Ogrody deszczowe w 80 placówkach oświatowych


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Ogrody deszczowe w 80 placówkach oświatowych
Skrócony opis projektu
Ogrody deszczowe w Poznaniu to innowacja ekologiczna, retencja wody, przeciwdziałanie suszy, edukacja przyrodnicza
Opis projektu
Projekt jest dedykowany wszystkim placówkom oświatowym, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym i ma na celu:

1. poprawę retencji wody w mieście – powierzchnię betonową (lub inną) na terenie 80 poznańskich placówek oświatowych przekształcimy w ogrody deszczowe o łącznej powierzchni ok. 1,2 ha. Powierzchnia ogrodu w każdej placówce wyniesie ok. 150 m2.
„[O]gród deszczowy gromadzi wodę opadową: tę, która trafia do niego bezpośrednio oraz tę, która spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych: dachów, chodników, jezdni i podjazdów – dzięki czemu chociaż jej część nie odpłynie do kanalizacji, a zatrzymana przez rośliny będzie stopniowo oddawana do atmosfery. To ważne, zwłaszcza w okresach bezdeszczowych, bo w ten sposób podnosi się wilgotność powietrza, a to poprawia mikroklimat”; źródło: Anna Skórkowska – architekt krajobrazu, https://muratordom.pl/ogrod/aranzacja-ogrodu/ogrod-deszczowy-czym-jest-i-jak-go-zalozyc-rosliny-do-ogrodu-deszczowego-aa-6593-mXsn-ueBN.html

2. rozwinięcie edukacji ekologicznej w poznańskich szkołach – ogrody deszczowe są porośnięte w 70% przez rośliny hydrofitowe, przez co zwiększają lokalnie bioróżnorodność. W ogrodach deszczowych, w ramach zajęć ekologicznych, zostaną zrealizowane projekty we współpracy z polskimi i europejskimi szkołami w celu upowszechniania naturalnych systemów retencji wody. W tym celu powstanie autorski program (w j. polskim/angielskim) wraz z materiałami dydaktycznymi dostosowanymi do wieku uczniów i z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb.

3. zmniejszenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych. Obniżenie opłaty deszczowej wyliczono na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 72: opłata ulegnie zmniejszeniu o ok. 5-10% w skali roku. Dzięki realizacji projektu w 80 placówkach, Miasto Poznań może znacząco obniżyć roczne koszty ich funkcjonowania. Utrzymanie ogrodu deszczowego nie wymaga specjalistycznych prac, zatem nie wiąże się ze wzrostem kosztów utrzymania zieleni na posesji szkoły. Do prac pielęgnacyjnych należy: usunięcie obumarłych części roślin, przycięcie pędów bylin/krzewów, oraz kontrola dopływów, odpływów i drenów (udrożnienie ich, jeżeli jest konieczne).

4. zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności w środowisku miejskim poprzez zaangażowanie mieszkańców w konsultowanie projektów ogrodów i zbiorników retencyjnych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wszystkie dzielnice Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Deszczowe ogrody powstaną na terenie 80 wybranych poznańskich placówkach oświatowych (w rozumieniu art. 2 ustawy prawo oświatowe), dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są:
1. placówki oświatowe jako instytucje – dzięki projektowi obniżą koszty funkcjonowania
2. uczniowie i nauczyciele – dzięki projektowi będą uczestniczyć w edukacji ekologicznej w zakresie retencji wody i bioróżnorodności
3. mieszkańcy – dzięki projektowi ograniczona zostanie susza ekologiczna w mieście, poprawi się mikroklimat w okolicy szkoły.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę miasta w zakresie przeciwdziałania suszy ekologicznej, zwiększenia retencji wody oraz bioróżnorodności.
Obecnie mieszkańcy na niewielką skalę inwestują w instalacje do retencji wody, co w dużej mierze wynika z niskiej świadomości i bagatelizowania problemu. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy mieszkańców w zakresie korzyści wynikających z gromadzenia wód opadowych.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznych oszczędności. Obecnie każda placówka oświatowa jest obciążona opłatami "deszczowymi" za powierzchnie nieprzepuszczalne. Realizacja projektu zwiększy powierzchnię wchłanialną, dzięki czemu zostaną obniżone opłaty i zmniejszy się koszt funkcjonowania jednostek oświatowych.

Projekt jest także odpowiedzią na potrzebę upowszechniania edukacji ekologicznej. W związku z tym, że ogrody deszczowe powstaną na terenie placówek oświatowych, nauczyciele oraz uczniowie będą mogli uczestniczyć w edukacji ekologicznej dotyczącej retencji wody, biologii roślin hydrofitowych oraz funkcjonowania ogrodów deszczowych. Dzięki realizacji projektu w 80 placówkach oświatowych rezultaty projektu będą miały ogromny zasięg.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego:
- uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców w kwestii racjonalnej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
- poprawi mikroklimat w każdej dzielnicy miasta (wpłynie pozytywnie na lokalną poprawę wilgotności gleby i powietrza)
- zwiększy dostęp uczniów poznańskich szkół do edukacji ekologicznej, w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
- ogrody zielone będą zakładane na terenach publicznych zatem dostęp do nich będzie taki sam, jak do placówek oświatowych, czyli na zasadach określonych przez ich dyrektorów
- realizacja projektu będzie także wzorcem dla innych gmin i innego typu jednostek samorządowych.

Rezultaty projektu w zakresie edukacji oraz infrastruktury będą dostępne publicznie i bezpłatnie na stronie www projektu (tzw. open-source), aby każdy mieszkaniec mógł zapoznać się z zasadami zakładania ogrodów deszczowych i zainspirować do założenia własnego ogrodu deszczowego. Ponadto nauczyciele będą mogli skorzystać z gotowych materiałów edukacyjnych i wdrożyć edukację ekologiczną w swoich szkołach, które nie będą bezpośrednio objęte projektem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. założenie 80 ogrodów deszczowych w 80 poznańskich placówkach oświatowych o łącznej powierzchni 1,2 ha:
- powierzchnia ogrodu w każdej placówce to 150 m2
- średni koszt założenia ogrodu to 147,5 zł/m2
- liczba ogrodów: 80
Wyliczenie kosztu:
80 ogrodów x 150 m2 x 147,5 zł = 1.770.000 zł

W koszt założenia 1 ogrodu wliczone są koszty usunięcia nawierzchni nieprzepuszczalnej, przygotowania gruntu, zakupu roślin, założenia instalacji odprowadzającej deszczówkę z dachów do ogrodu.
1 770 000
2. opracowanie dokumentacji projektowej dla 80 ogrodów:
- koszt 1 projektu wraz z dokumentacją to 1.750 zł
Wyliczenie kosztu:
80 projektów x 1.750 zł = 140.000 zł

W koszt opracowania dokumentacji projektowej wliczone są: wizja lokalna architekta krajobrazu, wykonanie projektu, opracowanie dokumentacji wykonawczej.
140 000
3. opracowanie programu edukacyjnego wraz z materiałami dydaktycznymi w j. polskim i angielskim:
- koszt programu oraz opracowanie materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć ekologicznych to 6.000 zł

W koszt opracowania programu edukacyjnego wraz z materiałami dydaktycznymi wliczone są: autorski program, materiały dydaktyczne w 3 wariantach (kryterium wieku):
1. dla przedszkoli i kl. 1-3 SP
2. dla kl. 4-8 SP
3. dla szkół ponadpodstawowych,
dostępne także dla uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz tłumaczenie na j. angielski.
6 000
4. realizacja projektów edukacyjnych w 80 poznańskich placówkach oświatowych w zakresie retencji wody i bioróżnorodności we współpracy z innymi polskimi i europejskimi szkołami:
- koszt realizacji 1 projektu edukacyjnego to 750 zł
Wyliczenie kosztu:
80 placówek x 750 zł = 60.000 zł

W koszt realizacji projektów edukacyjnych w 80 placówkach wliczone są: wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie projektu, przygotowanie materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika i realizację zajęć.
60 000
5. obsługa administracyjna realizacji projektu założenia 80 ogrodów deszczowych:
- koszt obsługi i realizacji projektu dla 1 ogrodu to 300 zł
Wyliczenie kosztu:
80 ogrodów x 300 zł = 24.000 zł

W koszt obsługi administracyjnej wliczone są: koszty osobowe, biurowe, przechowywania i archiwizacji dokumentacji, komunikacji, zarządzania projektem, zarządzania ryzykiem, i promocji rezultatów projektu.
24 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
ogród deszczowy - rodzaje ogr_d deszczowy - rodzaje.pdf
ogród deszczowy - Gdańsk ogr_d deszczowy - Gda_sk.pdf
ogród deszczowy - rozwiązania architektoniczne dla miast ogr_d deszczowy - rozwi_zania architektoniczne dla miast.pdf
ogród deszczowy ze zbiornikiem retencyjnym ogr_d deszczowy ze zbiornikiem retencyjnym.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dagmara Bajerlein
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty wskaże placówki do realizacji do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w działania kształtujące i podnoszące świadomość ekologiczną, a także w zielono-błękitną infrastrukturę przestrzeni miejskiej. Dodatkowo w pełni wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Ponadto projekt wpisuje się w rekomendacje Panelu Obywatelskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.