Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola
Skrócony opis projektu
Modernizacja infrastruktury szkół i przedszkoli polepszy warunki do zabawy, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
Opis projektu
PROJEKT ZAKŁADA PRZEPROWADZENIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC:
1. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 37 na Wichrowym Wzgórzu.
2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 185 na Wichrowym Wzgórzu.
Prace modernizacyjne na obu placach zabaw zakładają montaż nowoczesnych, kolorowych, atrakcyjnych i bezpiecznych dla dzieci urządzeń zabawowo-sportowych. Wybrane urządzenia uwzględniają różną sprawność fizyczną dzieci oraz różne umiejętności interpersonalne, są łatwo dostępne i dostosowane dla każdej grupy wiekowej. Po godzinach pracy przedszkoli place zabaw będą ogólnodostępne.
3. Projekt „Ogrody szkolne, dziedziniec wewnętrzny - strefą relaksu” przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu.
Prace mają na celu kompleksowe zagospodarowanie terenu szkoły z uwzględnieniem ekologii, estetyki oraz funkcjonalności poprzez stworzenie przyjaznych miejsc dla nauki i odpoczynku, w których uczniowie oraz mieszkańcy będą mogli się spotkać i porozmawiać. Zostaną stworzone „zielone klasy”, dostosowane do prowadzenia zajęć na zewnątrz.
4. Modernizacja boiska piłkarskiego TPS WINOGRADY im. Tadeusza Mariana Rogowskiego przy XX Liceum Ogólnokształcącym na Wichrowym Wzgórzu.
Prace mają na celu rozbudowę trybun dla kibiców poprzez montaż rzędów nowoczesnych siedzisk na trybunie zachodniej.
5. Modernizacja mini parku linowego „MAŁPI GAJ” i siłowni zewnętrznej przy XX Liceum Ogólnokształcącym na Wichrowym Wzgórzu.
Prace mają na celu montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery, montaż paneli ogrodzenia, furtki i bramy wejścia głównego oraz tablic informacyjno-regulaminowych.
6. Rewitalizacja placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa.
Prace mają na celu stworzenie zielonej eko strefy rekreacji, wypoczynku i edukacji dla dzieci na świeżym powietrzu, tworząc możliwość prowadzenia zajęć, odpoczynku dla dzieci podczas przerw, a także miejsca dla rodziców oczekujących na dzieci i przychodzących do szkoły oraz organizacji spotkań dla dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców. Prace zakładają również stworzenie miejsc do przestrzennych gier planszowych.

Wszystkie założenia projektowe zostały opracowane we współpracy z Dyrektorami placówek oświatowych ujętych w projekcie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przedszkole nr 37 i Przedszkole nr 185 na Wichrowym Wzgórzu, Szkoła Podstawowa nr 11 na Wichrowym Wzg., XX Liceum Ogólnokształcące na Wichrowym Wzg., Zespół Szkolno-Przedszk. nr 12 na os. Zwycięstwa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Placówki oświatowe z obszaru Osiedla Nowe Winogrady Północ.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest otwarty na wszystkich mieszkańców Winograd i Miasta:
- przedszkolaki i uczniowie – dzieci i młodzież,
- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich,
- społeczność miejska,
- seniorzy,
- uczestnicy zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- osoby niepełnosprawne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest podniesienie poziomu infrastruktury i poprawa warunków do zabawy, nauki, uprawiania sportu i rekreacji dla przedszkolaków i uczniów oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej – osiedlowej i społeczności miejskiej poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych.
Pozyskane w Poznańskiem Budżecie Obywatelskim środki finansowe pozwolą, poprzez modernizację wskazanych obiektów, poszerzyć ofertę zabawową, edukacyjną, kulturalną oraz sportowo-rekreacyjną dla szerokiej grupy odbiorców od przedszkolaków, poprzez dzieci i młodzież po dorosłych, seniorów i osoby niepełnosprawne umożliwiając korzystanie z najróżniejszych aktywnych form zabawy, nauki, kultury, sportu i rekreacji.
Tereny, na których będzie realizowany projekt są otwarte, ogólnodostępne, bezpieczne (jest zamontowany zewnętrzny monitoring i oświetlenie) i przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta w możliwie najszerszym zakresie – opisane w punktach „Potencjalni odbiorcy projektu” i „Uzasadnienie dla realizacji projektu”.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 37 na Wichrowym Wzgórzu. 60 000
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 185 na Wichrowym Wzgórzu. 60 000
Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu. 54 000
Modernizacja boiska piłkarskiego TPS WINOGRADY im. Tadeusza Mariana Rogowskiego przy XX Liceum Ogólnokształcącym na Wichrowym Wzgórzu. 106 000
Modernizacja mini parku linowego „MAŁPI GAJ” i siłowni zewnętrznej przy XX Liceum Ogólnokształcącym na Wichrowym Wzgórzu. 20 000
Rewitalizacja placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa. 300 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7 000
Dodatkowe załączniki
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 185 na Wichrowym Wzgórzu. p_185_modernizacja_placu_zabaw.pdf
Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu. sp_11_ogrody_szkolne_dziedziniec_wewnetrzny_strefa_relaksu.pdf
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 37 na Wichrowym Wzgórzu. p_37_modernizacja_placu_zabaw.pdf
Rewitalizacja placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 na Osiedlu Zwycięstwa. zsp_12_rewitalizacja_placu_przed_wejsciem.pdf
Modernizacja boiska TPS WINOGRADY przy XX Liceum Ogólnokształcącym na Wichrowym Wzgórzu. xx_lo_modernizacja_boiska_tps_winogrady.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Zaremba
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd: LOXX, przedszkole 37, przedszkole 185, SP11, ZSP 12, brak zgody zarządców terenu
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 7 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.