Zielono od stadionu do os.Kopernika


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Zielono od stadionu do os.Kopernika
Skrócony opis projektu
Koncert i wystawa dla klimatu i w 10. rocznicę od Euro 2012.
Opis projektu
Cześć inwestycyjna:

Zagospodarowanie terenów ul. Taczanowskiego i ul. Jugosłowiańskiej zielenią – nasadzenia drzew i krzewów w rejonie ulic. Ostateczną lokalizację planowanych skwerów (nasadzeń) określi szczegółowa dokumentacja projektowa. Nasadzenia dokonane zostaną na terenie pasa drogowego. W przypadku możliwości finansowych i technicznych wykonanie również nasadzeń drzew i krzewów na innych ulicach. Realizacja zadania do wysokości środków finansowych

Część kulturalna:

Koncert polskiego artysty/artystów - impreza dla klimatu- przy/na stadionie lub w innym miejscu z różnymi atrakcjami np. prezentacje,piosenki,poezja,filmiki,konkursy,kartki,rysunki,plakaty, oraz gadżety związane z klimatem ,ochroną środowiska i Euro 2012, a jak się uda to również rejestracja i transmisja koncertu na płytę i inne.
Wystawa zdjęć,plakatów,rysunków,obrazów,koszulek,szalików,płyt i innych związanych z ekologią i Euro 2012 oraz materiałów specjalnie przygotowanych folderu,kartek,plakatów,broszur,rysunków a także,różnych inspiracji artystycznych poświęconych ochronie środowiska i piłce nożnej a także inne działania dla ochrony klimatu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jugosłowiańska, Taczanowskiego, ul. Bułgarska (koncert)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście i turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obserwowane zmiany klimatu, obligują nas do podejmowania wszelkich działań aby tym zmianom zapobiegać Czując potrzebę, że takie działania są potrzebne, proponuję koncert i wystawę oraz zielone skwery w okolicach stadionu, dla klimatu. W okolice stadionu przyjeżdża dużo gości,turystów/ kibiców więc ozdobienie tego terenu zielenią przyniesie wiele korzyści nie tylko mieszkańcom ale wszystkim którzy tu przyjeżdżają
Drzewa krzewy i inna roślinność pełni wiele funkcji,zapobiega też zmianom klimatu, dlatego warto ją sadzić, bo im jest jej więcej tym Osiedle i miasto są bardziej klimatyczne i przyjazne
W 2022 r. minie 10 lat. od Euro 2012, które było hucznie obchodzone w naszym mieście,
dlatego warto przypomnieć sobie tę atmosferę organizując wystawę ze zdjęciami i pamiątkami
oraz koncert poświęcony klimatowi i ochronie środowiska ale też piłce nożnej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
p. punkt V.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zieleń- drzewa,krzewy,kwiaty 450 000
Koncert a w tym: honorarium artystów także prezentera i różne atrakcje,koszty obsługi,ochrony i inne koszty 100 000
Wystawa, w tym: zbiórka zdjęć , pamiątek,przygotowanie folderu i różnych gadżetów i materiałów wernisaż, honorarium kuratora i obsługi oraz inne działania 50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Hanna Wawrzynkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany pozytywnie. Realizacja zadania zgodnie z podziałem środków wskazanym przez Wnioskodawcę.
  Zespół Obradował w składzie: Agnieszka Szulc, Piotr Libicki, Paulina Gowin-Sikora, Krzysztof Olejniczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Kultury. Ostateczne zmiany polegające na doprecyzowaniu kwestii merytorycznych, organizacyjnych i finansowych zostały skonsultowane i zaakceptowane przez wnioskodawcę. Projekt jest prawidłowy pod względem rzeczowym i finansowym w części składowej projektu dotyczącej działań kulturalnych (koncert oraz wystawa).
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: W głosowaniu udział wzięli radni Rady Osiedla: Karczyński Jakub, Klak-Nowakowa Justyna, Korpal Maria, Łopiński Piotr, Maćkowiak Monika, Meissner-Statkiewicz Wanda, Nowak Włodzimierz, Preiss Elżbieta, Preiss Mirosław, Sasiak-Patkowska Anna, Sokołowski Wojciech, Wróblewski Jerzy, Wudarski Tomasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.