Budowa chodnika - Chrzanowska i Sokalska


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Budowa chodnika - Chrzanowska i Sokalska
Skrócony opis projektu
Budowa chodnika na ul. Chrzanowskiej i ul. Sokalskiej, pomiędzy ul. Spławie a ul. Dobrepole.
Opis projektu
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców rejonu Spławie i pracowników okolicznych firm. Niezależnie od pory roku ul. Chrzanowską i ul. Sokalską przemieszcza się codziennie kilkadziesiąt osób (w tym rodziców z dziećmi), rowerów i samochodów (osobowych i ciężarowych). Jest to najkrótsza trasa do przystanku MPK (SPLA02 „Spławie) i kościoła Św. Andrzeja Apostoła. Obie ulice są wąskie (bez pobocza), a na krótkim odcinku około 200 metrów znajdują się dwa ostre zakręty o bardzo ograniczonej widoczności. Powyższe czynniki sprawiają, że miejsce to stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu.
Projekt zakłada budowę chodnika po jednej stronie jezdni (po stronie zachodniej i północnej jezdni) na ul. Chrzanowskiej i ul. Sokalskiej, na odcinku od ul. Spławie do ul. Dobrepole (łącznie około 500 m), wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych na ul. Chrzanowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Sokalską) oraz zamontowaniem progów zwalniających w obrębie w/w skrzyżowania i skrzyżowania ul. Chrzanowskiej i ul. Wygon (mapa poglądowa w załączniku).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Chrzanowska i ul. Sokalska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pomiędzy ul. Spławie a ul. Dobrepole
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i pracownicy przemieszczający się w okolicy wyżej wymienionych ulic.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rejon Spławie bardzo szybko się rozwija i z roku na roku zwiększa się liczba mieszkańców czy powstających firm w tej okolicy. Co za tym idzie coraz to więcej osób będzie się przemieszczało tym krótkim i bardzo niebezpiecznym odcinkiem drogi. Wybudowanie chodnika wraz z dodatkową infrastrukturą znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort mieszkania i pracy w tej okolicy. Dodatkowo cały rejon zyska jeszcze na atrakcyjności.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Więcej informacji znajduje się w opisie projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa chodnika 450 000
Ustawienie znaków D-6 przy przejściu dla pieszych 1 000
Przejście dla pieszych na ul. Chrzanowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Sokalską 15 000
Budowa progów zwalniających 48 000
SUMA: 514 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Mapa i zdjęcia do projektu Budowa Chodnika - Chrzanowska i Sokalska_Mapa i zdj_cia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Tomaszewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany pozytywnie. Realizacja zadania do wysokości środków finansowych.
  Zespół Obradował w składzie: Paulina Gowin-Sikora, Krzysztof Olejniczak, Heilman Maciej,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 514 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Proponowany projekt znajduje poza zakresem opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „III rama komunikacyjna – odcinek północny” w Poznaniu (Uchwała Nr L/528/IV/2004 2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004 r.). Pokrywa się tylko w obszarze styku ul. Literackiej z ul. Koszalińską. Na obecnym etapie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod teren drogi publicznej – klasy zbiorczej (oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-Z.1.). Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „III rama komunikacyjna - odcinek północny ” w Poznaniu przeszedł procedurę formalno-prawną wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z protokołem nr 79/VI/22/2012 z dnia 17 maja 2012 r. z narady Prezydenta m. Poznania z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem, plan nie będzie obecnie kierowany do uchwalenia przez Radę Miasta Poznania z uwagi na koszty realizacji przedmiotowego planu oraz sytuację budżetową Miasta Poznania. Biorąc pod uwagę powyższe nie można jednoznacznie przesądzić, że jego obecne założenia projektowe zostaną zatwierdzone przez Radę Miasta Poznania i nie ulegną zmianom. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji dla terenu KD-Z.1 nakazuje się lokalizację: 1) dwóch jezdni z trzema pasami ruchu, w tym dwa pasy podstawowe i dodatkowy pas dla pojazdów skręcających na skrzyżowaniach; 2) skrzyżowania skanalizowanego w kształcie litery T z ulicą zlokalizowaną poza granicą planu; 3) chodnika wydzielonego co najmniej, po północnej stronie ulicy; 4) wydzielonej ścieżki rowerowej po obydwóch stronach ulicy. Inwestycja w zakresie budowy ścieżki rowerowej jest zgodna z zapisami mpzp „III rama komunikacyjna – odcinek północny” w Poznaniu. Całość projektu wchodzi w zakres obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska i Hezjoda” w Poznaniu (Uchwała Nr XV/118/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015). Znajduje się na terenie przeznaczonym pod teren drogi publicznej – klasy zbiorczej (oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD-Z). W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KD-Z ustala się: Na terenie 2KD-Z: a) lokalizację: - dwóch jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu każda, - przystanków autobusowych w zatokach, - obustronnych chodników i przynajmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów. Rekomendacja: W kontekście projektu planu „III rama komunikacyjna – odcinek północny” w Poznaniu nie ma przeciwwskazań do realizacji projektu „Literacka Trasa Rowerowa i Piesza”.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Oledzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Filipiak, Magdalena Filipiak, Wiesława Kaniewska, Iwona Kruszona, Irena Najdkowska, Jakub Napierała, Mariusz Przybyła, Paweł Woźniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.