Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona
Skrócony opis projektu
Nowe nasadzenia i kompleksowe uzupełnienie roślinności w poznańskich klinach zieleni oraz objęcie ich ochroną
Opis projektu
Reaktywacja poznańskich klinów zieleni poprzez:
1. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw i kwiatów oraz kompleksowe uzupełnienie i wzbogacenie ilościowo-jakościowe różnorodnej roślinności oraz budowa budek i schronień dla ptaków i owadów w 4 głównych (wsch., zach., pn., płd.) oraz w mniejszych poznańskich klinach zieleni z zachowaniem i ochroną istniejącego zasobu oraz krajobrazu i ciągłości biologicznej i przywrócenie dawnego układu kompozycyjnego zabytkowego założenia zieleni dla Poznania opracowanego w latach 1930-1934 przez Władysława Czarneckiego z konsultacją naukowa Adama Wodziczko a obejmującego tereny niezwykle bogate przyrodniczo (niekiedy dziewicze), w tym duże zespoły zieleni, zbiorniki wodne, 4 jeziora, rzeki, stawy, potoki, strumienie, cieki wodne, laski, parki, łąki, polany, torfowiska, bagna, ostoje, siedliska, miejsca lęgowe, ujęcia wody, stacje uzdatniania, zieleńce, rezerwaty, użytki ekologiczne mające na celu napowietrzanie miasta, ochronę dziedzictwa natury i klimatu oraz poprawę jakości życia i uznawane jest za unikatowe i jedyne takie na świecie. Nasadzenia drzew, krzewów, traw i kwiatów biorąc pod uwagę możliwość wykonania nasadzeń na terenach będących własnością Miasta. Wykonie nasadzeń będzie analizowane pod kątem lokalizacji, infrastruktury podziemnej czy ewentualnych kolizji.
2. Powołanie zespołu, który będzie miał na celu stworzenie dokumentu/propozycji ochrony istniejących klinów zieleni na terenie Miasta.
3. Wydanie albumu fotograficzno-artystycznego, przygotowanie wystaw, wykładów i piosenki o poznańskich klinach zieleni w celu podkreślenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych i znaczenia tych obszarów i w celu kształtowania postaw proekologicznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Klin Wschodni-Cybiński, Zachodni-Golęciński, Północny-Naramowicki, Południowy-Dębiński oraz klin dolny strumienia junikowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznańskie kliny zieleni - z wyłączeniem terenów fortyfikacji poznańskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście i turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznańskie kliny zieleni mają dla Poznania ogromne znaczenie. Przyroda tworzy przyjazny wizerunek miasta i ma istotny wpływ na stan powietrza, zdrowia i kondycji mieszkańców. Tereny zielone pochłaniają dwutlenek węgla, wytwarzają tlen, zatrzymują szkodliwe pyły i spaliny, mają wpływ na jakość wód, zapewniają równowagę hydrologiczną, sprzyjają retencji i niwelują skutki ocieplenia klimatu, są ostoją oraz schronieniem , zapewniają warunki do życia milionom zwierząt i zwierzątek. Gwarantują naturalność i bioróżnorodność oraz pełnią wiele innych ważnych funkcji społecznych, ekologicznych, estetycznych, zdrowotnych, rekreacyjnych, historycznych i wychowawczych.

Projekt brał udział w głosowaniu w PBO21 - w ramach Zielonego Budżetu - i uzyskał 4 miejsce zdobywając 4599 głosów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest uniwersalny i ma służyć wszystkim, także niepełnosprawnym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zieleń (drzewa, krzewy, trawy, kwiaty i inne rośliny) 1 800 000
Przywrócenie dawnego układu kompozycyjnego poznańskich klinów zieleni, ustalenie granic i przygotowanie strategii ochrony oraz inne prace i działania 100 000
Album o klinach zieleni, wystawy, wykłady, piosenka o przyrodzie 100 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 300 000
Dodatkowe załączniki
Info z Wikipedii o poznańskich klinach zieleni Info z Wikipedii o pozna_skich klinach zieleni.pdf
3 artykuły przyrodnicze 3 artyku_y przyrodnicze.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Hanna Wawrzynkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: W uzasadnieniu Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawia rekomendację pozytywną dla projektu w stosunku do nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania). Jednocześnie informujemy, że teren poznańskich klinów zieleni jest bardzo rozległy w związku z tym, tut. Wydział nie był w stanie zweryfikować każdej należącej do klinów działki pod względem własnościowym. W zakresie merytorycznej oceny zasadności realizacji projektu, proszę o zajęcie stanowiska przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.