Zielone Fyrtle - łączą nas drzewa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Zielone Fyrtle - łączą nas drzewa
Skrócony opis projektu
Dzięki wspólnej międzyosiedlowej inicjatywie nasze osiedla stają się bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom.
Opis projektu
Projekt zrealizowany będzie na terenie trzynastu Osiedli Miasta Poznania dzięki ogromnemu zaangażowaniu w przygotowanie merytoryczne przedstawicieli Osiedli Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Fabianowo-Kotowo, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Kwiatowe, Naramowice, Podolany, Krzyżowniki-Smochowice, Piątkowo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Strzeszyn oraz Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulice, na których realizowany będzie projekt, wymieniono w załączniku.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Fabianowo-Kotowo, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Kwiatowe, Naramowice, Podolany, Krzyżowniki-Smochowice, Piątkowo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Strzeszyn oraz Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Potencjalni odbiorcy projektu
Na zwiększeniu ilości zieleni skorzystają wszyscy Mieszkańcy Miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pomimo wszelki starań wiele Osiedli Miasta Poznania ubożeje w zieleń. Jest to spowodowane starzeniem się drzewostanu oraz pracami inwestycyjnymi. Ten projekt daje szansę na uzupełnienie brakującego zadrzewienia oraz stworzenie ciekawych przestrzeni przyjaznych do życia.
Zieleń, drzewa i krzewy to nie tylko czystsze powietrze - to również obniżenie temperatury chodników i ulic w upalny dzień, to także mała retencja - zatrzymywanie jakże cennej wody opadowej w systemach korzeniowych oraz w liściach. Dzięki nowym nasadzeniom odchodzimy od wizji miasta będącego wyłącznie betonową pustynią. Ten projekt, dzięki swojej dywersyfikacji, pozytywnie wpłynie na wygląd i jakość wielu miejsc w Naszym Mieście.

Dziękuję przedstawicielom wszystkich trzynastu Osiedli zaangażowanym w przygotowanie tego projektu. Bez Was nie było by to możliwe. Wykonaliście swoją pracę perfekcyjne dając Naszym Mieszkańcom szczegółowo rozpisany Projekt, na który bez wahania mogą oddać swój głos!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów prowadzone są w miejscach, gdzie nie powodują powstawania barier architektonicznych a zieleń w tkance miejskiej funkcjonuje ponad podziałem na osoby pełnosprawne i z niepełnosprawnościami. To właśnie zieleń tworzy w mieście przestrzeń przyjazną do życia dla wszystkich.

Prosimy Wszystkich o głosowanie na Nasz Projekt!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole:
- Nasadzenia na skwerach na terenie Osiedla - 110 500 zł
2. Chartowo:
- Nowe nasadzenia na terenie Osiedla Rusa - 35.000,00 zł

3. Fabianowo-Kotowo:
- Zielony ogród biblioteki - 74.277,00 zł
- Zieleń na placu przy ul. Fabianowo - 90.000,00 zł
309 777
4. Głuszyna:
- Projekt rewitalizacji parku przy ul. Silniki plus nasadzenia drzew, krzewów, rabat kwiatowych do wysokości środków - 110.000,00 zł
- Nasadzenia drzew na OSiR Głuszyna - 23.000,00 zł
- Nasadzenia drzew teren SP 53 - 20.000,00 zł
5. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
- Nasadzenia na terenie ZSO2 Krzesiny - 61 278 zł
- Rewitalizacja wschodniej części parku przy dworze na Krzesinach - 93.000,00 zł
- Pielęgnacja zieleni niskiej w pasie drogowym ul. Garaszewo - 10.000 zł
317 278
6. Kwiatowe:
- Nasadzenia na terenie przyległym do placu zabaw ul. Krokusowa - 104.000,00 zł (realizacja warunkowa - WJPM zrealizuje zadanie po otrzymaniu terenu przez Radę Osiedla Kwiatowe do korzystania)
- Senior na spacerze - montaż 3 ławek, koszy na śmieci wraz z nasadzeniami wzdłuż ulicy Szarotkowej - 60.000,00 zł
7. Naramowice:
- Zielone zagospodarowanie terenu SP60 - 164.278,00 zł
328 278
8. Podolany
- Skwer przy ul. Karpińskiej - 164.278,00 zł
9. Krzyżowniki-Smochowice
- Rozbudowa istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego i zieleni na działce nr 1/177, ark. 28 obręb Krzyżowniki 153 000 zł
317 278
10.Piątkowo
- Nasadzenia ok. 40 drzew na Piątkowie:

1) w parku na os. Chrobrego, na działkach nr 258/45 i 258/74, arkusz 11, obręb 53 Piątkowo,

2) w parku między os. Batorego i Śmiałego na działkach nr 254/48, 254/31, 253/21 i 189/97, arkusz 15, obręb 53 Piątkowo oraz działce nr 258/75, arkusz 11, obręb 53 Piątkowo - 90 000,00 zł

11. Starołęka-Minikowo-Marlewo
- Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy szkole podstawowej nr 63 - 164.278,00 zł
254 278
12.Strzeszyn
- rewitalizacja terenów przy torach (między torami a ul. Czesława Miłosza i Poli Gojawiczyńskiej (prace pielęgnacyjno - porządkowe) - 164.278,00 zł
13.Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
- Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Sierpowej - 278 833,00 zł
- Alejka spacerowa o ekologicznej nawierzchni przepuszczalnej w Krzesinkach przy stawku - 30.000,00 zł
473 111
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 400 000
Dodatkowe załączniki
Szczegółowy zakres projektu po odwołaniu - WERSJA OSTATECZNA Zielone fyrtle PBO22 - wersja ostateczna.xlsx
Zgoda dyrekcji SP 60 SP60_Zielony_Bud_et.pdf
Zgoda dyrekcji ZSO2 Opinia ZSO2 Zielone Fyrtle.pdf
Zgoda dyrekcji SP 53 Zgoda Dyr.SP53.pdf
Szczegółowy zakres projektu po konsultacji z autorem i wydziałami Zielone fyrtle PBO22 - ostateczny kszta_t zadania.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Ad. 1: ZDM Ad. 2: - WO (SP nr 6) - ZDM (ul. Szwajcarska) Ad. 3: - WK/Biblioteka Raczyńskich (36/08/1/7) - WWJP (36/08/1/10) Ad. 4: - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska / ZZM (14/01/6/4 , 14/01/7/2) - WWJP (14/01/4/8) - WO (ZSzOS nr 5) Ad. 5: - WO (ZSO nr 2) - ZDM (10/27/51/1 i 10/27/59) - ZKZL (10/35/3/7 i 10/27/28/1) Ad. 6: - ZDM (ul. Szarotkowa) - WWJP (plac zabaw przy ul. Krokusowej) Ad. 7: WO (SP nr 60) Ad. 8: WKiOŚ/ZZM (25/17/174, 25/17/175, 25/17/176) Ad. 9: WWJP (22/16/99/29) Ad. 10: WKiOŚ/ZZM (53/12/587/126 i 53/12/587/48) Ad. 11: WO (SP nr 63) Ad. 12: - WKiOŚ/ZZM (25/07/5/678) - ZDM (25/13/1/624) Ad. 13: WKiOŚ/ZZM (10/40/15, 10/40/26/11)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym w dniu 22.09 zmieniono decyzję na pozytywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze 22.09.21.
  Zespół Obradował w składzie jak w karcie rekomendacji
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Wyjaśnienia zostały przesłane droga mailowa lecz nie zostały uwzględnione w regulaminowym czasie. Zarząd Zieleni Miejskiej potwierdza w rozmowie telefonicznej, że przyjmie proponowane zadania do realizacji.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania, który m.in. dąży do zwiększania powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zielni miejskiej. Ponadto drzewa i krzewy odgrywają bardzo ważną rolę szczególnie w środowisku miejskim. Natomiast należy podkreślić, że sadzenie drzew na terenach miejskich musi być przemyślane pod wieloma kątami. Szczególną uwagę należy zwrócić na nasadzenia drzew w pasie drogowym gdzie jest to bardzo utrudnione ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego, chodniki oraz wąskie pasy zieleni. Plany nasadzeń w takich miejscach wymagają każdorazowo bardzo szczegółowej analizy map zasadniczych, która daje odpowiedź, czy możliwe jest wprowadzenie zieleni wysokiej w interesującym nas terenie. Analiza taka musi uwzględniać plany przebudowy i rozbudowy sieci drogowej oraz jej infrastruktury np.: planowanej budowie ścieżek rowerowych. W związku z powyższym często się zdarza, że w miejscach, które potencjalnie wyglądają na nadające się do obsadzenia, niestety nie ma możliwości wprowadzenia nowych drzew. W trudnych warunkach miejskich tylko zaostrzone wymagania dotyczące zarówno parametrów materiału roślinnego jak sposobu wykonania nasadzeń i jej pielęgnacji po posadzeniu, gwarantują przeżycie drzew. Podobna sytuacja ma miejsce na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, które w większości stanowią tereny urządzonych już parków i zieleńców. Jednak celem miasta, zgodnie ze Strategią Rozwoju, jest dążenie do budowy „zielonego” i ekomobilnego miasta, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich tereny zieleni. Reasumując opinia pozytywna w odniesieniu do terenów administrowanych przez ZZM oraz biorąc pod uwagę analizę własnościową wskazanych lokalizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie placówek oświatowych, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty. Realizacja projektu do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W związku ze złożonym wnioskiem PBO 2022 „Zielone Fyrtle - Łączą nas drzewa”, informuję, że Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w zakresie dotyczącym terenów administrowanych przez Osiedla Wydział wydał następujące opinie: Pkt 3 Osiedle Fabianowo–Kotowo – opinia negatywna, teren nie został przekazany Osiedlu, Rada Osiedla postuluje w tym miejscu utworzenie Domu Aktywności Lokalnej, w związku z czym prawdopodobnie działka zarządzana będzie przez instytucję kultury a nie przez tut Wydział. Pkt 4 Osiedle Głuszyna - opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM i w ramach środków uzyskanych z dofinansowania zlecone zostanie wykonanie nasadzeń wraz z ich 3-letnią pielęgnacją. Nieruchomość została przekazana Uchwałą Zarządu Miasta Poznania Osiedlu Głuszyna do korzystania. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy komfortu korzystania i uatrakcyjni obiekt rekreacyjny przy ul. Głuszyna. Realizacja zadania nastąpi do wysokości posiadanych środków. Nasadzona zieleń utrzymywana będzie ze środków Osiedla Głuszyna. Pkt 6 Osiedle Kwiatowe – opinia negatywna - teren u zbiegu ul. Krokusowej i ul. Stokrotkowej nie został przekazany Osiedlu. Wniosek Osiedla w tej sprawie przekazany został do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który ze względu na odmowną decyzję ZDM - administratora terenu (droga publiczna) poinformował pismem, że nie może przekazać działki Osiedlu. Zarząd Osiedla wystąpił ponownie do WGN o rozważenie wydzielenia ww. terenu z działki drogowej, a następnie przekazanie go Osiedlu. nie otrzy,a;ismy keszcze odpowiedzi w sprawie wystapieni aosielda . Pkt 9 Osiedle Krzyżowniki-Smochowice – opinia negatywna - Osiedle ma przekazaną tylko część dz. 99/29, na której powstał ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią piaszczystą (w całości), w związku z czym nie ma możliwości wykonania nasadzeń i ścieżek utwardzonych w części przekazanej Osiedlu, ponieważ jest ona już zagospodarowana. Pozostała część działki znajduje się w zasobach miasta. Check-lista została wypełniona tylko dla pkt 4 - lokalizacja ul. Głuszyna Wnioskodawca został powiadomiony mailem z 20.08.br. o negatywnej opinii Po spotkaniu odwoławczym w dniu 22.09 zmieniono decyzję na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 23 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 6 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ad. 1. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole- Nasadzenia na pięciu skwerach na terenie osiedla - ZDM rekomenduje pozytywnie wykonanie przedmiotowego zakresu zadania - szacowany koszt realizacji 110.500 zł; Ad. 2. Chartowo - Nasadzenia wzdłuż ulicy Szwajcarskiej - ZDM rekomenduje negatywnie wykonanie zadania. Działki wzdłuż ul. Szwajcarskiej to głównie układ skrzyżowania z jezdniami i chodników obsadzone już częściowo drzewami. Brak możliwości wykonania dodatkowych nasadzeń z powodu występowania infrastruktury podziemnej. Ad. 5. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - Zagospodarowanie terenu zielenią w pasie drogowym ul. Garaszewo - W ocenie ZDM brak możliwości dokonania kolejnych nasadzeń w przedmiotowej lokalizacji. ZDM dokona wyłącznie pielęgnacji zieleni niskiej w pasie drogowym ul. Garaszewo - szacowany koszt realizacji 10.000 zł; Ad. 6. Kwiatowe - Nasadzenia na terenie przyległym do placu zabaw ul. Krokusowa - wskazany teren zieleni stanowiący fragment działki nr 416, ark. 12 obręb 41, jest objęty postępowaniem w sprawie zmiany granicy pasa drogowego ul. Szarotkowej, w celu przekazania działki do korzystania Osiedlu Kwiatowemu. Jeżeli potwierdzi się, że ZDM nie będzie administrował wskazanym terenem wówczas realizacja zadania nie będzie możliwa. Wcześniejsza pozytywna opinia w sprawie możliwości wykonania nasadzeń była wydana przed wnioskiem o zmianę granicy pasa drogowego - szacowany koszt realizacji 104.000 zł (przy braku zmiany zarządcy terenu). W przypadku zmian zarządcy, w tym również wykonawcy części zadania należy umniejszyć środki przekazane do ZDM. Senior na spacerze - montaż 3 ławek, koszy na śmieci wraz z nasadzeniami wzdłuż ulicy Szarotkowej - ZDM rekomenduje pozytywnie wykonanie przedmiotowego zakresu zadania - szacowany koszt realizacji 89.000 zł; Ad. 12. Strzeszyn - Rewitalizacja terenów przy torach - Jako, że przeważającą część terenów wskazanych w projekcie stanowią grunty administrowane przez ZDM, rekomenduje się aby projekt w całości (w miarę możliwości) był realizowany przez ZZM. Ad. 13. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Sierpowej - ZDM rekomenduje pozytywnie wykonanie przedmiotowego zakresu zadania - szacowany koszt realizacji - 280.000 zł. ZDM zastrzega, że wskazane w projekcie lokalizacje są lokalizacjami przykładowymi. Ostateczne ilości nasadzeń wraz z miejscami ich wykonania określone zostaną w dokumentacji projektowej. Po spotkaniu odwoławczym w dniu 22.09 zmieniono decyzję na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie: Agnieszka Szulc, Piotr Libicki Beata Brzoskowska, Anna Leitgeber
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 593 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie ZKZL nie ma zabezpieczonych środków na eksploatacje tego typu infrastruktury. Teren nieuporządkowany inwestycyjnie. Brak MPZP. W kontekście Nowotarskiej: Spółka rozważa możliwość realizacji komunalnej zabudowy mieszkaniowej w tej lokalizacji (w studium te tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami), zatem wykonywanie nasadzeń w ramach projektów finansowanych z PBO na ten moment może okazać się niecelowe. W przypadku decyzji o budowie mieszkań w tej lokalizacji może zajść konieczność wycinki posadzonych drzew z uwagi na ich kolizje z planowaną zabudową lub infrastrukturą konieczną dla jej obsługi.Opinia negatywna. Po spotkaniu odwoławczym w dniu 22.09 zmieniono decyzję na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Marcin Grabowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Konieczne jest wykreślenie pozycji z projektu, co do których nie ma zgody zarządcy terenu na realizację. Po wyrażeniu zgody przez autora projektu i dokonaniu wszystkich zmian, rekomendacja zostanie zmieniona na pozytywną. Po spotkaniu odwoławczym w dniu 22.09 zmieniono decyzję na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
 • Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury pozytywnie opiniuje element składowy projektu pn. "Zielone Fyrtle - Łączą nas Drzewa", dotyczący zagospodarowania ogrodu filii 15 Biblioteki Raczyńskich na osiedlu Fabianowo-Kotowo. Odrębnej rekomendacji udzieliła też Pani Dyrektor Biblioteki Raczyńskich - Anna Gruszecka.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Barbara Bartkowiak, Roman Bartkowiak, Jolanta Gątarska, Marzena Moryson-Patalas, Andrzej Patalas, Stanisława Sezonowicz, Krzysztof Stobieniecki, Wojciech Wilczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Radę Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Jakub Dalz, Grzegorz Gryska, Eugeniusz Gruszczyński, Grzegorz Lewandowski, Mariusz Matysiak, Ireneusz Pachliński, Filip Piotrowski, Waldemar Pniewski, Borys Rembeza, Mariusz Szlendak, Jakub Świątek, Marek Tomaszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Damian Kubiak, Robert Sereda, Michał Szajkowski, Daria Zając oraz Monika Gryska Łączniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Biniek, Weronika Dudek, Artur Gorwa, Krzysztof Kaczyński, Tomasz Klemenczak, Joanna Kraus, Marta Nowak, Paweł Sowa, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt odpowiada na oczekiwania mieszkańców oraz zmiany klimatyczne na świecie i jest rekomendowany przez Zarząd Osiedla Podolany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Dorota Cymerys, Grażyna Dudzińska, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.