Z_mapą_w_las! Arena Zielonego Sportu


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Z_mapą_w_las! Arena Zielonego Sportu
Skrócony opis projektu
Areny do biegów na orientację: "Las Naramowicki"
Opis projektu
Projekt opiera się na założeniu infrastruktury do biegów na orientację na danym obszarze leśnym bądź parkowym.

Orienteering inaczej zwany biegami na orientację to dyscyplina biegowa polegająca na pokonywaniu trasy wg mapy i przy pomocy kompasu. Można ją uprawiać na różnym poziomie - zarówno amatorskim jak i profesjonalnym. Celem spacerowicza/biegacza pokonującego trasę na arenie jest zaliczenie punktów kontrolnych w odpowiedniej kolejności po wybranym przez siebie wariancie przebiegu. Stworzenie stałej infrastruktury do uprawiania tej dyscypliny to właśnie cel projektu.

W Polsce takie areny znane są pod nazwą „Zielony Punkt Kontrolny” a w świecie nazywa się je „Permanent Orienteering Courses”. Podobne areny powstały już w ramach PBO w Warszawie czy Wrocławiu, a także wielu innych miastach Polski.

Infrastruktura do biegów na orientację składa się z:
- stworzenia mapy do biegów na orientację terenów leśnych (specjalistyczna legenda, duża dokładność) z kilkoma wariantami tras dla różnych poziomów zaawansowania; orientacyjny zasięg aren stanowi załącznik do projektu - ostateczny ich zasięg do ustalenia na etapie realizacji
- postawienia w terenie stałych punktów kontrolnych będących drewnianymi słupkami z perforatorem (dziurkaczem) i QRkodem - są to 2. metody potwierdzania obecności w danym miejscu (ograniczenie postawienia punktów jedynie do terenów miejskich)
- postawienia w terenie tablicy informacyjnej przedstawiającą podstawowe informacje o dyscyplinie, w tym samą mapę – aby trasę nie tylko można było pokonać z wydrukowaną mapą, którą należy udostępnić w Internecie do samodzielnego pobrania ale również np. wykonując ad hoc zdjęcie mapy telefonem; na tablicy dodatkowo zamontowana jest skrzynka na przechowywanie map.
- aplikacja do odczytu QRkodów (wirtualna rywalizacja)

Celem dalekosiężnym wnioskodawcy jest postawienie kilkunastu tego typu aren w lasach i parkach na terenie miasta Poznania.
Odwiedź naszą stronę aby dowiedzieć się więcej: http://zmapawlas.wordpress.com i nasz profil na facebook: Zmapawlas!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lasy i parki na terenie Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren osiedla Umultowo (więcej szczegółów w załączniku)
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.
Indywidualnie i grupowo - rodzinnie.
Spacerowicze, biegacze, rowerzyści a zimą - przy pokrywie śnieżnej - narciarze biegowi.
Mieszkańcy bezpośrednich okolic i odleglejszych osiedli.
Sportowcy amatorzy i profesjonaliści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Popularyzacja i możliwość uprawiania aktywnej formy wypoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Pretekst do spaceru i do odwiedzenia lasów i parków. Szczególnie w czasach pandemii koronawirusa jest to idealny sposób na indywidualne (niemasowe) i ciekawe spędzenie wolnego czasu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest użyteczny i atrakcyjny dla ludzi o różnych umiejętnościach (możliwościach).
Projekt uwzględnia szeroki zakres indywidualnych preferencji i umiejętności odbiorców.
Zastosowany projekt jest łatwy do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu koncentracji użytkownika.
Projekt w sposób efektywny łączy ze sobą niezbędne informacje dla użytkownika, niezależnie od warunków otoczenia lub zdolności sensorycznych użytkownika.
Projekt minimalizuje zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego działania.
Zaprojektowany w taki sposób, aby produkt był efektywny, wygodny i wymagał minimalnego wysiłku użytkownika.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
utworzenie mapy do biegów na orientację
(ok 3 km2; 1 km2 - 2 000 zł brutto)
6 000
słupki drewniane z, QRkodem, perforatorem i oznaczeniem
(ok 20 szt; 1 szt - 150 zł brutto)
3 000
tablica informacyjne wraz ze skrzynką na mapy
(1 tablica; 1 szt - 3 000 zł brutto)
3 000
prace montażowe
(1 szt - 1 500 zł brutto)
1 500
udostępnienie projektu, w tym specjalna aplikacja do odczytu QRkodów (np. wirtualna rywalizacja)
(1 kpl - 15 000 zł brutto)
15 000
wynagrodzenie jednostki realizującej zadanie - 1 kpl 1 500
SUMA: 30 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4 000
Dodatkowe załączniki
prezentacja czym jest Zielony Punkt Kontrolny czym jest ZPK.pdf
mapka z orientacyjnym zasięgiem aren arena rejon 7.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paulina Handke
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są zarządzane przez Zakład Lasów Poznańskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji po jego modyfikacji, w szczególności należy zrezygnować z mapy 1. Natomiast realizacja mapy 2 możliwa jest po uzgodnieniu lokalizacji punktów kontrolnych z Zakładem Lasów Poznańskich. Przy realizacji zadania należy także zwrócić szczególną uwagę na Rezerwat Przyrody Żurawiniec oraz silną antropopresję Lasu Piątkowskiego
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 4 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 4 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Błaszczak Piotr, Ciszak Jarosław, Darłowski Benedykt, Ferenc Stanisława, Lewandowicz Monika, Marciniak Patryk, Nowak Piotr, Skrobisz-Pajor Izabela, Sobczak Rafał, Stachowiak Maciej
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.