Na Woli baw się do woli


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Na Woli baw się do woli
Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje modernizację i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 przy ul. Hangarowej.
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie kreatywnych i rozwojowych warunków do spędzania czasu pozalekcyjnego przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Poznaniu oraz do rekreacji dla społeczności lokalnej.
Głównym założeniem projektu jest modernizacja i wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku szkolnego. Na terenie przyległym do szkoły zostaną zrealizowane plac zabaw i urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym także urządzenia dla starszych uczniów, np. zestawy sprawnościowe, urządzenia street-workout. Ponadto, w miarę możliwości finansowych, projekt obejmie naprawę-wymianę ogrodzenia, murków wokół szkoły, zagospodarowanie terenów zielonych oraz przygotowanie nawierzchni pod urządzenia sportowo-rekreacyjne. Zostaną także stworzone miejsca do edukacji plenerowej, np. przyrodniczej, plastycznej.
Szkoła przy ul. Hangarowej w Poznaniu została wybudowana 55 lat temu. W trakcie wieloletniej eksploatacji całkowitemu zużyciu uległy znajdujące się na jej terenie urządzenia, w tym istniejący niegdyś od strony ul. Wigury plac zabaw dla klas nauczania początkowego. Wielu rodziców uczniów młodszych klas liczy na rozwijające pod względem edukacyjnym i sprawnościowym spędzanie przez dzieci czasu po zakończeniu zajęć dydaktycznych. W tym celu konieczna jest realizacja odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi spełnienie powyższych oczekiwań, zachęci dzieci do aktywności fizycznej i poprawi kondycję użytkowników. Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nie tylko dla młodszych, ale również starszych użytkowników, uzupełni braki w dostępności do takich urządzeń dla mieszkańców tego rejonu miasta.
W pierwszej kolejności należy zapewnić sporządzenie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane projektu zagospodarowania terenu, który uwzględni właściwy dobór i lokalizację nowych urządzeń, a także modernizację istniejącej infrastruktury, w tym zniszczonego ogrodzenia i zagospodarowanie terenów zielonych. Następnie na podstawie projektu należy przystąpić do realizacji nowych elementów zagospodarowania terenu wokół szkoły i wykonać remont istniejących.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Hangarowa 14

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, a także okoliczni mieszkańcy, w szczególności mieszkańcy osiedla Wola.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zakres proponowanych prac wykracza poza możliwości finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13. Jednocześnie na terenie szkolnym nie ma niezbędnych tam urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Dlatego uważam, że Szkołę należy wspomóc finansowo w realizacji zagospodarowania terenu szkolnego. Stworzenie ciekawej infrastruktury rekreacyjno-sportowej zachęci dzieci do aktywności fizycznej, a powstałe zagospodarowanie terenu będzie służyć także mieszkańcom tego rejonu miasta.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Szkoła jako obiekt użyteczności publicznej, a także elementy zagospodarowania terenu szkolnego, w przypadku nowo realizowanych inwestycji z mocy obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, mają spełniać niezbędne warunki do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dlatego przewidziano sporządzenie projektu zagospodarowania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, która zagwarantuje spełnienie powyższych wymagań. Ponadto projekt przewiduje korzystanie z zagospodarowania terenu szkolnego nie tylko przez uczniów i nauczycieli, ale także przez społeczność lokalną.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja zagospodarowania terenu szkolnego 570 000
Projekt zagospodarowania terenu 30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Miejsce dawnego placu zabaw Miejsce dawnego placu zabaw.pdf
Stan ogrodzenia Stan murk_w i ogrodze_.pdf
Niezagospodarowany teren Niezagospodarowany teren.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Zakrzyńska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.