Kompleks rekreacyjno-sportowy w SP26


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Kompleks rekreacyjno-sportowy w SP26
Skrócony opis projektu
Stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Poznaniu
Opis projektu
Celem projektu jest utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego podnoszącego standardy szkoły pod kątem technicznym, jak i edukacyjnym (wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i koncepcją). Projekt zakłada renowację istniejącego boiska, przestrzeni rekreacyjnej z placem zabaw oraz budowę nowoczesnej siłowni dostosowanej dla dzieci i młodzieży w pomieszczeniach sali gimnastycznej. W przypadku boiska należy wymienić nawierzchnię, bramki oraz siatki ogrodzeniowe. Część rekreacyjna połączona z placem zabaw zostanie wzbogacona o nowoczesne i bezpieczne elementy oraz urządzenia małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Część budynku, w którym mieści się sala gimnastyczna zostanie zaadoptowana na siłownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt przystosowany dla dzieci i młodzieży oraz dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu planujemy też wykonać remont łazienek. Dla uatrakcyjnienia spędzania czasu wolnego konieczna jest też wymiana obecnego nagłośnienia zarówno w szkole jak i w części rekreacyjno-sportowej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Berwińskiego 2/4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

część rekreacyjno-sportowa budynku Szkoły Podstawowej nr 26, im. R. Berwińskiego w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu jest społeczność lokalna:
- uczniowie i młodzież szkolna
- nauczyciele
- rodzice uczniów
- wszelkie organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne podmioty korzystające z pomieszczeń szkolnych
- mieszkańcy Łazarza
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby dzieci i młodzieży związane z aktywnością fizyczną. To także możliwość zrealizowania palących potrzeb szkoły, mogących podnieść jakość infrastruktury szkolnej. Modernizacja boiska oraz części rekreacyjnej z placem zabaw znacząco uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego oraz możliwość spędzania wolnego czasu przez społeczność szkolną. Nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy stanie się przede wszystkim miejscem propagowania sportu i zdrowego trybu życia. Pozwoli dzieciom i młodzieży poprawić poziom aktywności fizycznej oraz zmniejszyć negatywne skutki edukacji zdalnej. Rozbudzi ducha towarzyskiego i obywatelskiego, ponieważ wpłynie pozytywnie na kształtowanie kompetencji społecznych, wśród których niezwykle ważne jest umiejętność współpracy w grupie. Aktywność fizyczna wpływa też pozytywnie na kondycję psychiczną - polepsza nastrój, uspokaja emocje, rozładowuje stres i ułatwia relaks. Projekt stanie się inspiracją dla innych placówek do poszukiwania rozwiązań wspierających rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Przestrzeń rekreacyjno-sportowa zostanie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt dedykowany jest społeczności szkolnej i mieszkańcom Łazarza
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt architektoniczny
prace remontowe boiska (nawierzchnia + siatki ogrodzeniowe), części rekreacyjnej z placem zabaw (wyposażenie w nowoczesne elementy + mała architektura)
budowa sali gimnastycznej (ogólne prace budowlane, wymiana okien, remont łazienek, materiały remontowe)
wymiana nagłośnienia zewnętrznego i wewnętrznego
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Chruślak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, brak zgody zarządcy terenu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz (20 radnych)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.