Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2
Skrócony opis projektu
Poprawa komfortu akustycznego w pomieszczeniach szkolnych tak, aby spełniały one obowiązujące wymagania akustyczne
Opis projektu
Główne cele projektu to ograniczenie hałasu w szkole oraz poprawa infrastruktury technicznej. Hałas to „niewidoczny” i często niedoceniany element środowiska, mocno wpływający nie tylko na komfort przebywania w przestrzeni szkolnej, ale również utrudniający koncentrację dzieciom nadwrażliwym słuchowo, których jest co raz więcej. Projekt nastawiony jest na poprawę środowiska akustycznego szkoły a tym samym poprawę komfortu pracy uczniów i nauczycieli oraz podniesienie efektywności nauczania i wyrównaniem szans dzieci hipersensytywnych słuchowo. Projekt zakłada jednocześnie poprawę istniejącej infrastruktury szkolnej i dopasowanie jej do obecnych standardów środowiskowych – niska emisja i energooszczędność.
Główne działania realizowane na terenach obu szkół tj. Szkoły Podstawowej nr 38 w ZS-P nr 10 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu obejmą:
1. modernizację infrastruktury szkół polegającą na montażu paneli pochłaniających hałas.
2. modernizacja instalacji ppoż., elektrycznej i IT, zapewniającej bezpieczne i sprawne jej funkcjonowanie
3. modernizacja oświetlenia na energooszczędne zapewniające lepszy komfort przebywania i pracy w wybranych pomieszczeniach szkół
4. modernizacja m.in. drzwi i podłóg z zastosowaniem ekologicznych materiałów w wybranych pomieszczeniach szkół odpowiadających wymogom ochrony ppoż.
5. malowanie wybranych klas z zastosowaniem ekologicznych materiałów zapewniających poprawę estetyki i komfortu nauki oraz przebywania uczniów i nauczycieli – w pomieszczeniach w których nastąpiły prace modernizacyjne
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Romana Brandstaettera, Osiedle Wichrowe Wzgórze

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6, 61-659 Poznań Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Poznaniu, Osiedle Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do ww. szkół oraz pracownicy, co daje prawie 1000 odbiorców.
Projekt uzyskał zgodę Dyrektorów obydwu placówek, a niezbędny zakres zmian został opisany na podstawie przeprowadzonych konsultacji z obydwoma Szkołami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem jest zwiększenie nakładów na niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolną Pozostają onew ciąż na niewystarczającym poziomie i chcemy, aby te środki były przeznaczone na podniesienie jakości przestrzeni w jakiej nasze dzieci się uczą.

Chociaż akustyka jest dość nieuchwytnym i abstrakcyjnym pojęciem, to z własnego doświadczenia wszyscy wiemy, że hałas po prostu przeszkadza i męczy. Badania to potwierdzają i wskazują, że aż 20% dzieci uczęszczających do polskich szkół podstawowych skarży się na wady słuchu, a niemal 30% na szumy uszne. Powodem tak niekorzystnej statystyki jest hałas, który na szkolnych korytarzach i w salach lekcyjnych znacznie przekracza granice dopuszczalnej normy. Na zbyt wysokie natężenie dźwięków skarżą się także nauczyciele – niemal 80% z nich wskazuje hałas jako główną przyczynę zmęczenia zawodowego. Dlatego zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych ma tak ogromne znaczenie dla funkcjonalności przestrzeni wspólnych, zwłaszcza pomieszczeń o przeznaczeniu edukacyjnym, terapeutycznym i wypoczynkowym
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zakłada stworzenie cichej przestrzeni do nauki i zabawy poprzez zastosowanie rozwiązań tworzących przyjazną akustykę w pomieszczeniach szkolnych.
Zależy nam na stworzeniu komfortowego środowiska nauki dla wszystkich uczniów i pracy dla nauczycieli. W Polsce od 2018 r. obowiązkowe stało się stosowanie normy PN-B-02151-4, potocznie zwanej pogłosową, a dotyczącej warunków pogłosowych i transmisji mowy. Stąd pomysł na poprawę akustyki pomieszczeń szkolnych i dobór materiałów pochłaniających dźwięk.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Pomiary akustyczne.
2. Projekty pomieszczeń z uwzględnieniem elementów akustycznych (dźwiękochłonnych).
3. Inne projekty.
4. Inne uzgodnienia konstrukcyjne, przeciwpożarowe, higieniczno-sanitarne.
5. Koszty materiałów i robocizny.

Podział kosztów między szkoły - po 300 000 zł.

Zakres projektu będzie realizowany do wysokości środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego

Ostateczny zakres może się różnić między szkołami.

600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda dyrektora SSP2 zgoda dyrektora_SSP2.pdf
Zgoda dyrektora SP38 zgoda dyrektora_SP38.pdf
prezentacja 1 Ha_as w szko_ach 1.pdf
prezentacja 2 Ha_as w szko_ach 2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mariusz Adamczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość w rejonie os. Wichrowe Wzgórze 114 jest objęta umową o korzystanie. Zgodnie z postanowieniami umowy biorący do korzystania jest zobowiązany do ochrony i konserwacji powierzonego mienia oraz urządzeń, w tym napraw i remontów urządzeń i instalacji, a także do konserwowania, serwisowania i naprawy źródeł ciepła. Wskazane w projekcie zadanie, tj. „malowanie wybranych klas (…)” nie moze być realizowane w ramach PBO, a zatem realizacja zadania nie może zostać powierzona ZKZL sp. z o.o. - Rekomendacja WGN -Realizacja projektu może zostać powierzona spółce ZKZL Sp. z o.o. z wyłączeniem „malowanie wybranych klas (…)” ponieważ Spółka może w ramach inwestorstwa zastępczego wykonywać jedynie prace modernizacyjne.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Zmieniono rekomendację na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dn. 23.09.21
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, S.Błażęk, M.Grabowski, K.Przybysz, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Mariusz Adamczak Poznań, 07.09.2021 r. Wnioskodawca Projektu „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi.” Projekt 74 PBO22 ODWOŁANIE Od negatywnej opinii ZKZL w sprawie realizacji projektu „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi.” W ramach PBO 22 W odpowiedzi na negatywną opinię Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o. składam od niej odwołanie. Poniżej zamieszczam wyjaśnienia dotyczące sformułowanych zarzutów: 1. Zgadzam się, że zadanie wymaga sporządzenie projektu. Jednocześnie informuję, że koszt sporządzenia projektu w przypadku pozyskania finansowania poniesie Szkoła. 2. W związku z podnoszonym ryzykiem związanym z obecną sytuacją rynkową („wzrosty cen, ponawiane przetargi”) informuję, że Szkoła w przypadku pozyskania finansowania proponuje podział całości projektu na cztery obszary priorytetowe. Ułożone są one według pierwszeństwa ich realizacji. Poniższy podział może stanowić podstawę do ogłaszania następujących po sobie przetargów. Pozwoli to na realizację planowanych zadań do wysokości zakładanego budżetu. W przypadku wykorzystania środków w pierwszej grupie, kolejne przetargi nie będą realizowane z puli PBO, a Szkoła wykona je sama ze środków własnych w kolejnych latach. Podział na obszary priorytetowe: a) priorytet pierwszy: modernizacja infrastruktury szkół polegającą na montażu paneli pochłaniających hałas w sali gimnastycznej, salach lekcyjnych i na korytarzach, przyczyniających się do znaczącego obniżenia jego poziomu. b) priorytet drugi: malowanie klas z zastosowaniem ekologicznych materiałów zapewniających poprawę estetyki i komfortu nauki oraz przebywania uczniów i nauczycieli. c) priorytet trzeci: wymiana instalacji ppoż., elektrycznej i IT, zapewniającej bezpieczne i sprawne jej funkcjonowanie, d) priorytet czwarty: wymiana oświetlenia na energooszczędne zapewniające lepszy komfort przebywania i pracy w wybranych pomieszczeniach szkół oraz wymiana drzwi i podłóg z zastosowaniem ekologicznych materiałów w wybranych pomieszczeniach szkół odpowiadających wymogom ochrony ppoż. 3. W związku z umową pomiędzy Szkołą a ZKL, Szkoła zobowiązana jest do ponoszenia corocznych środków na eksploatację budynku, tak więc ZKZL nie musi ich zabezpieczać w swoim budżecie. Proszę o ustalenia terminu spotkania z przedstawicielem ZKZL Jeżeli Wystąpi konieczność dostarczenia jakiś dokumentów proszę o informację mailową lub telefoniczną
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W zakresie dt. SSP2: Zadanie wymaga sporządzenia projektu co czyni zamiar inwestycyjny nieściśle określonym. W związku z tym faktem jak i obecną sytuacją rynkową (wzrosty cen, ponawiane przetargi), niemożliwym jest, żeby ocenić czy środki określone na realizację są wystarczające i czy zadanie zmieści się do wykonania w jednym roku kalendarzowym. Ponadto, ZKZL nie ma zabezpieczonych środków na eksploatację obiektu. Opinia negatywna.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek. Marcin Grabowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty. Realizacja projektu do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.