzupełnienie infrastruktury istniejącego placu zabaw.
Opis projektu
Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenu leśniczówki Naramowice, miejsca weekendowych wycieczek nie tylko mieszkańców północnych osiedli Poznania.
W ramach projektu określone zostaną urządzenia wymagające wymiany. Zaprojektowany zostanie nowy, kompleksowy plac zabaw z wydzieloną strefą wypoczynku dla rodzin, w której będzie można przygotować piknik. Teren doposażony zostanie w stojaki rowerowe.
Projekt zakłada również wzbogacenie terenu o ścieżkę edukacyjną usytuowaną w najbliższej okolicy placu zabaw, a dotyczącą spotykanej w tym miejscu flory i fauny (dzików, lisów, saren, zajęcy, gadów i płazów, licznych ptaków oraz spotykanej roślinności). Ścieżka edukacyjna zawierać może także informacje na temat przepływającej w odległości 200m od placu rzeki Warty.
Wybór urządzeń, atrakcji i konkretnej tematyki ścieżki opracowany będzie w konsultacji z zarządzającym terenem Zakładem Lasów Poznańskich, a także mieszkańcami trzech najbardziej zainteresowanych osiedli: Umultowa, Moraska-Radojewa i Naramowic. Konsultacje możliwe również w oparciu o kadrę Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Elementy wyposażenia dla całej koncepcji mogą być dostosowane do naturalnego otoczenia. Atrakcje dla dzieci mogą wykorzystywać tematykę natury, ekologii, ochrony środowiska m.in. poprzez budowę konstrukcji ścieżek sensorycznych, czy ogrodów zapachowych.
Proponuje się ustawienie 2-3 dużych oraz kilku mniejszych urządzeń zabawowych zwiększających atrakcyjność miejsca dla najmłodszych oraz wydzielenie strefy posiłków i odpoczynku (ustawienie stołów, ławek, koszy na śmieci).
Docelowo projekt stanowić będzie atrakcję przedłużenia Wartostrady oraz znajdować się będzie na szlaku komunikacyjnym kładki pieszorowerowej nad Wartą, łączącej Marinę Czerwonak z Umultowem, co dodatkowo wzbudzi zainteresowanie terenem.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Nadwarciańska, ul. Bożywoja

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Leśniczówka Naramowice
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównie mieszkańcy osiedli północnych: Umultowa, Naramowic, Moraska-Radojewa, dzieci szkół podstawowych i przedszkoli nie tylko z terenu tych osiedli.
Osoby ceniące sobie atrakcyjny wypoczynek w cichym i spokojnym miejscu na łonie natury, zapewniając jednocześnie wrażenia zabawowe i edukacyjne swoim młodszym podopiecznym. Osoby korzystające z turystyki rowerowej poszukujące atrakcyjnych punktów na trasie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
We wskazanym miejscu istnieje obecnie plac zabaw na dość dużym terenie, wyposażony w podstawowe i leciwe urządzenia. Projekt wieloaspektowy poprzez docelową infrastrukturę ścieżek rowerowych tego miejsca oraz potencjalną kładkę nad Wartą, które znacznie rozszerzą zainteresowanie trasą. Podstawowy zakres to wymiana usystematyzowana wymiana urządzeń oraz rozwinięcie atrakcji tego miejsca.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Obiekt znajduje się na terenie ogólnodostępnym.
Sporządzony zostanie formalny dokument projektowy zapewniający w możliwie największym stopniu elementy i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 15 000
Urządzenia zabawowe 300 000
Stoły, ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery 60 000
Ścieżka edukacyjna 40 000
SUMA: 415 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Sobczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, powierzenie ZLP.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ zwiększy atrakcyjność istniejącego leśnego placu zabaw i otaczających lasów położonych przy Leśniczówce Naramowice.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 415 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 415 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Błaszczak Piotr, Ciszak Jarosław, Darłowski Benedykt, Ferenc Stanisława, Lewandowicz Monika, Marciniak Patryk, Skrobisz-Pajor Izabela, Sobczak Rafał, Stachowiak Maciej
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.