Park Barwy i Wody na Winogradach


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Park Barwy i Wody na Winogradach
Skrócony opis projektu
Park Barwy i Wody może powstać przy nowo wybudowanej pływalni na osiedlu Zwycięstwa.
Opis projektu
Relaksująca chwila w magicznym miejscu - spokojny szum wody, śpiewające ptaki, kwitnące drzewa i krzewy, delikatny zapach kwiatów. Tak wyglądać będzie Park Barwy i Wody na Osiedlu Zwycięstwa! W środku Winograd, tuż obok nowego basenu na Osiedlu Zwycięstwa ma szanse powstać wspaniały Park Barwy i Wody. Projekt tego wyjątkowego miejsca zakłada budowę malowniczej kaskady z delikatnym strumykiem płynącym wśród wielobarwnych, całorocznych roślinnych kompozycji. Na tle parku zbudowanym z roślin iglastych pojawią się piękne wiosenno-letnie jabłonie, wiśnie i śliwy. Jesienią podziwiać będziemy lawendy, szałwie i ozdobne trawy. Każda pora roku będzie tu wyjątkowa! Zwisające kobierce żagwinu, gęste, zadbane żywopłoty z ligustra i pęcherznicy, różnokolorowe skalniaki wyłożone kwiatami ozdobnymi i magiczne drzewo czasu z przebarwiającymi się liśćmi. Tuż obok niego zegar słoneczny, dalej plac z fontanną otoczony niskim, naturalnym, kamiennym murem. Po bioróżnorodnej murawie biegną ścieżki prowadzące w głąb parku ku strumykowi i na malownicze mostki. W Parku Barwy i Wody przyroda czekać będzie na mieszkańców Poznania każdego dnia, przez cały rok! Park Barwy i Wody to będzie miejsce, które działa na wyobraźnię!
Park Barwy i Wody jest projektem niezwykle złożonym składającym się z wielu ciekawych elementów. Z uwagi na świadomość, iż realizacja projektu musi zamykać się w określonych ramach czasowych oraz finansowych, realizacja możliwa jest w wariancie pełnym lub podstawowym. W wariancie podstawowym dopuszczamy wykonanie parku bez: fontanny, kaskady z łupków skalnych wraz z wodociągową instalacją zasilającą, kamiennego zegara słonecznego. Zastosowane w projekcie elementy małej architektury stanowią tylko i wyłącznie materiał poglądowy, w realizacji dopuszcza się użycie elementów podobnych architektonicznie. Najważniejsze w projekcie parku jest zachowanie szaty roślinnej, ukształtowania terenu, elementów tworzących jego charakter krajobrazowy.

Zobacz wizualizację Parku Barwy i Wody na Winogradach (skopiuj link do przeglądarki):
https://www.youtube.com/watch?v=GC50r3rMRl0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dlH7wKoVnAmgplKeHxPWerXGOy5qiIyEnJE0WzySpQ1LXmL5C-OZiKQI
Wizualizacja ma charakter poglądowy i wygląd rzeczywisty parku może odbiegać od zaprezentowanego na wizualizacji.

Załączniki do projektu mają charakter poglądowy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Działka przy bloku nr 9 na Osiedlu Zwycięstwa, w sąsiedztwie nowo budowanej pływalni na Osiedlu Zwycięstwa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr 126 obręb Winiary/ os. Zwycięstwa Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest otwarty na wszystkich mieszkańców Winograd i Miasta:
- przedszkolaki i uczniowie – dzieci i młodzież,
- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich,
- społeczność miejska,
- seniorzy,
- osoby niepełnosprawne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park Barwy i Wody na Winogradach w doskonały sposób zapełni przestrzeń w sąsiedztwie nowo wybudowanej pływalni na Osiedlu Zwycięstwa. Jest to miejsce, które według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone jest na cele służące rekreacji mieszkańców miasta. Park Barwy i Wody został zaprojektowany w taki sposób, by przez cały rok cieszyć oko przebywających w nim osób. Duża ilość zieleni, różnorodność drzew, krzewów i kwiatów sprawi, że będzie tu można odpocząć i zrelaksować się na łonie przyrody. Teren będzie otwarty, ogólnodostępny i bezpieczny, przystosowany dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Fontanny, kaskady, malowniczy mostek, a przede wszystkim bardzo dużo zieleni, składającej się z kilkudziesięciu kwitnących naprzemiennie odmian drzew i krzewów stworzą bez wątpienia jedno z najbardziej malowniczych miejsc w naszym mieście. Park Barwy i Wody uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta w możliwie najszerszym zakresie – opisane w punktach „Potencjalni odbiorcy projektu” i „Uzasadnienie dla realizacji projektu”.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa Parku Barwy i Wody. 1 882 000
SUMA: 1 882 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Kosztorys inwestorski na budowę Parku Barwy i Wody Kosztorys_inwestorski_park_barwy_i_wody.pdf
Projekt Parku Barwy i Wody str. 1-55 Projekt_park_barwy_i_wody-strony-1-55.pdf
Projekt Parku Barwy i Wody str. 56-65 Projekt_park_barwy_i_wody-strony-56-65.pdf
Plan Parku Barwy i Wody Plan_park_barwy_i_wody.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Zaremba
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, powierzenie POSiR
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Decyzja pozytywna po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
  Zespół Obradował w składzie Gabinet Prezydenta, Wydział Sportu, POSiR, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ZZM
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: ODWOŁANIE OD DECYZJI Składam wniosek o przyjęcie do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 projektu pn. „Park Barwy i Wody na Winogradach” i umożliwienie oddania na niego głosu przez Mieszkańców. Realizacja ww. przedsięwzięcia wzbogaci Miasto Poznań o kolejne tereny zielone przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. Projekt został bezpodstawnie odrzucony zarówno przez Wydział Sportu UMP jak i przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP, co jest krzywdzące dla Mieszkańców i wręcz niezrozumiałe. Uważam, że argumentacja wskazana w uzasadnieniu przez ww. wydziały jest bezpodstawna. UZASADNIENIE 1. Projekt spełnia wymagania zielonego budżetu w 100%. Jest powierzchnią biologicznie czynną. Opinia Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska wynika prawdopodobnie z faktu, że na działce wyodrębnionej geodezyjnie, uwzględnił budynek nowo wybudowanej i już funkcjonującej pływalni. Jest rzeczą oczywistą, że te inwestycje należy traktować oddzielnie. 2. W kosztorysie inwestorskim uwzględniono nadzór inwestorski w kwocie 120.000,00 zł. Kwota podana przez Poznańskie Inwestycje Miejskie wynosi 250.000,00 zł i w opinii niezależnych ekspertów jest zawyżona. Mimo tego istnieje rezerwa między kwotą 1.882.000,00 zł a 2.000.000,00 zł., która umożliwia sfinansowanie nadzoru, a przede wszystkim nie przekracza wskazanej kwoty 2 milionów zł. Ponadto we wniosku nie ma propozycji sprawowania nadzoru przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową „Winogrady” w Poznaniu. Ww. Spółdzielnia przekazała informację, że prowadząc inwestycje własne, koszt nadzoru inwestorskiego kształtuje się na poziomie ok. 5% wartości robót budowlano-montażowych i projektowych. Zatem koszt podany przez PIM jest wysoce przeszacowany. 3. W kosztorysie załączonym do wniosku pozycje takich prac, jak roboty przygotowawcze i dotyczące podbudowy nawierzchni uległy zmniejszeniu (wyliczone na podstawie aktualnych cen) przez fakt, że część robót naziemnych została zrealizowana w ramach zagospodarowania terenu przy budowie pływalni. 4. Z propozycji z 2020 roku, aby ograniczyć koszty i projekt mógł być ze względów finansowych do wykonania, umniejszono wartość robót związanych z elementami małej architektury. 5. W kosztorysie ujęto wykonanie projektów branżowych, które stanowić będą podstawę do określenia kosztów całkowitych przedsięwzięcia, które ostatecznie podadzą cenę zadania inwestycyjnego. Dopiero na tym etapie, aby budżet nie przekroczył 2.000.000 zł. należy akceptować projekty wykonawcze w tym zakresie. 6. Bezcelowe i co najmniej dziwne jest porównywanie kosztów poszczególnych branż i etapów robót pomiędzy kosztorysem złożonym z wnioskiem w 2020 roku i 2021 roku. W 2020 roku zastosowano elementy małej architektury wg wzornictwa Puczyński. Jednak z uwagi na konieczność obniżenia kosztów, w aktualizacji kosztorysu w 2021 roku zostały wycenione elementy architektoniczne podobne. W podobny sposób przeanalizowano koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem systemu nawadniania. 7. Przedstawiony wraz z koncepcją kosztorys został zaktualizowany pod kątem wzrostu cen jak i rozwiązań technicznych dających w efekcie obniżenie kosztów. 8. Podczas opiniowania jednostki merytoryczne, jak w tej sprawie Wydział Sportu oraz Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, w przypadku zaistnienia wątpliwości, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XLIII/754/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 marca 2021 r. „ZASADY I TRYB POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022” § 3 „Weryfikacja projektów”, powinny wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie informacji dotyczących projektu. Propozycja takiego spotkania została wysłana do mnie mailowo w dniu 9.08.2021 r. przez Pana Filipa Borowiaka z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ostatecznie spotkanie zostało przez ww. jednostkę odwołane, o czym zostałem poinformowany mailowo w dniu 11.08.2021 r. Zostałem wówczas również poinformowany, że w sprawie projektu skontaktuje się ze mną już bezpośrednio Wydział Sportu. Jednakże ostatecznie nikt się ze mną nie skontaktował i nie podjęto jakiejkolwiek próby wyjaśnienia i rozwiązania problemu z korzyścią dla Mieszkańców, co może stanowić rażące naruszenie przez Wydział Sportu „Zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022”. Moim zdaniem mamy do czynienia z ponowną próbą dyskredytowania jednego z lepszych projektów z terenu Miasta Poznania przez ww. Wydziały i służby podległe Prezydentowi Miasta Poznania. Prawem inwestora jest wypracowanie finałowego zakresu projektu będącego kompromisem pomiędzy wizją autora projektu koncepcyjnego i możliwościami finansowymi Miasta Poznania. Analizując inne projekty złożone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, które uzyskały pozytywną rekomendację, a idąc tokiem myślenia Wydziału Sportu oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, należałoby je tym samym zdyskredytować z uzasadnieniem, że nie są możliwe do wykonania pod względem finansowym.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W nawiązaniu do złożonego przez projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 jako zgłoszenia nr 66 pn."Park Barwy i Wody na Winogradach" pragnę poinformować, że każdy złożony projekt jest zawsze oceniany przez zespół, który bierze pod uwagę opinie wyrażone przez przedstawicieli Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Sportu. Odnosząc się do złożonego projektu pragnę w imieniu Zespołu opiniującego poinformować, że: 1.Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 567/2021/P w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z dnia 7 lipca 2021 roku wszystkie zadania inwestycyjne których wartość przekracza 1.000.000 zł. obligatoryjne przekazywane są w celu ich realizacji do Spółki, która pełni rolę nadzoru inwestorskiego oraz zastępstwa inwestorskiego. Koszt prowadzenia tego typu inwestycji oszacowano na kwotę ok. 250.000 zł. W związku z tym propozycja Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o sprawowaniu nadzoru nie może być brana pod uwagę. Dotyczy to poz. 16 – „Nadzór inwestorski”, którego wartość w zeszłorocznym kosztorysie nie była uwzględniona. 2. Analizując zapisy kosztorysu oraz biorąc pod uwagę wzrost cen robót, materiałów i usług na sierpień 2021 roku tj. średnio ok.10% na rok, Zespół oceniający uznał, że ten fakt powoduje wzrost kosztów poszczególnych pozycji i w efekcie wzrost wartości kosztorysowej całego zadania na ponad 2.000.000 zł. Należy zauważyć, że wzrost wskaźników kosztorysowych dla Wielkopolski z I kw. 2019 do poziomu I kw. 2021, czyli po okresie dwóch lat w efekcie musi spowodować wzrost wartości kosztorysowej zadania. Dlatego trudny do wytłumaczenia jest fakt, aby wartość kosztorysowa zadania zmalała – jak to występuje w załączonym tegorocznym kosztorysie do 1.881.685,62 zł z kwotą 147.600,00 zł. na nadzór inwestorski/ w porównaniu do kosztorysu z roku ubiegłego z kwotą 1.996.914,70 zł. /bez kosztów nadzoru inwestorskiego – ad.1/ Należy zauważyć, że w złożonym kosztorysie do projektu w tegorocznej edycji PBO 22 występują pozycje o znacznie niższych wartościach niż w złożonym kosztorysie w ubiegłorocznej edycji PBO 21, mimo że zakres projektu nie uległ żadnym zmianom. Dotyczy to: poz. 1 - „Roboty przygotowawcze” 32.184,06 zł. na 26.671,87 zł. w tegorocznej wersji kosztorysu, poz. 3 - „Podbudowy, nawierzchnie” 323.476,57 zł. na 286.205,80 zł. w tegorocznej wersji kosztorysu, poz. 8 - „Elementy małej architektury - kosze na śmieci, ławki (projekt Puczyński)” 325.548,36 zł. na 187.809,97 zł. w tegorocznej wersji kosztorysu (bez projektu Puczyńskiego), poz. 15 - „System nawadniania parku – dokumentacja techniczna” 315.078,90 zł. na 200.000,00 zł w tegorocznej wersji kosztorysu. 3. Kosztorys inwestorski złożony przez Pana w odwołaniu o negatywnej rekomendacji w roku ubiegłym opiewał na kwotę 1.999.707,01 zł. /wskaźniki kosztorysowe na poziomie z I kw. 2020/. Biorąc pod uwagę tegoroczne wskaźniki i wzrost cen /ad.2/ wartość zadania w tak sporządzonym kosztorysie również przekroczyłaby 2.000.000,00 zł. 4. W kosztach zadania należy uwzględnić wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej ze wszystkimi niezbędnymi branżami, uzgodnieniami i pozwoleniami /wartość niemożliwa do określenia - dodatkowy koszt/, na podstawie której może być dopiero rzetelnie wykonany kosztorys inwestorski oraz harmonogram realizacji inwestycji. 5. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska poprzez Zarząd Zieleni Miejskiej także przedstawił swoją opinię, w której zaznaczył, że koszt realizacji projektu jest niedoszacowany i przekracza kwotę 2.000.000 zł. 6. W związku z przedstawionymi faktami Zespół wystawia negatywną rekomendację ze względu na niedoszacowanie planowanej inwestycji, gdyż przedstawione koszty zadania przekraczają zapisaną w zasadach PBO 22 kwotę graniczną dla tego typu zadań wynoszącą 2.000.000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 882 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ koszt realizacji projektu w przedstawionej formie przekracza limity wskazane przez PBO22 (Zasady PBO22 § 1 Postanowienia ogólne pkt 12, ppkt 1). Rzeczywisty koszt jego realizacji, z uwagi na wzrost cen towarów i usług od ubiegłego roku, w tym głównie materiałów i usług budowlanych, przekracza znacznie 2 mln zł. Ponadto projekt nie spełnia wymogów zielonego budżetu, wg którego ustalono procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej dla nowo budowanych obiektów zieleni w wysokości nie mniejszej niż 90 % (Zasady PBO22 § 1 Postanowienia ogólne pkt 10).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.