Jeden,dwa- Twój plac zabaw toaletę ma!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Jeden,dwa- Twój plac zabaw toaletę ma!
Skrócony opis projektu
Realizacja 4 ogólnodostępnych toalet zlokalizowanych przy największych placach zabaw
Opis projektu
Projekt zakłada budowę 4 toalet automatycznych we wskazanych miejscach:
- park Szelągowski,
- park Chrobrego,
- park Batorego-Śmiałego,
- przy placu zabaw zlokalizowanym na terenie malty - mpzp obszar malta teren 5ZP2.

Toalety będą zautomatyzowane, ogólnodostępne (także dla osób z niepełnosprawnościami), wyposażone w przewijaki dla niemowląt, wandaloodporne, bezpieczne i higieniczne.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Całe miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Place zabaw
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami będą przede wszystkim rodzice, dziadkowie, opiekunowie, dzieci, młodzież (osoby korzystające z placów zabaw), a także przechodnie, osoby przebywające w parkach, na terenach zielonych, rekreacyjnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie w Poznaniu funkcjonuje wiele atrakcyjnych, dużych placów zabaw, z których licznie korzystają dzieci pod opieką rodziców i dziadków oraz opiekunów, a także młodzież. Przy większości z nich brak obiektu zapewniającego możliwość zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych. Szczególnie w odniesieniu do małych dzieci, będących w okresie tzw. odpieluchowania, bliskość toalety jest ogromnie ważna.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Toalety będą spełniały wszystkie wymogi dot. możliwości korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami (brak schodów, wielkość pomieszczenia, strefy komfortowego korzystania z urządzeń, uchwyty itp.)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Toalety automatyczne:
-park Szelągowski,
- park Chrobrego,
- park Batorego-Śmiałego,
- przy placu zabaw zlokalizowanym na terenie malty, mpzp obszar malta teren 5ZP2.
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 140 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Helena Zadumińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwy do zaopiniowania ZZM i POSiR - konieczna opinia MPU i WUiA w zakresie możliwości lokalizacji toalet.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wykonanie projektu zapewni możliwość zaspokojenia potrzeb fizjologicznych przy placach zabaw dzieciom oraz ich opiekunom. Jest to również istotne ze względu na korzystanie z placów dzieci w okresie odpieluchowania.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Nowotna, Robert Górny, Anna Dolecka. Pozyskano również opinię Kierownika ds. sanitarnych UK Agnieszki Pomaskiej.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 140 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 140 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji w przypadku modyfikacji wniosku. Wnioskodawczyni wyraziła zgodę na zmianie w projekcie. ZZM proponuje lokalizacje toalet w parkach: Rataje, Heweliusza, Szelągowskim, na os. Chrobrego i na os. Batorego – Śmiałego. W parkach Sołackim, Jana Kasprowicza i Jana Pawła II są już toalety. W parku im. Adama Wodziczki powstanie toaleta w bieżącym roku. W parku im. Bambrów Poznańskich do 2025 r. nie można zainstalować toalety, ponieważ został on zrealizowany z pomocą środków unijnych, w związku z czym przez 5 lat nie wolno dokonywać w nim zmian, w tym zmniejszać powierzchni biologicznie czynnej (zasada trwałości projektu). Realizacja toalety na działce nr 1/1, arkusz mapy 13, obręb 50 Naramowice przy ul. Jasna Rola będzie kolidować z drzewami. Na pl. Asnyka brak jest miejsca na toaletę – duża kolizja z zielenią. Z informacji uzyskanych w Usługach Komunalnych, które zajmują się realizacją toalet publicznych w Poznaniu wynika, że koszt 1 toalety (wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego) wynosi około 500 tysięcy złotych. Przewidziana kwota 2 mln zł wystarczy na 4 toalety.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
 • Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji przez jednostkę: dot. lokalizacji przy placu zabaw na północnej stronie Jeziora Maltańskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie JEDEN, DWA – TWÓJ PLAC ZABAW TOALETĘ MA Plac zabaw w Parku Sołackim Wskazany teren objęty jest mpzp „Sołacz – część A”  w  Poznaniu oznaczony symbolem ZP/WS są to tereny zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi w klinie zieleni. Obszar ten obejmuje cały park Sołacki. W §8, pkt. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) utrzymanie zabudowy związanej z usługami hotelarskimi i gastronomicznymi oraz toalet, w miejscach wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy; 2) zakaz lokalizacji: a) nowych budynków, W związku z brakiem określenia szczegółowego lokalizacji toalety przy parku, należy ją przewidzieć zgodnie z ww. przepisami MPZP Rekomendacja: TAK z zastrzeżeniem zachowania zgodności z mpzp Plac zabaw w Parku Wodziczki Teren nie jest objęty mpzp, wymagane jest przerowadzenie postępowania o wydanie warunków zabudowy w Urbanistyce a następnie zgłoszenie zamierzenia w Architekturze WUiA Rekomendacja: TAK Plac zabaw w Parku Kasprowicza Teren nie jest objęty mpzp, wymagane jest przerowadzenie postępowania o wydanie warunków zabudowy w Urbanistyce a następnie zgłoszenie zamierzenia w Architekturze WUiA teren zlokalizowany obszarze ochrony konserwatorskiej - wskazana opinia MKZ Rekomendacja: TAK Plac zabaw na Placu Asnyka Teren nie jest objęty mpzp, wymagane jest przerowadzenie postępowania o wydanie warunków zabudowy w Urbanistyce a następnie zgłoszenie zamierzenia w Architekturze WUiA teren zlokalizowany obszarze ochrony konserwatorskiej - wskazana opinia MKZ Rekomendacja: TAK Plac zabaw w Parku Rataje Wskazany teren objęty jest mpzp „RATAJE-PARK”  w  Poznaniu oznaczony symbolem 5ZP są to tereny publiczne zieleni urządzonej – park osiedlowy Zapisy mpzp nie przewidują możliwości innych obiektów budowlanych niż lokalizację budowli Sportowych i lokalizację obiektów małej architektury. Zaproponowany rodzaj toalet nie stanowi obiektu małej architektury. Rekomendacja: NIE Plac zabaw przy jeziorze Malatańskim Teren objęty jest mpzp „MALTA”  w  Poznaniu. Jako że nie ma szczegółowo wskazanego terenu ewentualnej lokalizacji toalety, przyjeto, że chodzi o tereny placów zabaw od strony stacji narciarskiej oznaczone symbolem 10ZP2 są to tereny zieleni ogólnie dostępnej. Zgodnie z zapisami mpzp Na terenie 10ZP2 ustala się utrzymanie istniejących obiektów budowlanych: amfiteatru, obiektów małej architektury w dotychczasowej skali. Zaproponowany rodzaj toalet nie stanowi obiektu małej architektury. Rekomendacja: NIE Plac zabaw na Naramowicach (Jasna Rola) Jako że nie ma szczegółowo wskazanego terenu ewentualnej lokalizacji toalety, przyjeto, że chodzi o teren placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Jasna Rola Teren nie jest objęty mpzp, wymagane jest przerowadzenie postępowania o wydanie warunków zabudowy w Urbanistyce a następnie zgłoszenie zamierzenia w Architekturze WuiA. Rekomendacja: TAK Plac zabaw przy ul. Heweliusza (Park Wojciecha Wróża) Wskazany teren objęty jest mpzp „teren Gospody Targowej w Poznaniu”  oznaczony symbolem 1ZP, 2ZP są to tereny parku miejskiego. Zgodnie z zapisami mpzp na terenie 1ZP, 2ZP dopuszcza się lokalizowania ciągów pieszych i placyków z nawierzchni umożliwiającej infiltrację wód opadowych oraz obiektów małej architektury i oświetlenia. Zaproponowany rodzaj toalet nie stanowi obiektu małej architektury. Rekomendacja: NIE Plac zabaw w Parku Jana Pawła II Teren nie jest objęty mpzp, wymagane jest przerowadzenie postępowania o wydanie warunków zabudowy w Urbanistyce a następnie zgłoszenie zamierzenia w Architekturze WUiA teren zlokalizowany obszarze ochrony konserwatorskiej - wskazana opinia MKZ Rekomendacja: TAK Plac zabaw w Parku Bambrów Poznańskich Teren nie jest objęty mpzp, wymagane jest przerowadzenie postępowania o wydanie warunków zabudowy w Urbanistyce a następnie zgłoszenie zamierzenia w Architekturze WUiA Rekomendacja: TAK
  Zespół Obradował w składzie: Beata Horoszko Makarska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 4" do uchwały nr XXII/123/V/2021 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Białek Radosław, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kaczmarek Krystyna, Kędzierska Hanna Król Witold, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Osman Krzysztof, Perz Jan, Polaczyk Jakub, Rzadkiewicz Iwona, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Powstały w ostatnich latach zespół Placu zabaw dla dzieci i Plenerowej siłowni dla dorosłych oraz coraz bogatsza oferta kulturalno-gastronomiczna i rekreacyjna Ogrodu Szeląg sprawiają, że rejon Parku Szelągowskiego staje się coraz chętniej odwiedzanym przez mieszkańców punktem na mapie Poznania. Zapewnienie godziwych warunków sanitarnych jest oczekiwanym rozwiązaniem zgłaszanych potrzeb mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Janczewski - Przewodniczący Halina Owsiana Wojciech Dobski Maria Adamczewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Michał Grześ, Piotr Iwański, Mateusz Kalke, Joanna Korcz, Sebastian Kowalik, Agnieszka Lipińska, Janina Paprzycka, Paweł Szymański, Wojciech Trojanowski, Rafał Zabel.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.