Ćwicz, trenuj, baw się-nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Ćwicz, trenuj, baw się-nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny
Skrócony opis projektu
Modernizacja i przystosowanie boiska oraz placu zabaw na potrzeby bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu.
Opis projektu
Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych człowieka w każdym okresie życia. W obecnym czasie pandemii, kiedy tak ważne jest przeciwdziałanie skutkom bezczynności ruchowej i izolacji społecznej potrzebny jest nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, który zachęci zarówno młodych jak i starszych mieszkańców osiedla do aktywnego spędzania wolnego czasu. Pozwoli także, w dobie chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca, depresja, utrzymać zdrową formę fizyczną i psychiczną.
Głównym założeniem projektu jest modernizacja obiektu sportowego i placu zabaw przy ZSP 7 w Poznaniu.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni zarówno na placu zabaw jak i na boisku, wymianę piłkochwytów, wymianę urządzeń na placu zabaw, doposażenie placu przyległego do boiska w ławki, donice z kwiatami, adaptację terenu zielonego, nowe nasadzenia roślin, które będą pełnić rolę naturalnych filtrów powietrza oraz montaż oświetlenia.
Dodatkowo planowane jest przygotowanie przestrzeni dla dzieci do gry w klasy oraz warcaby/szachy, a także montaż tablic manipulacyjnych.
Przestrzeń będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a proponowany wachlarz urządzeń na placu zabaw pozwoli na rozwój dzieci wymagających ćwiczeń sensorycznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Leszka 42

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko jest zlokalizowane w górnej części dzielnicy Antoninek, wśród domów jednorodzinnych, gdzie nie ma alternatywnego miejsca dla chcących aktywnie spędzać czas.
Potencjalni odbiorcy projektu
Podstawowymi odbiorcami projektu będą dzieci z Przedszkola 192, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 87 oraz mieszkańcy osiedli Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
Montaż oświetlenia oraz wymiana podłoża pozwoli na organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych także dla osób spoza osiedla.
Dodatkowo sąsiedztwo siłowni i placu zabaw dla dzieci pozwoli aktywnie spędzić czas rodzinom z małymi dziećmi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia. Modernizacja boiska sportowego i placu zabaw urozmaici możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańcom i zachęci ich do podejmowania różnorodnych działań wspierających aktywność fizyczną oraz wpłynie na pozytywny wizerunek szkoły jako miejsca, które przyczyni się do integracji szkoły ze społecznością lokalną. Wpłynie również pozytywnie na uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego. Obiekt będzie przestrzenią do realizacji zajęć sportowych w ramach szkolnych kół zainteresowań UKS jak również zajęć Trenera Osiedlowego, Akademii Reissa.
Obecny stan boiska i przestrzeni przeznaczonej dla dzieci młodszych zagraża zdrowiu osób korzystających, naraża dzieci i młodzież szkolną na liczne urazy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Szkoła jako obiekt użyteczności publicznej, a także elementy zagospodarowania terenu szkolnego, w przypadku nowo realizowanych inwestycji z mocy obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, mają spełniać niezbędne warunki do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Boisko będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
sztuczna nawierzchnia + linie do wyznaczenia pola gry 280 000
piłkochwyty i bramki 30 000
przygotowanie terenu 30 000
oświetlenie 60 000
wymiana nawierzchni i urządzeń na placu zabaw 150 000
doposażenie w elementy małej architektury krajobrazu (np.: ławki, donice na kwiaty) oraz nowe nasadzenia roślin 50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacje - Rada Osiedla rekomendacje_RO.pdf
Rekomendacje - Dyrektor szkoły rekomendacje_dyrektor.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Przybylska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Opinia pozytywna.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Banasiak Grzegorz, Burandt Grzegorz, Józiak Sebastian, Klessa Jarosław, Olejnik Robert, Radojewski Dionizy, Wachowiak Mieczysław, Ziółkowska Magdalena
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.