Pieszo i rowerem przez ul. Krańcową


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Pieszo i rowerem przez ul. Krańcową
Skrócony opis projektu
Budowa ściezki rowerowej wzdłuż ulicy Wiejskiej i Krańcowej łączącej ul. Główną, Warszawską, Dworzec Wschodni.
Opis projektu
OBECNIE ŚCIEŻKI ROWEROWE ISTNIEJĄ WZDŁUŻ ULICY GŁÓWNEJ (DO ULICY WIEJSKIEJ), WARSZAWSKIEJ (DO MILOSTOWA), KRAŃCOWEJ (OD WARSZAWSKIEJ DO NOWEGO ZOO). BRAKUJE JEDNAK KOMFORTOWEGO POŁĄCZENIA PIESZEGO I ROWEROWEGO POMIĘDZY OSIEDLEM GŁÓWNA I WARSZAWSKIM. NA KRÓTKIM ODCINKU UL. KRAŃCOWEJ W OKOLICY PRZEJAZDU KOLEJOWEGO NIE MA NAWET CHODNIKA. JEST TO NIEBEZPIECZNY ODCINEK, GDZIE TRUDNO ZARÓWNO PRZEJŚĆ PIESZO JAK I PRZEJECHAĆ ROWEREM. PONADTO NA ULICY KRAŃCOWEJ JEST DOŚĆ DUŻY RUCH SAMOCHODOWY, CO KOLIDUJE Z PORUSZANIEM SIĘ TAM ROWEREM.

PRZEDSTAWIANY PROJEKT ZAKŁADA W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. BUDOWĘ ODCINKA DROGI ROWEROWEJ LUB WYZNACZENIE PASA ROWEROWEGO WZDŁUŻ ULICY KRAŃCOWEJ OD ULICY WARSZAWSKIEJ DO UL. WIEJSKIEJ ORAZ ODCINKA WZDŁUŻ ULICY WIEJSKIEJ (POŁĄCZENIE Z DOTYCHCZASOWYM PASEM ROWEROWYM NA UL. GŁÓWNEJ).
2. BUDOWĘ CHODNIKA W OKOLICACH PRZEJAZDU KOLEJOWEGO PRZY ULICY KRAŃCOWEJ I DOSTOSOWANIA GO DO OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM.
3. WYZNACZENIE PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW WZDŁUŻ WSPOMNIANEJ ULICY ORAZ PRZEJAZDU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC KRAŃCOWEJ I WARSZAWSKIEJ.

INWESTYCJA WPISZE SIĘ W IDEĘ ROZWOJU TRANSPORTU ROWEROWEGO, ALE TAKŻE BĘDZIE WYGODNYM ROZWIĄZANIEM DLA WIELU MIESZKAŃCÓW. PROJEKT WYPEŁNI PUSTY OBSZAR NA ROWEROWEJ MAPIE POZNANIA. DZIĘKI NIEMU POŁĄCZONE ZOSTANĄ CAŁE OBSZARY MIASTA: POŁUDNIOWO-WSCHODNI I PÓŁNOCNO-WSCHODNI. UŁATWI TO DOJAZD ROWEREM I DOJŚCIE PIESZO DO DWORCA WSCHODNIEGO, NOWEGO ZOO, JEZIORA MALTAŃSKIEGO I TERM MALTAŃSKICH.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Wiejska, ul. Krańcowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy miasta
Uzasadnienie dla realizacji projektu
OBECNIE PRZEJŚCIE PIESZO CZY ROWEREM ULICĄ KRAŃCOWA W OKOLICACH PRZEJAZDU KOLEJOWEGO JEST NIEBEZPIECZNE, A OBSZARY WSCHODNIEGO POZNANIA NIEPOŁĄCZONE ZE SOBA. JEDNOCZEŚNIE ULICA KRAŃCOWA JEST ISTOTNA Z PUNKTU WIDZENIA KOMUNIKACJI W TEJ CZĘŚCI MIASTA, PONIEWAŻ PO REALIZACJI PROJEKTU ZAPEWNIAĆ BĘDZIE WYGODNE DOJŚCIE PIESZO I DOJAZD ROWEREM DO DWORCA WSCHODNIEGO CZY NOWEGO ZOO, KTORE MA DUŻY WALOR REKREACYJNY, SPORTOWY I KULTURALNY. MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z WYGODNEGO POŁĄCZENIA POMIĘDZY OSIEDLAMI. DLA MIESZKAŃCÓW OS. GŁÓWNA, KTÓRE OBECNIE MOCNO ROZBUDOWUJE SIĘ W OKOLICACH UL. WIEJSKIEJ, BĘDZIE TO DUŻE UŁATWIENIE. SZYBKIE DOJŚCIE CZY DOJAZD DO JEZIORA MALTANSKIEGO I TERM MALTAŃSKICH TO IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA CAŁYCH RODZIN.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Budowa fragmentu chodnika na obszarze ul. Krańcowej będzie ważne dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ obecnie przejazd tam na wózku inwalidzkim jest praktycznie niemożliwy. Pozostałą część projektu (droga rowerowa) dotyczy wszystkich mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyznaczenie pasa rowerowego wzdłuż ul. Wiejskiej 10 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Krańcowej (1,4 km) 500 000
Budowa i modernizacja 100M wąskiego chodnika przy przejeździe kolejowym wzdłuż ul. Krańcowej 70 000
Wyznaczenie przejazdów rowerowych i innej niezbędnej infrastruktury 20 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Mapa poglądowa Mapa pogl_dowa 1.pdf
Mapa poglądowa 2 Mapa pogl_dowa 2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Wojciechowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie podtrzymano rekomendacje negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 20.09.2021
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, R.Ciesielski, S.Zieliński, M. Heilman, D. Wożniak, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W nawiązaniu do decyzji negatywnej w sprawie dopuszczenia projektu „Pieszo i rowerem przez ul. Krańcową" (zgłoszenie nr 16) złożonego w ramach PBO22 chciałbym złożyć niniejszeodwołanie. W wyżej wymienionej decyzji stwierdzono, że droga rowerowa nie zmieści się na działkachmiejskich. Warto wyznaczyć kolejne obszary, na których droga rowerowa miała być zbudowana. 1. Odcinek ulicy Krańcowej od ulicy Warszawskiej do przejazdu kolejowego Należałoby rozważyć budowę drogi rowerowej dwukierunkowej wyłącznie po jednej ze stron ulicy Krańcowej. Zgodnie z usytuowaniem drogi i działek miasta byłaby to zapewne strona wschodnia. Obszar od krawędzi jezdni do granicy działki (wraz z chodnikiem) to obszar 5-6m. Po odjęciu szerokości chodnika znajdują się tam pojedyncze miejsca parkingowe do parkowania równoległego i prostopadłego, pas zieleni (trawa, częściowo zniszczona). Budowa drogi rowerowej wymagałaby likwidacji części miejsc parkingowych oraz ewentualnej zmiany parkowania prostopadłego na równoległy. Jest to jednak szerokość wystarczająca aby pobudować drogę rowerową. Ponadto w pobliżu znajdują się inne miejsca parkingowe. Jeżeli likwidacja części miejsc parkingowych (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Nieszawskiej) byłaby niemożliwa należałoby rozważyć budowę przejazdu rowerowego (obok jednego z przejść dla pieszych oraz kontynuowanie odcinka drogi rowerowej po przeciwnej stronie jezdni. Na ostatnim odcinku chodnika (jeżeli w projekcie zdecydowano by się na przeniesienie odcinka drogi rowerowej na stronę zachodnią) w pobliżu ul. Warszawskiej można by dopuścić ruch rowerowy. 2. Odcinek ulicy Krańcowej od przejazdu kolejowego do ulicy Wiejskiej Tutaj podobnie jak w przypadku poprzedniego odcinka drogi rowerowej należałoby rozważyć budowę dwukierunkowej drogi rowerowej po jednej ze stron ulicy (prawdopodobnie wschodniej). Problem tutaj stanowi jedynie budynek leżący na działce 79/1 (długość działki ok 8-9 m), w tym miejscu można podobnie jak na przejeździe kolejowym dopuścić ruch rowerowy na chodniku. 3. Odcinek ulicy Wiejskiej Należałoby rozważyć wykonanie przejazdu rowerowego przez ulicę Krańcową, Wyznaczyć niewielki obszar dla bezpiecznego wjechania na pas ruchu dla rowerów jadących od ulicy Głównej na ulicę Wiejską, Wyznaczyć kontrapas lub kontraruch rowerowy wzdłuż ulicy Wiejskiej LUB Wyznaczyć pas rowerowy zgodnie z ruchem samochodów po ulicy Wiejskiej oraz przejazd rowerowy na drugą stronę ulicy Krańcowej (jeżeli droga rowerowa powstanie po stronie wschodniej), Kontynuowania drogi rowerowej wzdłuż ulicy Krańcowej aż o skrzyżowania z ulicą główną albo przygotowanie odcinka umożliwiającego wjazd rowerzystów na pas ruchu samochodów. Przedstawione przeze mnie rozwiązania są propozycją realizacji zaproponowanego przeze mnie projektu do Budżetu Obywatelskiego i jednocześnie rozwiązują problem zmieszczenia się drogi rowerowej na działkach miejskich. Oczywiście budowa przejazdów rowerowych oraz kontynuacja drogi rowerowej po przeciwnych stronach jezdni nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem (zarówno z perspektywy kierowców jak i rowerzystów). Niemniej jednak należy zaznaczyć, że ze względu na zabudowę czy układ działek i dotychczasowej infrastruktury nie pozwala na budowę w ten sposób. Podobne rozwiązania z przejazdami rowerowymi albo niepełną ścieżką rowerową można znaleźć w wielu częściach miasta np.: Na skrzyżowaniu ulicy S. Przybyszewskiego z ulicą A. Szamarzewskiego droga rowerowa prowadzona zachodnią stroną jezdni jest kontynuowana po przeciwnej stronie jezdni (obok torów tramwajowych). Co więcej, na kolejnym (jadąc na południe) skrzyżowaniu z ulicą Bukowską droga rowerowa po raz kolejny jest prowadzona przejazdem rowerowym przez tory tramwajowe na stronę zachodnią. Na kolejnym skrzyżowaniu - tym razem z ulicą Marcelińska droga rowerowa powraca na wschodnią stronę od torów tramwajowych. Na następnym skrzyżowaniu (Rondo Jana Nowa Jeziorańskiego) po raz kolejny wymusza wielokrotny przejazd rowerów przez tory tramwajowe i pasy ruchu. Jednocześnie zaraz za ww. rondem droga rowerowa na ulicy W. Reymonta nie jest dalej prowadzona, a na chodniku nie jest dopuszczony ruch rowerowy (mimo że droga rowerowa nie jest wyprowadzona na pas ruchu samochodowego (choćby przez przejazd przez pas zieleni, obniżone krawężniki itd.). Na ulicy S. Wyspiańskiego, w pobliżu skrzyżowania z ulicą W. Reymonta droga rowerowa wchodzi w pas ruchu samochodów (tuż za skrzyżowaniem), aby po ok 60m pojawiły się pasy rowerowe Na ulicy Święty Marcin pomiędzy rondem Kaponiera a ulicą T. Kościuszki droga rowerowa zamienia się w pas rowerowy, ten kończy się. Następnie za ulicą T. Kościuszki znowu pojawia się pas rowerowy i zanika po ok. 100m. Odnosząc się do wskazanego w decyzji problemu z budową chodnika warto zaznaczyć, że we wskazanej lokalizacji (przy przejeździe kolejowym istnieje chodnik, jednak jest on wybrakowany i zniszczony. Szczególnie problematyczna jest okolica przejścia dla pieszych w okolicach „Przystani" (konieczność przekraczania pasa zieleni) oraz odcinka pomiędzy przejazdem kolejowym a wspomnianym przejściem dla pieszych Proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku i uwzględnienie informacji zawartych w odwołaniu,
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazany w zadaniu obszar realizacji projektu regulowany jest 3 MPZP (Obszar Główna - część A, Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej, Osiedle Warszawskie - cześć północna A). Zaproponowane rozwiązania częściowo kolidują z zapisami MPZP. Głównym problemem związanym z realizacją projektu we wskazanej inwestycji są zbyt małe szerokości pomiędzy krawędzią jezdni a granicą działki Miasta Poznania. Zlokalizowanie całości inwestycji na terenie Miasta Poznania wymagałoby zmiany lokalizacji osi jezdni. Jednocześnie budowa chodnika oraz drogi dla rowerów wiąże się z powstaniem problemów związanych z odwodnieniem terenu. Zmiana osi jezdni oraz budowa odwodnienia są czynnikami kosztochłonnymi. Nawet przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w istniejącą jezdnię, wraz z odwodnieniem koszt realizacji inwestycji przekracza wartość 2 mln zł. Dodatkowo zmiana zapisów MPZP wymaga długotrwałych przygotowań oraz procesu przyjęcia planu, co nie pozwala na realizację zadania w okresie 2 letnim przewidzianym w ramach PBO. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Budowa chodnika przebiega przez działki nie będące we władaniu Miasta Poznania - par. 2, ust. 14, pkt. 2) ponadto całkowity koszt realizacji projektu przewyższa limity środków określone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - par 1, ust. 12, pkt. 1) oraz par. 2, ust. 16, pkt.3).
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Heilman, Radosław Ciesielski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.